eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pajęczno › Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w BobrownikachOgłoszenie z dnia 2021-11-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PAJĘCZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 592298009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 76

1.5.2.) Miejscowość: Pajęczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 34/311-31-20

1.5.8.) Numer faksu: 34/311-31-21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatpajeczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatpajeczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2f1323c-4ea7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286246

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007326/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2f1323c-4ea7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatpajeczno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/powiatpajeczno tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/powiatpajeczno. W zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na platformie.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (art. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
z siedzibą przy ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora: adres e-mail: iodo@powiatpajeczno.pl, nr telefonu 34 3113120, adres siedziby Starostwo Powiatowe w Pajęcznie ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno.
3.Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. C RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej
w Bobrownikach”, Znak sprawy ZPI.272.10.2021
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.272.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 0 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego ( załącznik Nr 3) zwanego PFU.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z wymaganymi uzgodnieniami;
b) Uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych wymaganych w prawie polskim niezbędnym do zaprojektowania, zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia i przekazania do eksploatacji BOŚ;
c) Wykonanie przez Wykonawcę niezbędnych badań i analiz niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania;
d) Uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych danych w tym: materiałów, ekspertyz, mapy, analizy, opracowania i badania.
e) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz Programem funkcjonalno-użytkowym;
f) Przygotowanie niezbędnych dokumentów celem oddania obiektu do użytku;
g) Przeprowadzenie szkoleń pracowników z obsługi oczyszczalni;
h) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
i) Uzyskanie decyzji na użytkowanie;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym zał. Nr 3 do SWZ.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego ( Dz.U.2013, poz. 1129 ).

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje personelem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w poszczególnych specjalnościach, niezbędnych do opracowania ww. dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39350000-0 - Urządzenia do obróbki ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert Zamawiający uzna oferty za spełnienie wymagania i przyjmie do rozpatrywania jeżeli:
• Oferta spełnia wymagania zawarte w SWZ;
• Została złożona w wyznaczonym terminie;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu (podstawy wykluczenia Zamawiający wskazał w Dziale A Rozdziale XV SWZ);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ust 2.
2. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, co najmniej jedno zadanie, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków.
• Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia tj:
- Projektant branży sanitarnej, -jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia w tej specjalności.
- Projektant branży elektrycznej, -jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane lub równoważne uprawnienia w tej specjalności
- Kierownik budowy- 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej 1 zakończonej inwestycji budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni.
- Kierownik robót w branży sanitarnej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia w tej specjalności, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w powyższym zakresie przy realizacji co najmniej 1 zakończonej inwestycji budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni.
- Kierownik robót w branży elektrycznej – 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane lub równoważne uprawnienia w tej specjalności, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w powyższym zakresie przy realizacji co najmniej 1 zakończonej inwestycji budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni.


Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników robót wymienionych powyżej, pod warunkiem wykazania się przez taką osobę niezbędnymi uprawnieniami i doświadczeniem łącznie dla każdej z tych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.
Zamawiający oprócz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Ustawy Pzp, składanego wraz z ofertą, nie wymaga złożenia innych podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona weryfikacji Wykonawcy w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia.
1.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają braki podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Informację o podmiotowych środkach dowodowych, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale II Działu B niniejszej SWZ.
2.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
• Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości , daty, miejsca oraz podmiotów na których rzecz zostały wykonane wraz z załączeniem załączników potwierdzających czy roboty zostały wykonane należycie. Do załączników zaliczamy art. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego były wykonane roboty budowlane; Zał Nr 8 do SWZ
• Wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia wraz z załącznikami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe w przypadku kierowników. Zał. Nr 7 do SWZ
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
• Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- załącznik Nr 5 do SWZ.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga wniesienia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

14.2. Pełnomocnictwo:
a) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli dotyczy.
14.2.1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
14.2.2. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
14.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby. ( załącznik Nr 6 )
14.3.1. Zobowiązanie składa się w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.3.2. Jeżeli zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje notariusz lub Wykonawca.
14.4. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4, w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną.
14.4.1. Oświadczenia składa się w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.4.2. Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje notariusz lub Wykonawca.

14.5. Następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) ………………………..w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia przedmiotowych środków dowodowych………………………………...

14.5.1. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
14.6. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. ( załącznik Nr 5 )
15. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.
16. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14.1.2. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną (konsorcjum) oraz w przypadku podmiotów udostępniających potencjał, oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie powinno mieć postać dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności braku podstaw do wykluczenia, spełnienia warunków udziału.
14.1.3. Wykonawca wypełnia Oświadczenie tworząc dokument elektroniczny.
14.1.4. Po stworzeniu przez Wykonawcę Oświadczenia w postaci elektronicznej, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem zaufanym o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.) , lub podpisem osobistym o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).
14.2. Pełnomocnictwo:
a) upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli dotyczy.
14.2.1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
14.2.2. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
14.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby. ( załącznik Nr 6 )
14.3.1. Zobowiązanie składa się w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.3.2. Jeżeli zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje notariusz lub Wykonawca.
14.4. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4, w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną.
14.4.1. Oświadczenia składa się w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14.4.2. Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wówczas przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności dokonuje notariusz lub Wykonawca.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zlecać Wykonawcy:
a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w zakresie przedmiotu zamówienia;
b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej.
c) wykonanie robót dodatkowych, nieobjętych niniejszą umową oraz których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym lecz niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie warunków, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatpajeczno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.