eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piasek › Organizacja 2 imprez plenerowych - uroczystości poświęcenia sztandaru RDLP w Katowicach - 7.07.2023r oraz regionalnych obchodów Dnia Leśnika - 14.07.2023r na terenie Szkółki KrólówkaOgłoszenie z dnia 2023-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizacja 2 imprez plenerowych - uroczystości poświęcenia sztandaru RDLP w Katowicach - 7.07.2023r oraz regionalnych obchodów Dnia Leśnika - 14.07.2023r na terenie Szkółki Królówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Panstwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" - Nadleśnictwo Kobiór

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Kobiór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 141

1.5.2.) Miejscowość: Piasek

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-211

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32-2188181

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kobior@katowice.lasy.gov.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobior.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https:/josephine.proebiz.com/pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja 2 imprez plenerowych - uroczystości poświęcenia sztandaru RDLP w Katowicach - 7.07.2023r oraz regionalnych obchodów Dnia Leśnika - 14.07.2023r na terenie Szkółki Królówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bc3dff8-0529-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00286635

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00158289/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja 2 imprez plenerowych- poświęcenia i przekazania sztandaru RDLP w Katowicach - 7.07.2023r oraz regionalnych obchodów Dnia Leśnika -14.07.2023r na terenie Szkółki Królówka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Uroczystości poświęcenia i przekazania sztandaru RDLP w Katowicach oraz odsłonięcie obelisku upamiętniającego pracowników Lasów Państwowych – na terenie siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – Katowice, ul. Św. Huberta 43/45– w dniu 7.07.2023r
obejmująca dostawę namiotów (w 2 wariantach) i wyposażenia oraz usługa gastronomiczna ( 150osób)

4.5.3.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39522530-1 - Namioty

4.5.5.) Wartość części: 36500 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

organizacja Imprezy pracowniczej – regionalnych obchodów Dnia Leśnika połączonych ze ślubowaniem nowo wstępujących pracowników do Służby Leśnej oraz narady nadleśniczych na terenie Nadleśnictwa Kobiór – Szkółki kontenerowej „Królówka” w Orzeszu ul. Batorego 26 - w dniu 14.07.2023r.
Obejmuje: dostawa namiotów i wyposażenia, zabezpieczenie strefy sanitarnej oraz usługa gastronomiczna - opisana w części II załącznika nr 16 ( ilość osób 530)

4.5.3.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39522530-1 - Namioty

4.5.5.) Wartość części: 193500 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36002,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23978,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Tak

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Łukasz Kozioł "Ze smakiem u Koziołka"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6381558445

7.3.3) Ulica: Gen. Hallera

7.3.4) Miejscowość: Pszczyna

7.3.5) Kod pocztowy: 43-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Estrada Rybnicka sp. zo.o. Rybnik- dostarczenie namiotów


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23978,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-07 do 2023-07-07

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 147561,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 207263,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 147561,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Łukasz Kozioł "Ze smakiem u Koziołka"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6381558445

7.3.3) Ulica: Gen. Hallera

7.3.4) Miejscowość: Pszczyna

7.3.5) Kod pocztowy: 43-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Estrada Rybnicka Sp z o.o.-dostawa namiotów
TOI TOI POlska sp. zo.o. - dostarczenie i rozstawieni strefy sanitarnej


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 147561,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-14 do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.