eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajn闚ka › Modernizacja dw鏂h kot這wni i budowa jednej kot這wni IIIOg這szenie z dnia 2022-08-02


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dw鏂h kot這wni i budowa jednej kot這wni III

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miejska Hajn闚ka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658999

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Aleksego Zina 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Hajn闚ka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - υm篡雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: hajnowka@hajnowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.hajnowka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dw鏂h kot這wni i budowa jednej kot這wni III

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f079fddb-1225-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00286895

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-02

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00027318/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.2 Modernizacja 2 kot這wni i budowa 1 kot這wni w PEC Sp. z o.o.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://www.bip.hajnowka.pl/przetargi-i-ogloszenia-2022

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczeg馧owa informacja o 鈔odkach komunikacji elektronicznej zawarta jest w rozdz. VII SWZ.
a) w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a
Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i pytania do SWZ, sk豉danie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych (sk豉danych na wezwanie), o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za pomoc poczty elektronicznej Zamawiaj帷ego – email: e.wiluk@hajnowka.pl oraz poczty elektronicznej wykonawcy, na adres email podany w ofercie.
b) z這瞠nie oferty
- wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 8.2 Z這瞠nie oferty
a) informacje og鏊ne
- wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
- maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.
- za dat przekazania oferty przyjmuje si dat jej przekazania na ePUAP.
- identyfikator post瘼owania oraz inne dane konieczne do poprawnego z這瞠nia oferty dost瘼ne s na miniPortalu w zak豉dce „Lista wszystkich post瘼owa”, „Szczeg馧y”. Sk豉daj帷 ofert wykonawca zobowi您any jest poda w豉軼iwe dane post瘼owania – w przypadku podania niew豉軼iwych danych odpowiedzialno嗆 za nieprawid這we z這瞠nie albo niez這瞠nie oferty ponosi wykonawca.
b) z這瞠nie oferty
- wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)
- nazwa Zamawiaj帷ego w systemie ePUAP (nazwa odbiorcy) to: URZ. MIASTA
HAJN紟KA. Po jego podaniu adres skrzynki ePUAP Zamawiaj帷ego automatycznie pojawi si w odpowiednim polu formularza. Za z這瞠nie oferty podmiotowi innemu ni Zamawiaj帷y w wyniku podania niew豉軼iwej nazwy Zamawiaj帷ego w systemie ePUAP odpowiada wykonawca.
- oferta powinna by sporz康zona, pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, w j瞛yku polskim, w jednym z format闚 danych okre郵onych w
przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), tj. rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczeg鏊no軼i w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- spos鏏 z這瞠nia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zosta w udost瘼nionej przez Urz康 Zam闚ie Publicznych Instrukcji u篡tkownika dost瘼nej na MiniPortalu oraz za陰czonej do niniejszej SWZ. Ofert nale篡 z這篡 w oryginale. Szczeg馧owe wymagania okre郵ono w rozdz. VII SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 40.1 W zwi您ku z realizacj wymog闚 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przys逝guj帷ych Pani/Panu prawach z tym zwi您anych:
a) administratorem danych osoby fizycznej sk豉daj帷ej ofert* jest Gmina Miejska Hajn闚ka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajn闚ka; tel. 85 682 21 80, e-mail: hajnowka@hajnowka.pl
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Hajn闚ka jest Pan Micha Rusak, tel. 85 682 29 05, e-mail: iod@hajnowka.pl
c) dane osobowe osoby fizycznej sk豉daj帷ej ofert przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego nr ZP.271.11.2022, prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej sk豉daj帷ej ofert b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2019, poz.2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) dane osobowe osoby fizycznej sk豉daj帷ej ofert b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
f) obowi您ek podania przez osob fizyczn sk豉daj帷 ofert danych osobowych bezpo鈔ednio dotycz帷ych osoby fizycznej sk豉daj帷ej ofert jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej sk豉daj帷ej ofert decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) osoba fizyczna sk豉daj帷a ofert posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych osoby fizycznej
sk豉daj帷ej ofert dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej sk豉daj帷ej ofert**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba fizyczna sk豉daj帷a ofert, 瞠 przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej sk豉daj帷ej ofert dotycz帷ych j narusza przepisy RODO;
i) nie przys逝guje osobie fizycznej sk豉daj帷ej ofert:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej sk豉daj帷ej ofert jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j) skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 rozporz康zenia 2016/679, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw.
k) w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 rozporz康zenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 1 - Modernizacja dw鏂h kot這wni i budowa jednej kot這wni
1. Projekt i budowa kot這wni opalanej zr瑿kami wraz z przebudow infrastruktury technicznej istniej帷ej kot這wni w璕lowej przy ul. Ma貫j 20 w Hajn闚ce.
2. Projekt i budowa doziemnej i wewn皻rznej instalacji gazu w modernizowanej kot這wni olejowej przy ul. Lipowa 166 w Hajn闚ce wraz z wymian palnik闚 oraz modernizacj automatyki kot這wej

