eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puławy › Przebudowa części hali H-80 zaplecza dla instalacji badawczych ekstrakcji surowców roślinnych w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura badawcza do uszlachetniania ekstraktów"Ogłoszenie z dnia 2022-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa części hali H-80 zaplecza dla instalacji badawczych ekstrakcji surowców roślinnych w ramach zadania inwestycyjnego „Infrastruktura badawcza do uszlachetniania ekstraktów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041619

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-110

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 473 14 00

1.5.8.) Numer faksu: 81 473 14 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ins.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania i Rozwój

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa części hali H-80 zaplecza dla instalacji badawczych ekstrakcji surowców roślinnych w ramach zadania inwestycyjnego „Infrastruktura badawcza do uszlachetniania ekstraktów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79b2a7e0-1248-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00287888

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ins_pulawy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywanie informacji,
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i dokumentów odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”, dostępnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/ins_pulawy lub poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.5 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty, wynosi 150MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,
w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i
nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków
o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
W korespondencji za pomocą poczty elektronicznej (mail) kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się
numerem sprawy przedmiotowego postępowania. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za
pomocą poczty elektronicznej (mail), wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W
przypadku niepotwierdzenia otrzymania korespondencji przesłanej e – mailem, za potwierdzenie doręczenia uznaje się raport
potwierdzający nadanie emaila.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych; dane
adresowe: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy.
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email:
iod@ins.lukasiewicz.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy Pzp.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 22.1.3 tj. zgodnie z art. 78
ust. 4 ustawy Pzp, przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po tym czasie z danych będziemy
korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INS/TW-18/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa części hali H-80 zaplecza dla instalacji badawczych ekstrakcji surowców
roślinnych w ramach zadania inwestycyjnego „Infrastruktura badawcza do uszlachetniania ekstraktów”
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie robót budowlanych następujących branż:
1.1. Roboty branży budowlanej
1.2. Roboty branży instalacyjnej w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji,
wentylacji
1.3. Roboty branży instalacyjnej w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz rozdzielnic
elektrycznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały
określone w:
1) Dokumentacji Technicznej – załącznik nr 1
2) Wzorze umowy – załącznik nr 6
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, wszędzie tam gdzie w dokumentacji technicznej, Zamawiający opisuje przedmiot
zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych czy systemów referencji technicznych,
o których mowa w art 101 ust. 1 pkt 2) / art 101 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę
rozwiązań równoważnych opisywanym normom, ocenom technicznym, specyfikacjom technicznym, systemom referencji
technicznych, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne.”
Wymagany okres gwarancji:
1. Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi - 24 miesiące, od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego robót będących przedmiotem zamówienia.
2. Minimalny wymagany okres gwarancji na dostarczone urządzenia klimatyzacyjne wynosi – 24 miesiące od podpisania
protokołu odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia.
Prace budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób niezakłócający
funkcjonowania obiektu. Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym w związku z powyższym Wykonawca winien
zapewnić dojścia do pomieszczeń. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy w taki sposób, aby nie ograniczać ruchu osób oraz, aby teren budowy nie stanowił zagrożenia dla pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do
zachowania codziennej czystości i porządku w trakcie i po zakończeniu prac. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby przed
złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizowanej inwestycji, tj., Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Nowych Syntez Chemicznych, 24 – 110 Puławy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, w celu zdobycia informacji,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty, niezależnie od informacji zawartych w SWZ. Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej, lecz tego nie wymaga i nie odrzuci na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18
ustawy oferty złożonej bez odbycia wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają
telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.
Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Kontakt do Przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za przeprowadzenie wizji lokalnej Pan Mirosław Bąk tel. (81)
473 15 07, mobile 603 766 067, email: miroslaw.bak@ins.lukasiewicz.gov.pl; Pan Łukasz Moskalik tel. (81) 473 15 10,
mobile 605 430 857, e-mail: lukasz.moskalik@ins.lukasiewicz.gov.pl Przed rozpoczęciem wizji przedstawiciele
Wykonawców obowiązani będą potwierdzić swoją tożsamość (przedstawić dokument ze zdjęciem potwierdzający
tożsamość).
Informujemy, że Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych nie jest miejscem publicznie
