eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Przewóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Mińsk MazowieckiOgłoszenie z dnia 2022-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie
Miasta Mińsk Mazowiecki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.galazka@umminskmaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.minsk-maz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie
Miasta Mińsk Mazowiecki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc4c6f90-124a-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020440/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przewóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/641425

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/641425

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9. Zamawiający, zgodnie § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
c) Oświadcza że będzie porozumiewał się z Zamawiającym za pośrednictwem platformy
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
a) złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”); Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu
b) nie odebranie korespondencji przez wykonawcę wysłanej za pośrednictwem platformy
12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”; na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
13. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip;
b) .7Z
16. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
17. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
18. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
Szczegółowe informacje zostały zawarte w Rozdziale 13 oraz 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@umminskmaz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przewóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki” Nr WI.271.26.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 73 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) , dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają je na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmiotom przetwarzającym;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
b. w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***, jednakże w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina na ciążącym na Panu/Pani względem osób fizycznych obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust 5 RODO.
_____________________
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr sprawy WI.271.26.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie dzieci niepełnosprawnych do szkół w dniach nauki szkolnej przez okres 43 tygodni od dnia następującego po dniu zawarcia umowy, przy czym w przypadku zawarcia umowy przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 przez okres 43 tygodni od dnia 01.09.2022 r.
Trasa nr 1: Mińsk Mazowiecki (odbiór uczniów z miejsc zamieszkania)– Warszawa ul. Hafciarska (dowóz uczniów do szkoły), Warszawa ul. Hafciarska (odbiór ze szkoły) – Mińsk Mazowiecki (dowóz uczniów do miejsc zamieszkania);
Trasa nr 2: Mińsk Mazowiecki (odbiór uczniów z miejsc zamieszkania) – Ignaców (dowóz do szkoły) – Ignaców (odbiór ze szkoły o dwóch porach) - Mińsk Mazowiecki (dowóz uczniów do miejsc zamieszkania o dwóch porach);
Trasa nr 3: Mińsk Mazowiecki (odbiór uczniów z pięciu przystanków) – Ignaców (dowóz do szkoły i odbiór ucznia z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego) Nowy Zglechów (dowóz ucznia do szkoły i odbiór) – Ignaców (dowóz ucznia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i odbiór uczniów ze szkoły) - Mińsk Mazowiecki (dowóz uczniów do pięciu przystanków);
Trasa nr 4: Mińsk Mazowiecki (odbiór uczniów z miejsc zamieszkania) - Nowy Zglechów i Starogród (dowóz do szkół) - Nowy Zglechów i Starogród (odbiór ze szkół) - Mińsk Mazowiecki (dowóz uczniów do miejsc zamieszkania);
Kurs na Trasie 1, 2, 4 polega na:
- odebraniu dzieci z miejsc zamieszkania (indywidualnie) na terenie Mińska Mazowieckiego,
-przewóz dzieci do szkół: w Warszawie, Ignacowie, Nowym Zglechowie i w Starogrodzie na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia zajęć.
- odebranie dzieci ze szkół po zakończeniu zajęć szkolnych, w przypadku Ignacowa odbiór uczniów ze szkoły w dwóch porach zakończenia zajęć szkolnych.
- przejazd do Mińsk Mazowieckiego, rozwiezienie indywidualnie do miejsc zamieszkania, przekazanie ucznia opiekunowi prawnemu.
Kurs na Trasie 3 polega na:
- odebraniu dzieci z wyznaczonych pięciu przystanków na terenie Mińska Mazowieckiego, ustalonych z Referatem Oświaty
- przewóz dzieci do szkoły w Ignacowie na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia zajęć
- odbiór ucznia z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ignacowie
- dowóz ucznia do szkoły w Nowym Zglechowie,
- odbiór ucznia ze szkoły w Nowym Zglechowie;
- dowóz ucznia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ignacowie;
- odbiór dzieci ze szkoły w Ignacowie po zakończeniu zajęć szkolnych,
- przejazd do Mińsk Mazowieckiego, przekazanie uczniów opiekunom prawnym poprzez rozwiezienie na wyznaczone pięć przystanków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 301 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Zamawiający przyzna punkty zgodnie ze wskazanymi kryteriami oceny ofert na podstawie oświadczenia wykonawcy, zawartego w formularzu ofertowym, w którym wykonawca wskaże cenę brutto, pojazdy spełniające Normę EURO VI oraz czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii jaki oferuje na poszczególnych trasach przejazdów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Rozdziale 20 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Norma EURO