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45000000-7 - Roboty budowlane

45251250-8 - Roboty budowlane wzakresie lokalnych zak豉d闚 grzewczych

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, ci庵闚 komunikacyjnych ilinii energetycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45111291-4 - Roboty wzakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 15 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 2 – Dostawa dw鏂h 豉dowarek do biomasy
Dostawa obejmuje dostarczenie dw鏂h 豉dowarek ko這wych, hydraulicznych teleskopowych na potrzeby ciep這wni . Wykonawca jest tak瞠 zobowi您any:
i. Przygotowa
ii. dokumenty do przeprowadzenia odbior闚 dozorowych (je郵i b璠zie wymagane) i przygotowa dokumenty do uzyskania pozwolenia na u篡tkowanie.
iii. Dokona uruchomienia, ruchu pr鏏nego i odbior闚.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 34140000-0 - Wysokowydajne pojazdy silnikowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 15 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li:
Cz窷 1
a) Posiada 鈔odki na rachunku bankowym albo jego zdolno嗆 kredytowa w okresie nie d逝窺zym ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert stanowi kwot co najmniej 3000 000 z (s這wnie: trzy miliony z這tych);
b) Dysponuj polis odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia z sum gwarancyjn o warto軼i co najmniej 3000 000 z (s這wnie: trzy miliony z這tych).
Cz窷 2
a) Posiada 鈔odki na rachunku bankowym albo jego zdolno嗆 kredytowa w okresie nie d逝窺zym ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert stanowi kwot co najmniej500 000 z (s這wnie: pi耩set tysi璚y z這tych);
b) Dysponuj polis odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia z sum gwarancyjn o warto軼i co najmniej 500 000 z (s這wnie: pi耩set tysi璚y z這tych).
a) Zdolno嗆 techniczna - Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca:
Cz窷 1
wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 8 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane (zako鎍zone i oddane do u篡tkowania) polegaj帷e na budowie* kot這wni na biomas drzewn typu zr瑿ki o mocy co najmniej 3 MW ka盥a robota, w tym Zamawiaj帷y wymaga aby jedna z ww. rob鏒 zrealizowana zosta豉 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Cz窷 2
wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw 豉dowarek ko這wych hydraulicznych teleskopowych
b) Zdolno嗆 zawodowa – Wykonawca dysponuje odpowiednim personelem

