eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › Budowa 20 sztuk oczyszczalni przydomowych w gminie Kutno.Ogłoszenie z dnia 2022-08-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa 20 sztuk oczyszczalni przydomowych w gminie Kutno.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KUTNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wincentego Witosa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: (24)355-70-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminakutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminakutno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa 20 sztuk oczyszczalni przydomowych w gminie Kutno.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8299f89a-1183-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00286183

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025285/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa 20 sztuk oczyszczalni przydomowych w gminie Kutno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.gminakutno.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.gminakutno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1.1.1. składanie wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy ePUAP:
1.1.1.1. Link do elektronicznej skrzynki podawczej:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
1.1.1.2. Adres skrzynki ePUAP: /p0jjjk062w/SkrytkaESP
1.1.2. oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail:
zamowienia@gminakutno.pl
1.1.2.1. po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres(adresy) wskazany w formularzu ofertowym.
1.1.3. w korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem w tytule wiadomości należy wpisać znak sprawy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zarejestrowania wiadomości na serwerze Zamawiającego.
1.1.4. Zamawiający lub Wykonawca - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania wiadomości.
1.1.5. w przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji,
1.2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,
1.2.1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
1.2.2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
1.2.3. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów obsługiwanych przez program o minimalnych wymaganiach: Word 2007, Excel 2007, Adobe Leader.
1.2.4. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
1.2.5. W przypadku gdy Wykonawcy w określonym terminie nie złożyli oświadczenia, lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wyznaczonym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
1.2.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wyznaczonym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:
Gmina Kutno, Regon: 611015744
siedziba: 99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1
tel.: 24/ 355 70 20
e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

2. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Kutno można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@gminakutno.pl lub listownie na powyżej podany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

3. Cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz podstawy prawne
Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa 20 sztuk oczyszczalni przydomowych w gminie Kutno”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.).
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/ Pani zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. RODO):
a) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Okres przechowywania danych
Pana/ Pani dane osobowe pozyskane w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 78 ust.1 i 4 ustawy Pzp, przechowywane będą:
a) protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego powyżej 4 lat – protokół postępowania wraz z załącznikami przechowywany będzie przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Komu przekazujemy Pana / Pani dane osobowe
a) Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
b) Zamawiający może udostępnić dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
c) Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
d) Ograniczenie dostępu do Pana/ Pani danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli, jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
e) Ponadto odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 lit. c.

7. Przetwarzanie zautomatyzowane
W odniesieniu do Pana/ Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Przysługujące Panu/ Pani uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
1) W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Panu/ Pani następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/ Pani dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pana/ Pani danych osobowych
a. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
b. skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
c) zgłoszenie żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/ Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
2) Nie przysługuje Panu/ Pani:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.16.2022.JŁ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa 20 sztuk oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Kutno. Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj, obejmuje opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego kompletnej dokumentacji techniczno– projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych: 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kutno.
Na podstawie posiadanych informacji dot. docelowej liczby użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby dokonania wyceny i złożenia oferty należy wstępnie przyjąć, że w ramach przedmiotu zamówienia do wykonania będzie:
- 19 szt. przydomowych oczyszczalni do obsługi 1 ÷ 5 osób,
- 1 szt. przydomowych oczyszczalni do obsługi 6÷ 9 osób.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresu/adresów nieruchomości, wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 9 do SWZ), na których budowa miała być wykonywana, na nowe, gdy ich wykonanie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub w przypadku rezygnacji właściciela/współwłaścicieli lub z innych powodów niezależnych od Zamawiającego. Niezależnie od dokonania zmiany adresu/adresów nieruchomości, ilość oczyszczalni przewidzianych do budowy nie ulegnie zmianie i wyniesie 20 sztuk.
5. Wykonawca ma obowiązek odpowiednio dobrać wielkość przydomowej oczyszczalni ścieków (jej przepływ dobowy) do Równoważnej Liczby Mieszkańców. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych wielkości oczyszczalni w celu wyeliminowania niedociążenia oczyszczalni.
6. Projektowane urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków muszą spełniać wymagania normy EN 12566-3:2005+A2:2013-10, być oznakowane znakiem CE oraz spełniać deklarację właściwości użytkowych wydaną zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
7. Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z warunkami opisanymi w PFU (zał. Nr 9 do SWZ) zawierającej:
- 5 egz. dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.) z aktualnym wykazem właścicieli działek objętych projektem,
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U.2021 poz.2458) w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej,
- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U.2021 poz.2458) w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.
- Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:
- rysunki, schematy, diagramy – format PDF lub DWG,
- opisy zestawienia, specyfikacje – format MS WORD lub PDF.
2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
3) uzyskanie pisemnej akceptacji właściciela/współwłaścicieli działki na proponowaną lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków (zgoda właściciela/współwłaścicieli musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem na oświadczeniu oraz na kopii planu zagospodarowania terenu),
4) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (jeśli dotyczy), po uprzedniej konsultacji wniosku z Zamawiającym,
5) dostawa urządzeń i wykonanie prac budowlanych, w szczególności: wykonanie
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z warunkami opisanymi w PFU (załącznik nr 9do SWZ).
6) wykonanie obsługi geodezyjnej związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i wzorów:
1.1. Kryterium nr 1 – Cena
Najniższa cena oferty brutto
-------------------------------------- x 60 = ilość pkt.
Cena badanej oferty brutto
1.2. Kryterium nr 2 – Okres gwarancji i rękojmi za wady
- 36 miesięcy - 0 pkt.
- 42 miesiące - 10 pkt.
- 48 miesięcy - 20 pkt.
- 54 miesiące - 30 pkt.
- 60 miesięcy - 40 pkt.

