eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Psary › Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie - projekt budowlanyOgłoszenie z dnia 2023-07-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie – projekt budowlany

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY W PSARACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000537243

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Malinowicka 4

1.5.2.) Miejscowość: Psary

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-512

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@psary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psary.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/775113, https://platformazakupowa.pl/transakcja/780838

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie – projekt budowlany

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35aacf03-0064-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00288369

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028387/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Projekt nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie w ramach zadania Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie – projekt budowlany.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243822

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.07.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Źródlanej i Jasnej w Sarnowie – projekt budowlany”.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii, uzgodnień itp. wraz z uzyskaniem zgłoszenia budowy w organie administracji architektoniczno – budowlanej.
3. Charakterystyka zadania:
Stan istniejący
W stanie istniejącym ul. Źródlana od skrzyżowania z ul. Główną (droga gminna) do końca działki drogowej nr 859/2 na odcinku ok. 150 mb ma nawierzchnię bitumiczną. W stanie istniejącym ul. Jasna od skrzyżowania z ul. Główną (droga gminna) do końca działki drogowej nr 852/2 na odcinku ok. 120 mb ma nawierzchnię bitumiczną. W stanie istniejącym drogi są o szerokości od 3,5 m do 4,5m.
Stan projektowy
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania nakładki asfaltowej o długości ok. 150 mb (ul. Źródlana) i ok. 120 mb (ul. Jasna) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1518 z późn. zm.) w oparciu o wyniki badań geotechnicznych. Dodatkowo należy uwzględnić obustronne pobocza o szerokości 0,75m oraz dostosować wysokościowo zjazdy do projektowanej niwelety drogi.
4. Dodatkowe wymagania:
4.1. Wykonawca dokumentacji projektowej odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań.
4.2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień potrzebnych do realizacji robót i będzie dokonywał wynikających z nich niezbędnych zmian w opracowaniach. Dokumentacja projektowa musi być kompleksowa w zakresie umożliwiającym realizację robót. W przypadku stwierdzenia, że są elementy nie ujęte w opracowaniu, a konieczne do uzyskania odpowiednich decyzji lub realizacji robót Zamawiający rości sobie prawo zlecania ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
4.3. W opracowaniach Wykonawca nie może wskazać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą wówczas towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania parametrów równoważności.
4.4. Wraz z protokołem odbioru wykonanych usług Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednią decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie planowanych robót.
4.5. Wykonawca przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane, sporządzi aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności).
4.6. Wykonawca przygotuje wyjaśnienia, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu o przedmiotową dokumentację).
4.7. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji technicznej a wykraczające poza zakresy wynikające z kolizji uzbrojenia z układem projektowanym, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania.
4.8. W przypadku wystąpienia kolizji układu projektowanego z istniejącymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu usunięcia kolizji.
4.9. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przebudowy sieci przez jej właściciela, Wykonawca jest zobowiązany przekazać właścicielowi informację o wysokości przewidywanych kosztów z tym związanych z uzasadnieniem okoliczności taki stan rzeczy powodujących.
4.10. Dla przebudowy sieci kolidujących z inwestycją należy opracować odrębne projekty wykonawcze w podziale na właścicieli sieci i podmioty zobowiązane do sfinansowania ich przebudowy.
4.11. W przypadku kolizji drzew z projektowanym zakresem, Wykonawca w pierwszej kolejności, niezwłocznie po powzięciu tej wiadomości, wykona inwentaryzację drzew i złoży wniosek na wycinkę drzew celem uzyskania decyzji.
4.12. Na złożony wniosek Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszej umowy. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zawierać porozumień, nie może zaciągać zobowiązań i podejmować działań rodzących skutki finansowe, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wszelkie uzgodnienia i warunki narzucone przez Strony postępowania muszą być zgłaszane Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji.
4.13. W przypadku konieczności wykonania projektów branżowych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni personel posiadający właściwe uprawnienia do projektowania.
5. Pełnienie nadzoru autorskiego:
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, nad zgodnością wykonanych robót z opracowaną dokumentacją projektową w czasie robót realizowanych na podstawie wykonywanej dokumentacji projektowej.
5.2. Nadzór autorski obejmuje wykonanie czynności, o których mowa poniżej, a w szczególności:
a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;
b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
c) aktualizację rozwiązań projektowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub zmianę trasy wynikającą z innych względów (technicznych lub formalnych), za wyjątkiem sporządzenia projektów zamiennych;
d) akceptację i wydanie opinii dotyczącej zmian technologicznych;

6. Pozostałe warunki zamówienia:
6.1. Wykonawca po uzyskaniu mapy sytuacyjnej wraz z pomiarami wysokościowymi sporządzi koncepcję projektową zawierającą proponowane rozwiązania projektowe, którą uzgodni z Zamawiającym.
6.2. W ramach przedmiotu zamówienia, przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej należy zinwentaryzować wszelkie kolizje sieci i infrastruktury z przedmiotową inwestycją w zakresie objętym opracowaniem, celem zaprojektowania niezbędnej jej przebudowy.
6.3. Wykonawca w niezbędnym zakresie zapewni wykonanie badań geologicznych
i geotechnicznych celem oceny nośności gruntów i istniejącej podbudowy oraz zwierciadła wody gruntowej.
6.4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej przedstawi Zamawiającemu koncepcję projektową (zawierającą część opisową i graficzną) do zatwierdzenia. Koncepcja oprócz wymogów Zamawiającego i identyfikacji po-trzeb wynikających z inwentaryzacji stanu obiektu oraz konsultacji z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości przyległych, powinna zawierać tak-że sugestie i opinie Wykonawcy wynikające z jego najlepszej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej koncepcji projektowej oraz do wykonania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje koncepcję projektową bądź wniesie do niej uwagi w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, ter-min wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony odpowiednio o okres zwłoki.
6.5. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
6.6. Przedmiot zamówienia powinien w szczególności zawierać:
a) Wykonanie mapy sytuacyjnej wraz pomiarami wysokościowymi,
b) Wykonanie i dostarczenie dokumentacji geotechnicznych,
c) Uzyskanie dokumentacji terenowo prawnej,
d) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
e) Uzyskanie uzgodnień branżowych,
f) Uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń dot. celowej organizacji ruchu drogowego,
g) Uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
h) Uzyskanie innych uzgodnień, warunków, decyzji, zgód, pozwoleń i opinii nie-zbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
i) Wykonanie wstępnej koncepcji projektowej,
j) Wykonanie projektów wykonawczych wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.
k) Kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
6.7. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
6.8. Wykonanie wszystkich innych opracowań wynikłych w trakcie prac projektowych, niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zlecenia wynikających z przepisów prawa obowiązujących na każdym etapie trwania zleconych prac.
6.9. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez wykonawcę w 5 egzemplarzach. Kosztorys inwestorski będzie sporządzony w 4 egzemplarzach (2 w wersji uproszczonej i 2 w wersji szczegółowej). Dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą przekazane Zamawiającemu także w formie cyfrowej (.pdf oraz wersja edytowalna- .dwg, ath, .doc).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31734 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31734 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31734 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA „ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA” SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 277637932

7.3.3) Ulica: WIERZBOWA 14

7.3.4) Miejscowość: KATOWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 40-169

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31734 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.