Cz窷 1
W celu potwierdzenia spe軟ienia warunku Wykonawca powinien wykaza, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa na etapie realizacji umowy, osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia, kt鏎e b璠 pe軟i nast瘼uj帷e funkcje:
i. (jedn) osob - kierownikiem budowy w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej
Minimalne wymagania:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚,
co najmniej 5-letnie do鈍iadczenie na stanowisku kierownika rob鏒/budowy, w tym posiada do鈍iadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalno軼i na budowie co najmniej jednej kot這wni o mocy min. 3,00 MW
ii. (jedn) osob – kierownikiem rob鏒 w specjalno軼i instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych
Minimalne wymagania:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze wodoci庵owych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych bez ogranicze wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia , kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚;
co najmniej 5-letnie do鈍iadczenie na stanowisku kierownika rob鏒/inspektora nadzoru,
iii. (jedn) osob - kierownikiem rob鏒 w specjalno軼i elektrycznej i elektroenergetycznej
Minimalne wymagania:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚,
co najmniej 5-letnie do鈍iadczenie na stanowisku kierownika rob鏒/inspektora nadzoru,
iv. (jedn) osob – technologiem
Minimalne wymagania:
do鈍iadczenie w pe軟ieniu funkcji technologa przy realizacji co najmniej jednego zadania polegaj帷ego na budowie kot這wni o mocy min. 3,00 MW
Uprawnienia, o kt鏎ych mowa wy瞠j powinny by uzyskane zgodne z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporz康zeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. lub wa積e odpowiadaj帷e im kwalifikacje, nadane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 upowa積iaj帷e odpowiednio do projektowania i/lub kierowania robotami w zakresie obj皻ym niniejszym zam闚ieniem.
Do鈍iadczenie zawodowe liczone jest od dnia uzyskania uprawnie.
Zamawiaj帷y dopuszcza 陰czenie kilku funkcji przez jedn osob w przypadku posiadania przez ni do鈍iadczenia i uprawnie wskazanych dla ww. os鏏 (maksymalnie 陰czenie 2 funkcji).
Zamawiaj帷y przez realizacj inwestycji budowlanej rozumie wykonywanie rob鏒 budowlanych zgodnie z definicj okre郵on art. 3 ust. 6) i 7a) ustawy Prawo budowlane.
Zamawiaj帷y, okre郵aj帷 wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych dopuszcza odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 oraz odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy Prawo budowlane, a tak瞠 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiaj帷y wymaga, aby osoby wskazane w punktach i. do vi. powy瞠j posiada造 bieg陰 znajomo嗆 j瞛yka polskiego. W przypadku gdy kluczowy personel nie posiada bieg貫j znajomo軼i j瞛yka polskiego, Wykonawca zobowi您any jest zapewni na w豉sny koszt t逝macza dla potrzeb i okres realizacji przedmiotu zam闚ienia.
Cz窷 2
Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 w przedmiotowym zakresie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.
a) O鈍iadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 punkt 5 Ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 4 do SWZ;
b) W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie w zakresie pkt 8. lit. a sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
c) O鈍iadczenie Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego.
Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawcy, kt鏎y polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia o鈍iadczenia wymienionego w pkt. 1, dotycz帷ego tych podmiot闚, potwierdzaj帷ego, 瞠 nie zachodz wobec tych podmiot闚 podstawy wykluczenia z post瘼owania.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 9.
a) informacji banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem,
b) Dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn wynikaj帷 z rodz. XI pkt 1 ppkt 3 lit. a SWZ
c) Dla cz窷ci 1 - Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 8 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty (wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 5a do SWZ),
d) Dla cz窷ci 1 - Wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 6 do SWZ).
e) Dla cz窷ci 2 - Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych zosta造 wykonane lub s wykonywane. Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji dostaw, wykonanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami informacje, o kt鏎ych mowa wy瞠j dotycz dostaw, w kt鏎ych wykonywaniu wykonawca bezpo鈔ednio uczestniczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

XVIII.
1. Ustala si wadium w wysoko軼i:
Cz窷 1
100.000,00 z這tych
Cz窷 2
10.000,00 z這tych
2. dWadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
3. Wadium mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
a) pieni康zu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
4. Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na rachunek bankowy nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 w tytule przelewu wskazuj帷: „Wadium - post瘼owanie nr ZP.271.11.2022 - cz窷 ……."
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieni康zu decyduje data i godzina wp造wu 鈔odk闚 na rachunek Zamawiaj帷ego (wp造w 鈔odk闚 na rachunek Zamawiaj帷ego musi nast徙i do up造wu terminu sk豉dania ofert). Zaleca si do陰czenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium.
6. Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym.
7. Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w pkt 3 lit. b) do d), Wykonawca przeka瞠 Zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej.
8. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiaj帷y wymaga aby por璚zenie lub gwarancja obejmowa豉 sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 por璚zenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub aby z jej tre軼i wynika這, 瞠 zabezpiecza ofert Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum).
9. Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium, wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
10. Zasady zwrotu oraz okoliczno軼i zatrzymania wadium okre郵a art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

