eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji części piwnic Ratusza Miejskiego w Sopocie na serwerownięOgłoszenie z dnia 2022-08-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji części piwnic
Ratusza Miejskiego w Sopocie na serwerownię

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-500fffe2-e63a-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji części piwnic
Ratusza Miejskiego w Sopocie na serwerownię

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-500fffe2-e63a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00286011

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018211/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.1.1 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i nadbudowie budynku Ratusza - remont Ratusza wraz z infrastrukturą techniczną

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00200203/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.28.IN.2022.MSt

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w celu adaptacji części piwnic Ratusza Miejskiego w Sopocie na nową serwerownię (zespół pomieszczeń o powierzchni użytkowej ca 125 m2).
2. Wykonanie robót budowlanych obejmuje roboty w nowej serwerowni oraz poza serwerownią w zakresie: m.in.: instalacji i urządzeń energetycznych i chłodniczych.
3. Roboty budowlane w szczególności obejmują:
1) Wykonanie wszystkich przepustów, kanałów i otworów instalacyjnych w budynku (dla wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych i instalacji gaszenia).
2) Usunięcie istniejących słabych i wtórnych tynków i ich odtworzenie oraz uzupełnienie brakującego tynku, w tym na nowych ścianach oraz na fragmentach ścian po zamurowanych otworach.
3) Odsłonięcie stopki belek stalowych wszystkich stropów serwerowni i wykonanie powłoki antykorozyjnej w klasie S4**.
4) Docieplenie części ścian zewnętrznych od wewnątrz.
5) Wykonanie obudowy stropów i belek stalowych (HEA260) płytami ogniochronnymi, w celu uzyskania odporności ogniowej stropów w klasie REI120.
6) Renowacja istniejącej stolarki okiennej (5 szt.).
7) Zabudowa czterech otworów okiennych od wewnętrznej strony, w pomieszczeniach: 0/02; 0/03; 0/04, w celu uzyskania odporności ogniowej przegrody w klasie REI120.
8) Wykonanie, w pomieszczeniu 0/05 na posadzce pod podłoga podniesioną, na ścianach i na suficie, powłoki malarskiej elektroprzewodzącej z dodatkiem węglowym (stanowiącej ekranowanie pól: elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości i elektrycznych niskiej częstotliwości).
9) Wykonanie robót malarskich.
10) Wykonanie na posadzce pod podłogą podniesioną, w pomieszczeniach 0/03; 0/04, powłoki malarskiej, wodoodpornej, farbą epoksydową - w kolorze szarym**.
11) Dostawa i montaż podłogi podniesionej.
12) Wykonanie posadzki z gresu.
13) Dostawa i montaż stolarki drzwiowej.
14) Dostawa i montaż brakującej kraty w oknie – wykonać na wzór istniejących krat, w tym wykonać ocynkowanie na gorąco ** i pomalować, pozostałe, istniejące kraty stalowe wypiaskować, ocynkować j/w i pomalować.
15) Wykonanie przejść p. pożarowych nowej instalacji przez stropy i ściany.

16) Wykonanie, dostawa i montaż stałych urządzeń gaśniczych, w tym, m.in.:
a) Instalacji i urządzeń gaśniczych, gazowych.
b) Instalacji i urządzeń systemu sterowania gaszeniem.

17) Wykonanie instalacji elektrycznych i wyposażenie, w tym m.in.:
a) wyposażenie istniejącej abonenckiej stacji transformatorowej, m.in.:
- dostawa i montaż dwóch transformatorów olejowych 630kVa,
- wykonanie mostów kablowych SN i nn,
– wykonanie niezbędnych prób i pomiarów elektrycznych,
– wykonanie aktualizacji dokumentacji powykonawczej stacji,
– wykonanie oznakowania stacji,
- uruchomienie stacji transformatorowej abonenckiej zgodnie z procedurą Energa Operator wraz z aktualizacją instrukcji współpracy
b) wykonanie linii kablowej zasilania podstawowego i rezerwowego I z istniejącej stacji transformatorowej,
c) wykonanie linii kablowych zasilania rezerwowego II, z istniejącego agregatu prądotwórczego,
d) unieczynnienie istn. kabla zasilającego z agregatu do istn. układu SZR w piwnicy Ratusza,
e) wykonanie przeglądu serwisowego istniejącego agregatu prądotwórczego,
f) dostawa i montaż rozdzielnicy głównej serwerowni (RGS) wraz z wyposażeniem oraz automatyki samoczynnego załączania rezerwy (SZR),
g) dostawa i montaż systemu zasilania bezprzerwowego (UPS),
h) wykonanie instalacji zasilania szaf serwerowych,
i) wykonanie tras kablowych,
j) wykonanie instalacji zasilania urządzeń technologicznych wentylacji, klimatyzacji i instalacji sanitarnych,
k) wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego,
l) wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego,
m) wykonanie instalacji gniazd wtykowych i wypustów zasilających
n) wykonanie ekranowania pomieszczenia serwerowni, o którym mowa w pkt 9),
o) wykonanie połączenia wyrównawczego,
p) wykonanie instalacji uziemiającej,
q) wykonanie innych instalacji i wyposażenia, w tym dotyczących ochrony i bezpieczeństwa użytkowania,
r) Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP,
s) Wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej.

