eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › "Zagospodarowanie terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym gruntu 152/35, ob. 2 Myślibórz, kwartał ulic Pionierów, Bohaterów Warszawy, Armii Polskiej, Andersa - IV etap "Ogłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zagospodarowanie terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym gruntu 152/35,
ob. 2 Myślibórz, kwartał ulic Pionierów, Bohaterów Warszawy, Armii Polskiej, Andersa – IV etap ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myślibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek im. Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957476051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ue.umig@mysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mysliborz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zagospodarowanie terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym gruntu 152/35,
ob. 2 Myślibórz, kwartał ulic Pionierów, Bohaterów Warszawy, Armii Polskiej, Andersa – IV etap ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dca4e54a-e7ba-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290397

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009334/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.33 Zagospodarowanie terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym gruntu 152/35, ob. 2 Myślibórz, kwartał ulic Pionierów, Bohaterów Warszawy, Armii Polskiej, Andersa - IV etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00209147/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.30.2022.JK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym gruntu 152/35, ob. 2 Myślibórz, kwartał ulic Pionierów, Bohaterów Warszawy, Armii Polskiej, Andersa – IV etap. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Zakres prac obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe:
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z asfaltu o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem – 795.00 m2
- rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 135 m
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV o głębokości 20 cm – 795 m2
- wywóz gruzu – 198.750 m3
2. Jezdnie i parkingi przy garażach:
- warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 795.00 m2
- podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 20 cm – 795.00 m2
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 614 m2
- nawierzchnia z płyt drogowych betonowych ażurowych o grub. 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem -181 m2
- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV – 135 m2
- ława pod krawężniki – betonowa zwykła – 8.100 m3
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 135 m
3. Chodnik przy budynku mieszkalnym:
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 119 m2
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV o głębokości 20 cm – 119 m2
- wywiezienie gruzu – 29.750 m3
- warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 119 m2
- podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 20 cm – 119 m2
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 119 m2
- ławki parkowe – 4 szt.
- ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm –0,02 ha
- ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim –dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy – 0,02 ha
- wykonanie trawników dywanowych – 50 m2
- utylizacja gruzu – 20 m3
3. Uzupełnieniem niniejszego opisu są załączone przedmiary robót oraz STWIOR. Przedmiar stanowi wyłącznie materiał pomocniczy do wykonania wyceny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

34953300-5 - Chodniki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 271634,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 362850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 271634,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MADEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 321491535

7.3.3) Ulica: Pełczycka

7.3.4) Miejscowość: Barlinek

7.3.5) Kod pocztowy: 74-320

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 271634,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.