13.
14. W przypadku sk豉dania oferty przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pe軟omocnik, o kt鏎ym mowa powy瞠j, pozostaje w kontakcie z Zamawiaj帷ym w toku post瘼owania i do niego Zamawiaj帷y kieruje informacje, korespondencj itp. Wszelkie o鈍iadczenia pe軟omocnika Zamawiaj帷y uzna za wi捫帷e dla wszystkich Wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n.
Nie dopuszcza si uczestniczenia kt鏎egokolwiek z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielnie zam闚ienia w wi璚ej ni jednej grupie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
Niedopuszczalnym jest r闚nie z這瞠nie przez kt鏎egokolwiek z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielnie zam闚ienia, r闚nocze郾ie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
Wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej s traktowani jak Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Cz窷1.
1. Wszelkie zmiany i uzupe軟ienia tre軼i niniejszej Umowy, wymagaj aneksu sporz康zonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.
2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej Umowy w stosunku do tre軼i Oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst徙ienia co najmniej jednej z okoliczno軼i wymienionych poni瞠j, z uwzgl璠nieniem podawanych warunk闚 ich wprowadzenia:
1) zmiany przepis闚 prawa powszechnie obowi您uj帷ego (m.in. ustaw, rozporz康ze, akt闚 prawa miejscowego), maj帷ych wp造w na zakres rob鏒 budowlanych i/lub spos鏏 ich realizacji,
2) zmiana terminu realizacji Umowy:
a) w przypadku nast瘼stwa dzia豉nia organ闚 administracji, w szczeg鏊no軼i przekroczenie okre郵onych przez prawo termin闚 wydawania przez organy administracji decyzji, zezwole, uzgodnie i warunk闚 itp.; zmiany wydanych wcze郾iej przez organy administracji decyzji, zezwole, uzgodnie itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwole, uzgodnie, warunk闚 itp.; o ile ww. okoliczno軼i nie s nast瘼stwem winy umy郵nej lub nieumy郵nej Wykonawcy i o ile op騧nieniom tym Wykonawca nie m鏬 zapobiec dzia豉j帷 z najwy窺z staranno軼i,
b) z powodu dzia豉nia Si造 Wy窺zej, definiowanej w 1 ust. 4 pkt 11 niniejszej Umowy , co Wykonawca winien udowodni za pomoc odpowiednich dokument闚 lub o鈍iadcze zgodnie z obowi您uj帷ymi regulacjami prawnymi w tym zakresie;
c) w sytuacji gdy wyst徙i niemo磧iwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemo磧iwiaj帷e prawid這we wykonanie rob鏒 okre郵onych Umow, wszczeg鏊no軼i z powodu technologii realizacji prac, wymog闚 okre郵onych normami lub przepisami prawa, kt鏎e wymagaj konkretnych warunk闚 atmosferycznych (za niekorzystny warunek atmosferyczny nie zostanie uznane wyst瘼owanie okresu zimowego w trakcie realizacji rob鏒, co Wykonawca powinien przewidzie w trakcie opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego);
d) pojawienie si nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalaj帷ej na zaoszcz璠zeniu czasu realizacji Umowy lub jej koszt闚, jak r闚nie koszt闚 eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,
e) konieczno嗆 zrealizowania rob鏒 przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia這wych ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa,
f) konieczno嗆 zawieszenia rob鏒 przez Zamawiaj帷ego z powod闚 wyst徙ienia przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemo磧iwiaj帷ych kontynuowanie wykonania Przedmiotu Umowy.
UWAGA! Zmiana terminu realizacji Umowy b璠zie mo磧iwa z zastrze瞠niem, i termin realizacji umowy mo瞠 ulec zmianie (przed逝瞠niu) maksymalnie o 3 miesi帷e od terminu podanego w 12 ust. 1 Umowy. Zwi您ane jest to faktem, i zam闚ienie jest dofinansowane z Programu Rz康owy Fundusz Polski ζd: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z warunkami przyznania dofinansowania wygasa wa積o嗆 promesy, co mo瞠 wp造n望 na utrat przyznanego Zamawiaj帷emu dofinansowania.
Wszelkie warunki zmiany umowy opisano w 23 projektu umowy.
Cz窷 2.

1. ZAMAWIAJ。Y przewiduje mo磧iwo嗆 wprowadzenia nieistotnych w my郵 Ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo Zam闚ie Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z p騧n. zm.) zmian umowy w zakresie dotycz帷ym terminu realizacji w przypadkach takich jak:
1) konieczno嗆 wstrzymania dostawy z przyczyn niezale積ych od WYKONAWCY lub ZAMAWIAJ。EGO;
2) zmiany umowy w przypadku wyst徙ienia si造 wy窺zej;
3) zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu umowy;
4) upad這軼i albo likwidacji WYKONAWCY, producenta, dystrybutora lub gwaranta;
5) z powodu dzia豉 os鏏 trzecich uniemo磧iwiaj帷ych wykonanie dostawy, kt鏎e to dzia豉nia nie s konsekwencj winy kt鏎ejkolwiek ze Stron.
2. Wszystkie zmiany umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i poprzez sporz康zenie stosownego aneksu.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-17 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: 1.b.i. Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-15

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji:

Cz窷 1 : Tak

Cz窷 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Dla cz窷ci nr 2 zamawiaj帷y nie przewiduje wymaga w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.