eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej w Przasnyszu wraz z systemem odwodnienia (II postępowanie)Ogłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej w Przasnyszu wraz z systemem odwodnienia (II postępowanie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU

1.3.) Oddział zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000641035

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żwirki i Wigury 4

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297522204

1.5.8.) Numer faksu: 297522204

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp1przasnysz@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jedynka-przasnysz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej w Przasnyszu wraz z systemem odwodnienia (II postępowanie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fee405c-1311-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00236041/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa integracyjnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Przasnyszu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 8.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
8.7 Zamawiający dopuszcza również komunikowanie za pomocą poczty elektronicznej, email: sp1przasnysz@gmail.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.8 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 24.1 Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Arkadiusz Siejka - Dyrektor Szkoły adres siedziby: ul. Żwirki i Wigury 4, 06-300 Przasnysz, tel. 297522204, e-mail: sp1przasnysz@gmail.com.
24.2 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: sp1przasnysz@gmail.com.
24.3 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
24.4 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
1) udzielenia zamówienia publicznego – zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych - na wykonanie usługi,
2) realizacji umowy o wykonanie usługi zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
3) archiwizacji,
4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
24.5 Dane osób uprawnionych będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przez czas trwania umowy, jeżeli okres na jaki umowa została zawarta przekracza 4 lata.
24.6 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
24.7 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 249106 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej w Przasnyszu wraz z systemem odwadniającym na działce o nr ewid. 1582/2 z przeznaczeniem dla dzieci z niepełnosprawnościami.
2.2 Zakres przedmiotu zamówienia:
Zakres robót obejmuje:
a) oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw,
b) przygotowanie podłoża pod odwodnienie placu zabaw,
c) usunięcie humusu i korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną
d) wykonanie płyty fundamentu pod integracyjny zestaw zabawkowy,
e) wykonanie nawierzchni na podbudowie z kruszywa łamanego,
f) wykonanie nawierzchni bezpiecznej - warstwy amortyzującej z granulatu SBR gr. 7 cm,
g) wykonanie kolorowej warstwy ozdobnej z granulatu EPDM o frakcji 1-3,5 mm,
h) dostawa i montaż integracyjnego zestawu zabawowego zawierającego następujące elementy:
− 2 x ślizgawka otwarta
− 2 x ślizgawka tubowa
− 1 x rura strażacka
− 1 x siatka
− 3 x ścianka wspinaczkowa
− 2 x przejście schody
− 1 x podjazd dla wózków
i) dostawa i montaż tablicy z regulaminem korzystania z placu zabaw.

Wszystkie zamontowane urządzenia oraz nawierzchnia placu zabaw muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009.

2.3 Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, przedmiarach robót oraz szczegółowym opisie urządzeń placu zabaw.

Urządzenia przedstawione na wizualizacji w dokumentacji projektowej są urządzeniami poglądowymi i mogą wyglądać inaczej po zakończeniu inwestycji ale muszą zawierać wszystkie elementy wskazane w opisie technicznym urządzenia.
Wykonawca zamówienia powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

Uwaga 1! Użytkownikami placu zabaw będą dzieci z niepełnosprawnościami.
Uwaga 2! Podczas wyjazdu z placu budowy należy pamiętać o oczyszczeniu kół z błota - tak aby nie powodować zanieczyszczenia nawierzchni bitumicznych dróg publicznych.

2.4 Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45232452-5 - Roboty odwadniające

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria oraz ich znaczenie procentowe w sposób opisany w pkt 20 SWZ IDW.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
9.2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
9.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
9.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
A) Wykonawcy:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
B) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone i posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną
stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać aktualne zaświadczenie z tej izby.
Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
a) Kierownik budowy – 1 osoba wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
9.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku określonego w SWZ - pkt 9.2.3 IDW Wykonawcy wykazują łącznie.
9.4 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia – Formularz 3.1

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – Formularz 3.2
11.7 Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie:
Zgodnie z przepisem art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
w zakresie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi Formularz nr 6.1 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

11.8 Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
13.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomo-cnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.3 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowie-dzialność za wykonanie zamówienia lub wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
13.4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
13.5 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie najwyżej oceniona, to na wezwanie Zamawiającego są oni zobowiązani złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w SWZ - pkt 11.7 IDW, przy czym składa je ten wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku zgodnie z zasadami określonymi w SWZ - pkt 9 IDW.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian są następujące:
2.1 Zmiany zakresu podwykonawstwa poprzez:
1) wskazanie innych podwykonawców
2) rezygnację z podwykonawców,
3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
Postanowienia § 1 ust. 5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.
2.2 zmiana wynagrodzenia:
1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w okresie realizacji zamówienia. Powyższe dotyczy kwoty wynagrodzenia za wykonanie robót niezafakturowanej na dzień wejścia w życie przepisów o zmianie stawki VAT.
2) w przypadku udzielenia wykonawcy dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.
2.3 Inne zmiany w przypadku opisanym w ust. 3 poniżej na warunkach określonych w ust. 3-7.
3. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, to strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, że:
3.1 wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie;
3.2 wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy, w stosunku do podwyko-nawców (usługodawców i dostawców), których umowy zostały zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. i art. 455 ust. 1 pkt 2 Pzp;
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu nie mniejszym niż Wykonawca.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawców.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Strony nie są uprawnione do żądania kar umownych z tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty wykonane do dnia rozwiązania Umowy.
7. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia ust. 3-7, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania i wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do którego nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
8. Zmiany wymienione postanowieniami § 13 niniejszej umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych.
Fakultatywne podstawy wykluczenia: art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ. U. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.