eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › "Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka"Ogłoszenie z dnia 2022-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja infrastruktury "Elektryka"
oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Krosno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lwowska 28a

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja infrastruktury "Elektryka"
oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c1c6e12-fb86-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022500/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.29 Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237056/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.71.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą - 1 kpl.
- Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm wraz z ławą betonową z wywozem i utylizacją gruzu - 344 m,
- Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej -10 m2,
- Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10˙cm - wyrównanie pod chodnik - 30 m2,
- Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej 30 m,
- Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawa cementowa - 30 m,
- Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława z pospółki, podsypka piaskowa - 344 m,
- Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - 10 m2,
- Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, przebukowanie istniejącej kostki brukowej - 20 m2,
- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3, kategoria gruntu I-II wraz z wywozem materiału. – 71,5 m3,
- Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 30 kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 30 cm, z gruntofrezarką - 357,5 m2,
- Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 358
- Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, z odwożenia ścinki w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie miasta Krosna z rozładunkiem, głębokość frezowania 3 cm - 232 m2,
- Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton 0,1-0,2˙m3 w jednym miejscu - studnie kanalizacji sanitarnej - 3 szt.,
- Wymiana starego włazu żeliwnego na nowy wraz z regulacją - 5 szt.,
- Wymiana wpustu ulicznego na nowy żeliwny D400 wraz z regulacją - 3 szt.,
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanką asfaltową, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirową (standard II), samochód 10-15˙t - 85 t,
- Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem – 1 132 m2,
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t – 1 132 m2.

W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania:
a) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami,
b) uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

Zadanie podlega rozliczeniu kosztorysowemu i rozliczenie robót nastąpi według faktycznej ilości wykonania.


2. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W związku z tym, że cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.