18) Wykonanie instalacji teletechnicznych i wyposażenie, zgodnie z zakresem i wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, w tym m.in.:
a) dostawa i montaż 10 szt. szaf serwerowych, teleinformatycznych 600/800x1200 42U z dedykowanym systemem zabudowy szaf, systemem klimatyzacji i innymi wymaganymi systemami oraz wyposażeniem,
b) dostawa i montaż oprogramowania zarządzającego – zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi zawartymi w dokumentacji projektowej,
c) wykonanie połączenia nowej serwerowni z istniejącą (starą) serwerownią kablami światłowodowymi i miedzianymi (w rurach osłonowych ułożonych w posadzce),
d) dostawa i montaż szafy teletechnicznej (ozn. ODF. Link) wraz z wyposażeniem w istniejącej (starej) serwerowni,
e) wykonanie przyłącza teletechnicznego (bez kabli) pomiędzy nową serwerownią a siecią zewnętrzną wraz ze studnią kablową (SKR-2) i trasą kablową w pomieszczeniach pod podłoga techniczna,
f) wykonanie systemu okablowania strukturalnego wraz z ,uzyskaniem 25 letniej gwarancji producenta, obejmującą całą część transmisyjną,
g) dostawa i montaż kabli krosowych miedzianych i światłowodowych,
h) dostawa i montaż systemu automatyki BMS serwerowni,
i) dostawa i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
j) dostawa i montaż systemu kontroli dostępu (SKD),
k) dostawa i montaż systemu telewizji dozorowej (CCTV),
l) dostawa i montaż systemu interkomowego,
m) wykonanie instalacji dla systemu ostrzegawczego (DSO) – bez głośników,
n) dostawa i montaż systemu detekcji i sygnalizacji pożaru.

19) Wykonanie instalacji sanitarnych, w tym, m.in.:
a) Instalacji wody zimnej,
b) Instalacji grzewczej (grzejniki elektryczne),
c) Wentylacji mechanicznej, z centralą kompaktową nawiewno-wywiewną, z nagrzewnicą elektryczną i odzyskiem ciepła.
d) klimatyzacji,
e) dostawa i montaż dwóch studni betonowych (fi 1000), w tym:
- studni dla odprowadzenia wody z istniejącej instalacji odwadniającej posadzkę pod podłoga techniczną wraz z pompą zatapialną i wykonaniem instalacji tłocznej odprowadzającej wodę do istniejącej kanalizacyjnej sanitarnej w budynku Ratusza,
- studni schładzającej.

20) Wykonanie instalacji chłodzenia serwerowni (w tym, dostawa i montaż urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych*), w tym, m.in.:
a) Instalacji freonowego chłodzenia serwerowni;
b) Instalacji wody lodowej na potrzeby free-coolingu;
c) Instalacji nawilżania i odprowadzenia skroplin.

21) inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia, w tym, o ile zajdzie potrzeba, wykonanie projektów montażowych i warsztatowych, które Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt oraz przygotowanie i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
Ozn.* - spośród czterech zaprojektowanych modułów chłodzących (Dry-cooler) dwa należy zakupić (dostawa i montaż nowych modułów) a pozostałe dwa są do przeniesienia z istniejącej, starej serwerowni (demontaż istniejących modułów i ich montaż w nowej lokalizacji) wraz z ich kompletnym uruchomieniem. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także wykonanie podkonstrukcji pod wszystkie w/w cztery moduły chłodnicze zgodnie z rysunkiem nr K05.
Ozn.** - roboty opisane w ust 1 pkt 3 oraz w pkt 10 oraz w pkt 14 (dotyczy ocynkowania) - wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia (pomimo, że nie zostały wskazane w dokumentacji projektowej).
4. Roboty Wyłączone z Przedmiotu Zamówienia:
Roboty Wyłączone - to roboty budowlane, które, pomimo, że są opisane w dokumentacji projektowej, nie wchodzą w zakres Przedmiotu Zamówienia - ponieważ zostały już wykonane przez innego wykonawcę Zamawiającego, są to: roboty rozbiórkowe, murowe, konstrukcyjne oraz roboty dotyczące wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej, obejmują w szczególności:
1) rozbiórkę ścianki działowej w pomieszczeniu 0/05, z cegły gr. 12 cm;
2) demontaż dwóch istniejących słupów stalowych w pom. 0/05;
3) demontaż grzejników i instalacji grzewczej;
4) montaż belek stalowych HEB z robotami towarzyszącymi, w tym wykucie gniazd ich zamurowanie po osadzeniu belek stalowych – jako wzmocnienie istniejącego stropu w pomieszczeniu 0/05.;
5) Wykonanie w ścianach konstrukcyjnych dwóch nowych otworów drzwiowych, w tym nadproży – do pomieszczeń: 0/05 i 0/03;
6) rozbiórka/skucie istniejącej posadzki betonowej: w pomieszczeniach nr: 0/05; 0/03; 0/04 i część posadzki w pom. 0/01;
7) wykonanie posadzki konstrukcyjnej żelbetowej gr. 20 cm z betonu C20/25, zbrojonej podwójną siatką 15 x 15 cm z prętów fi 8, na podkładzie z betonu C8/10 wraz z ułożeniem izolacji przeciwwilgociowej 2 x folia izolacyjna - o rzędnej góry tej nowej posadzki „- 3.48 ppp”;
8) zamurowania pięciu otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych;
9) wykonanie ścian o gr. 18 cm wraz z otworami drzwiowymi w pom. nr 0/04 i w pom. 0/01;
10) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej z wyłączeniem pom. 0/06.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45343100-4 - Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

31682300-3 - Urządzenia średniego napięcia

31310000-2 - Sieci zasilające

31311000-9 - Podłączenia energetyczne

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

32360000-4 - Urządzenia komunikacji wewnętrznej

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45343200-5 - Instalowanie sprzętu gaśniczego

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

31625100-4 - Systemy wykrywania ognia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Działając na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 3) uPzp:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które znacznie przewyższają kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
1. ITWARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sarmacka 10B lokal 19, 02-972 Warszawa - cena 7 250 793,57 PLN.
2. AODC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szyszkowa 56 02-285 Warszawa – cena 6 120 380,96 PLN
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 4 439 708,36 PLN brutto.
Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.