1.3 Łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawców:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę;
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”;
T – ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady”

16. Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 2 zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady: liczbę miesięcy. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie innych terminów. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnej opcji, lub wpisze inny termin niż wskazany w SWZ, Zamawiający jednoznacznie przyjmie, że Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji i rękojmi za wady, tj. 36 miesięcy.
17. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest posiadać:
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
d) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że:

I. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: należycie wykonał (tj. zakończył):
a) co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 300.000,00zł brutto (trzysta tysięcy złotych), która polegała na budowie przydomowych/przyobiektowych oczyszczalni ścieków w jednym zamówieniu,
b) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy przydomowych/ przyobiektowych oczyszczalni ścieków w ilości nie mniejszej niż 5 szt. w ramach jednego kontraktu.

II. dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:
a) W zakresie usługi projektowania:
- minimum jedną osobą (pełniącą funkcję projektanta branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, których zakres uprawnia go do projektowania w zakresie objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,
b) W zakresie wykonywania robót budowlanych:
- minimum jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
- minimum jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykonawca powinien w wykazie robót budowlanych i usług, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ wyraźnie określić zakres robót (ilość zaprojektowanych i wykonanych przydomowych oczyszczalni ścieków, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
2) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu
art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w Rozdziale VII pkt 2d SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale
VIII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca:
1.1.1.1. nie podlega wykluczeniu na podstawie określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10 Pzp;
1.1.1.2. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
1.1.1.3. spełnia warunki udziału w postępowaniu, – wg druków dołączonych do SWZ – załącznik nr 2, 3 i 3a do SWZ;
1.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:
1.1.2.1. składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji;
1.1.2.2. w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1.1.;
1.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1.1.3.1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt.1.1.1. składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
1.1.3.2. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.1.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
1.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1.1. stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.3.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 1.3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.3.2. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (Rozdział VII pkt 2c)
1.3.3. wykazu robót budowlanych i usług projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty i usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty i usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wg załącznika nr 5;
1.3.4. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oferowane oczyszczalnie ścieków muszą posiadać certyfikat na zgodność z normą: PN-EN 12566-3:2013-10. – Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców do 50 – część 3-Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków. Oferowane oczyszczalnie ścieków muszą być znakowane znakiem CE.
Zamawiający, na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, wymaga, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
- Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez producenta dla oferowanych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków;
- raport z badań PBOŚ na zgodność z normą PN-EN 12566-3:2013-10, wykonanych przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej obejmujący m.in.:
1) skuteczność oczyszczania,
2) wytrzymałość konstrukcji (dla warunków suchych i mokrych),
3) wodoszczelność,
4) trwałość materiału,
5) zużycie energii.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SWZ.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10 Pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i 7-10ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
4.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym;
4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
4.3.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
4.3.2. zreorganizował personel,
4.3.3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
4.3.4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
4.3.5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.1. WRAZ Z OFERTĄ:
1.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca:
1.1.1.1. nie podlega wykluczeniu na podstawie określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10 Pzp;
1.1.1.2. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
1.1.1.3. spełnia warunki udziału w postępowaniu, – wg druków dołączonych do SWZ – załącznik nr 2, 3 i 3a do SWZ;
1.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:
1.1.2.1. składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji;
1.1.2.2. w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1.1.;
1.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1.1.3.1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt.1.1.1. składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
1.1.3.2. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.1.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
3. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
8.1. Rafał Augustyniak– Inspektor ds. Inwestycji– sprawy merytoryczne, e-mail: r.augustyniak@gminakutno.pl, tel. (24) 384-89-03;
8.2. Jolanta Łowczyńska– podinspektor ds. zamówień publicznych, sprawy formalno- prawne, e-mail: zamowienia@gminakutno.pl, tel. (24) 384-89-08;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.