eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › "Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Niedziałkowskiego 5 w Myśliborzu"Ogłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Niedziałkowskiego 5 w Myśliborzu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myślibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek im. Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957476051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ue.umig@mysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mysliborz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Niedziałkowskiego 5 w Myśliborzu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5bd1801f-c06c-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00289276

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009334/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Wymiana pokrycia dachu w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 5

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00140057/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.21.2022.AWE

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 160234,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Niedziałkowskiego 5 w Myśliborzu”.
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego postępowania w zakresie wymiany pokrycia dachowego.
3. Uzupełnieniem niniejszego opisu są załączone przedmiary robót oraz STWIOR. Przedmiar stanowi wyłącznie materiał pomocniczy do wykonania wyceny.
4. Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, dlatego Wykonawca musi pamiętać, że podstawą do kalkulacji ceny w przedmiotowym postępowaniu jest dokumentacja projektowa i STWiOR.
5. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych
z realizacją zamówienia.
6. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od podpisania umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku rozbiórek, na terenie inwestycji, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania, które są własnością Zamawiającego. Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na miejsce składowania. Miejsce składowania staraniem własnym Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia placu budowy w sposób bezpieczny i estetyczny.
9. Realizację zadania należy rozpocząć od oznakowania i zabezpieczenia robót.
10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt wykonanie pomiarów geodezyjnych (wytyczenie oraz pomiar powykonawczy).
11. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie prac koniecznych do użytkowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem.
12. Zamawiający nie zapewnia źródła poboru energii elektrycznej i wody oraz zaplecza budowy. Wykonawca musi zabezpieczyć we własnym zakresie media niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zaplecze budowy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych
z realizacją zamówienia.
14. Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SWZ, specyfikacją techniczną, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót
i musi zapewniać wysoką jakość robót.
15. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy.
16. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek.
17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.
18. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.
19. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych przedmiotem zamówienia i utrzymanie porządku na terenie budowy.
20. Zamawiający wskazuje, iż ewentualne użycie w SWZ przykładów nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SWZ), Wykonawca zobowiązany będzie
do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny
i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu i inwestora oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów
i organów administracyjnych.
21. Wykonanie wszystkich prac ma prowadzić do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi, a także obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia.
22. Materiały oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty – wymagane obowiązującymi przepisami. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani
są użyć materiałów nowych, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych
i jakościowych nie gorszych niż określone w opisie technicznym, dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy.
23. W przypadku, gdy wykonawca zamierza zorganizować zaplecze budowy na terenie niezabudowanym będącym własnością Gminy Myślibórz, musi uwzględnić w kalkulacji ceny oferty koszty z tym związane zgodnie z Zarządzeniem Nr BR.0050.236.2021.GN Burmistrza Myśliborza z dnia 30.11.2021r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 250000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 250000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 250000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sepor Łukasz Dziadkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361362060

7.3.3) Ulica: Słoneczna

7.3.4) Miejscowość: Chojna

7.3.5) Kod pocztowy: 74-500

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 250000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.