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2022.180 t.j).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji zamówienia na kwotę minimum 250 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły co najmniej trzy usługi (przez okres co najmniej 10 miesięcy każda) obejmujące przewóz osób niepełnosprawnych o wartości nie mniej niż 100.000,00 zł brutto każda
Zamawiający zaznacza, że w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (ust. 2 pkt 4 lit. a) – jeden z wykonawców zobowiązany jest samodzielnie spełniać ww. warunek.
b) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej czterema samochodami zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Trasa 1: Samochód wyprodukowany nie później niż w 2012 roku, spełniający wymagania normy min. EURO V, z klimatyzacją, zapewniający dowóz minimum 6 uczniów niepełnosprawnych oraz opiekuna, przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych, wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla przewożonych osób i specjalistyczne oznakowanie.
Trasa 2: Samochód lub samochody wyprodukowane nie później niż w 2012 roku, spełniające wymagania normy min. EURO V, z klimatyzacją, zapewniające dowóz łącznie minimum 21 uczniów niepełnosprawnych oraz opiekuna, wyposażone w pasy bezpieczeństwa dla przewożonych osób i specjalistyczne oznakowanie, w tym minimum jeden samochód dostosowany do przewozu minimum jednego dziecka na wózku inwalidzkim bez możliwości przesadzania. Samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo, wyposażony w najazd dla wózków inwalidzkich, pasy bezpieczeństwa dla przewożonych osób oraz wózków.
Trasa 3: Samochód lub samochody wyprodukowane nie później niż w 2012 roku, spełniające wymagania normy min. EURO V, z klimatyzacją, zapewniające dowóz łącznie minimum 21 uczniów niepełnosprawnych oraz opiekuna, wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla przewożonych osób i specjalistyczne oznakowanie.
Trasa 4: Samochód wyprodukowany nie później niż w 2012 roku z klimatyzacją, spełniające wymagania normy min. EURO V, zapewniający dowóz minimum 8 uczniów oraz opiekuna, wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla przewożonych osób i specjalistyczne oznakowanie.
Samochody użytkowane przy realizacji zamówienia muszą posiadać:
- ważne badania techniczne;
- polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC;
- ubezpieczenie NW dla kierowcy i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków z minimalną suma ubezpieczenia na 10 000 zł;
- wpis w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Poza samochodami przedstawionymi do wykonania zamówienia posiadanie dodatkowo dwóch zapasowych samochodów: minimum 21-osobowego oraz minimum 9-osobowego.
c) dysponuje co najmniej:
- 4 kierowcami posiadającymi prawo jazdy min. kat. D, szkolenie lub kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy autobusów co najmniej 2 lata;
- 4 osobami z kwalifikacjami pedagogicznymi, które zapewnią opiekę dojeżdżającym uczniom na każdej w/w trasie.
W przypadku realizacji kursu na trasie 2 i 3 przez więcej niż jeden samochód dysponowanie przez Wykonawcę odpowiednio większą liczbą kierowców i opiekunów. W takiej sytuacji Wykonawca musi zapewnić na każdy samochód, którym będzie realizowana usługa jednego kierowcę posiadającego w/w wymagania oraz jednego opiekuna spełniającego w/w kwalifikacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
8) Oświadczenie o aktualności informacji – Załącznik nr 9 do SWZ
9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2022.180 t.j.) lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim;
4) Dokumenty potwierdzające ż Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji zamówienia na kwotę minimum 250 000,00 zł;
5) Wykaz usług wykonanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, trzech wykonywanych w sposób ciągły usług (przez okres co najmniej 10 miesięcy każda ze wskazanych usług) obejmujących przewóz osób niepełnosprawnych o wartości nie mniej niż 100.000 zł brutto każda oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ;
6) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami), potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ;
7) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 4 lit. c SWZ - zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 3 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem 8 do SWZ
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chyba że umowa stanowi inaczej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następującym zakresie:
1) przedmiotu umowy tj. w przypadku zmiany tras przejazdów, zmiany maksymalnej liczby dzieci na poszczególnych trasach, określonych
w §1 ust. 1; zmiany organizacji roku szkolnego;
2) skrócenia bądź wydłużenia terminu wykonywania zamówienia,
w związku ze zmianami w przepisach prawa lub przedłużającym się okresem zamknięcia szkół spowodowanym w szczególności epidemią wywołaną wirusem SARS-COV-2;
3) długości tras oraz sposobu i zakresu wykonania usługi, w tym nałożenia dodatkowych obowiązków na Wykonawcę, jeśli będzie to wynikało z przepisów prawa obowiązujących, w szczególności w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-COV-2, obowiązujących w trakcie trwania umowy,
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) zwiększenia ilości kursów na poszczególnych trasach maksymalnie
o jeden kurs,
b) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania umowy,
c) zmian, o których mowa w pkt 1-3.
Zamawiający dopuszcza zmianę pojazdów i osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia tylko w sytuacji, kiedy Wykonawca wystąpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia bądź o zmianę pojazdów, którymi świadczona będzie usługa przewozu. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę pod warunkiem, że nowa osoba wyznaczona do realizacji przedmiotu zamówienia, bądź nowy pojazd, którym świadczona będzie usługa będą spełniały wymagania Specyfikacji warunków zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/641425

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-10 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
3) w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z tym że wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego artykułu.
7. Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
1) umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez te podmioty;
2) prawo jazdy każdego z kierowców,
3) dowodów rejestracyjnych, ważne badanie techniczne każdego z samochodów, który będzie użytkowany przy realizacji zamówienia wraz z wpisem o przystosowaniu pojazdu do przewożenia osób niepełnosprawnych;
4) dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia lub kursu udzielania pierwszej pomocy przez każdego z kierowców wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia;
5) dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych dla każdego z opiekunów;
6) polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodów, które będą użytkowane przy realizacji zamówienia,
7) polisy ubezpieczenia NNW dla kierowcy i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków na minimalną sumę ubezpieczenia na 10 000,00 zł na każdy pojazd.
8) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale 9 ust. 1 pkt 3 SWZ- zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.