dostępnym i dotarcie w wyznaczone miejsce wiąże się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, dotarcie do
wyznaczonego budynku - po otrzymaniu odpowiedniej przepustki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą sumaryczną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w zakresie sytuacji finansowej, umożliwiającej realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.300.000,00 PLN (jeden milion trzysta tysięcy złotych)
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie doświadczenia oraz w zakresie niezbędnych kwalifikacji osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie
jakości warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich (5) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to
w tym okresie: co najmniej 2 (dwa) zamówienia w zakresie :
• robót dla branży budowlano - architektonicznej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN netto (pięćset tysięcy złotych)
każda [dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 500.000,00 PLN netto wg średniego
kursu NBP na dzień zawarcia umowy];
• robót dla branży instalacyjnej w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacji i klimatyzacji o
wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN netto (dwieście tysięcy złotych) każda [dla robót rozliczanych w innych walutach
niż PLN równowartość co najmniej 200.000,00 PLN netto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy];
• robót dla branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o wartości nie
mniejszej niż 200.000,00 PLN netto (pięćset tysięcy złotych) każda [dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN
równowartość co najmniej 200.000,00 PLN netto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy];
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i
wykształcenie do należytego wykonania zamówienia, niezależnie od rodzaju podstawy do dysponowania nimi, w zakresie:
- 1 osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania budową posiadająca uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej
- 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności branży instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
- 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności branży instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3- 6 ustawy PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.300.000,00 PLN.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
1. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Wykonawca
może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-
107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
1. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Wykonawca
może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-
107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. Formularz składa się w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3)
3. Oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia) – w przypadku wniesienia wadium złożonego w formie gwarancji lub poręczenia.
4. Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy).
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
6. Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, dotyczące sytuacji o której mowa w ust. 8.3. SWZ załącznik nr 3A do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 21.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zgodnie z art. 97 ust. 7 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PNB Paribas Bank Polska SA, nr konta 72 1750 1107 0000 0000 2187 0668, tytułem „Wadium: postępowanie nr INS/TW – 18/2022”. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia). Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego ww. podpisami.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania robot budowlanych w wysokości do 30% wartości zamówienia.
Warunkiem udzielenia zaliczki, o której mowa powyżej jest wystąpienie przez Wykonawcę do Zamawiającego z pisemnym
wnioskiem o udzielenie zaliczki na poczet wykonania robót budowlanych wskazującego:
1. Wysokość zaliczki
2. Formę zabezpieczenia zaliczki
Podstawą wypłaty zaliczki jest przekazanie Zamawiającemu faktury proforma oraz dowodu wniesienia zabezpieczenia
zaliczki na kwotę udzielonej zaliczki. Po wypłaceniu zaliczki przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wystawić
fakturę VAT na zaliczkę. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie określonej w art. 442 ust. 3 ustawy z dnia 11
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1129).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Załącznikiem nr 6 do SWZ jest wzór umowy, który zawiera rodzaj i zakres zmian umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ins_pulawy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający na podstawie art. 95 ust 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych prac nosi znamiona określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),
polegających na:
1. wykonywaniu prac rozbiórkowych,
2. wykonywaniu prac budowlanych w zakresie murowania, tynkowania, układania płytek, montażu stolarki drzwiowej,
montażu sufitów podwieszanych, zabudów ścianek z płyt karton – gips, montażu wykładzin,
3. wykonywaniu prac instalacyjnych w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji,
4. wykonywaniu prac elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz rozdzielnic elektrycznych.
Szczegółowe postanowienia dotyczące weryfikacji spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w sposób określony w art. 22 § 1 kodeksu pracy, oraz uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia ww. wymagania i sankcji z tytułu niespełnienia, ww. wymagania, zostały określone we wzorze umowy,
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy zgodnie z zapisami SWZ
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. Zamawiający nie bada czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp. Zgodnie z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - zakazuje się powierzania części zamówienia
podwykonawcom (w tym podwykonawcom na usługi i dostawy), w stosunku do których zachodzą podstawy, o których mowa w art. 5k ust. 1 lit. a)-c), w przypadku gdy przypada na nich (w tym również licząc z dostawcami lub podmiotami, na których zdolności wykonawca polega) ponad 10% wartości zamówienia. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię
tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.