eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzywda › Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywda ul. Dolna, Towarowa i WrzosowaOgłoszenie z dnia 2023-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywda ul. Dolna, Towarowa i Wrzosowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRZYWDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żelechowska 24B

1.5.2.) Miejscowość: Krzywda

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-470

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 257551006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrzywda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkrzywda.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminakrzywda.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywda ul. Dolna, Towarowa i Wrzosowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfa75110-fee6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00289461

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239867

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.272.2.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 576301,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywda ul. Dolna, Towarowa i Wrzosowa”. Planowana inwestycja jest zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 1438, 1439, 1440 w miejscowości Krzywda, gmina Krzywda.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz przedmiarem robót. Dokumentacja ta stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

2. Dane ogólne
Przedmiotem inwestycji są roboty sanitarne przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami doprowadzonymi do granicy działki, oraz wpięciem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej studni. Wyprowadzenia zakończone są przed działkami prywatnymi bosą końcówką, którą należy zaślepić korkiem. Studnie rewizyjne wykonane będą w chwili wykonywania dalszej części przyłącza na terenie posesji (wg odrębnego opracowana).
Swym zasięgiem obejmuje budowę projektowanej kanalizacji sanitarnej z rur PP SDR10 w Krzywdzie ul. Dolna, Towarowa i Wrzosowa .

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma długość:
- L= 621,2 mb rurociągi o średnicy 200 mm z rur PP SN10,
- L= 205,3 mb rurociągi o średnicy 160 mm z rur PP SN10,
- 12szt. studni inspekcyjnych betonowych Φ1200,
- 15szt. studni rewizyjnych tworzywowych Φ425.

Ścieki odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej ∅200 mm w ul. Armii Krajowej w Krzywdzie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 680036,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 916350,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 680036,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MEL-KAN Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5372110207

7.3.4) Miejscowość: Ryżki

7.3.5) Kod pocztowy: 21-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Kanały pomocnicze, P.U.H. MEL-KAN Kazimierz Jakubiak


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 680036,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.