eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Knurów › Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.Ogłoszenie z dnia 2021-11-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003447747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. A. Koziełka 2

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 323355000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@knurow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=488&r=o

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7ca390f-4d21-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285932

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00022750/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=1951&r=o

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)- maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, s. 1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji
niniejszej umowy.2. Obowiązek informacyjny Zamawiającego zawarty jest w załącznikach Nr 13 i Nr 14 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 601/03/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

udostępnienie średnio w całym okresie obowiązywania umowy 29 miejsc we wskazanym okresie dla pełnoletnich bezdomnych mężczyzn w schronisku dla osób bezdomnych oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku w ciągu doby dla osób bezdomnych z terenu Knurowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy personel

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

udostępnienie średnio w całym okresie obowiązywania umowy 5 miejsc we wskazanym okresie dla pełnoletnich bezdomnych kobiet w schronisku dla osób bezdomnych oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku w ciągu doby dla osób bezdomnych z terenu Knurowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy personel

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

udostępnienie średnio w całym okresie obowiązywania umowy 6 miejsc we wskazanym okresie dla pełnoletnich osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie całodziennego wyżywienia dla osób bezdomnych z terenu Knurowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy personel

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

udostępnienie średnio w całym okresie obowiązywania umowy 1 miejsca we wskazanym okresie dla pełnoletnich osób bezdomnych w noclegowni oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku w ciągu doby dla osób bezdomnych z terenu Knurowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy personel

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

udostępnienie średnio w całym okresie obowiązywania umowy 1 miejsca we wskazanym okresie dla pełnoletnich osób bezdomnych w ogrzewalni oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku w ciągu doby dla osób bezdomnych z terenu Knurowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy personel

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP,
z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
a) w przypadku ubiegania się o Część 1, 2, 3, 4 lub 5 zamówienia - wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę schronienia lub rozpoczyna działalność w tym zakresie i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni,
b) Dla części I – dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym:
- co najmniej jedną osobą kierującą placówką posiadającą co najmniej trzy letni staż w pracy z osobami bezdomnymi oraz co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa ukończone kursy, bądź dwa szkolenia związane z tematyką bezdomności lub z tematyką pomocy społecznej,
- co najmniej 3 osobami pełniącymi funkcję opiekunów, którzy posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję personelu wspierającego (np. pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog);
c) Dla części II – dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym:
- co najmniej jedną osobą kierującą placówką - posiadającą co najmniej trzyletni staż w pracy z osobami bezdomnymi oraz co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa ukończone kursy, bądź dwa szkolenia związane z tematyką bezdomności lub z tematyką pomocy społecznej,
- co najmniej 3 osobami pełniącymi funkcję opiekunów, którzy posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję personelu wspierającego
(np. pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog);
d) Dla części III – Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym:
- co najmniej jedną osobą kierującą placówką - posiadającą co najmniej trzyletni staż w pracy z osobami bezdomnymi oraz co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa ukończone kursy, bądź dwa szkolenia związane z tematyką bezdomności lub z tematyką pomocy społecznej,
- co najmniej 2 osobami pełniącymi funkcję opiekunów, którzy posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz
- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję opiekuna posiadającego:
*kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub
*udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję personelu wspierającego (np. pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog);
e) Dla części IV – Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym:
- co najmniej jedną osobą kierującą placówką - posiadającą co najmniej trzyletni staż w pracy z osobami bezdomnymi oraz co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa ukończone kursy, bądź dwa szkolenia związane z tematyką bezdomności lub z tematyka pomocy społecznej,
- co najmniej 3 osobami które będą wykonywały czynności w zakresie świadczonych usług i posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
f) Dla części V - Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym:
- co najmniej jedną osobą kierującą placówką - posiadającą co najmniej trzyletni staż w pracy z osobami bezdomnymi co najmniej średnie wykształcenie lub co najmniej dwa ukończone kursy, bądź dwa szkolenia związane z tematyką bezdomności lub z tematyka pomocy społecznej,
- co najmniej 3 osobami, które będą wykonywały czynności w zakresie świadczonych usług i posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykluczenie Wykonawcy może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe wymienione w Rozdziale 5 SWZ, na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 PZP.
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone podmiotowe środki dowodowe wg metody „spełnia/nie spełnia”.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 i 2 zostaną spełnione jeżeli:
1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,
2) Wykonawcy łącznie spełnią warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymaga się złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy załączyć:
1) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, w formie wskazanej w Rozdz. 6 ust. 23 SWZ,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Podmiotu udostępniającego zasoby, Podwykonawcy, z zastrzeżeniem Rozdz. 6 ust. 19 SWZ,
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzone na Załączniku nr 1a do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji,
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP Podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone na Załączniku nr 1b do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji,
6) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP Podwykonawcy, sporządzone na Załączniku nr 1c do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji,
7) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wymagane postanowieniami Rozdziału 4, ust. 9 SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
8) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. 4 ust. 7 SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ,
9) ewentualne zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem – zgodnie z Rozdz. 10 ust. 2 pkt 3) SWZ. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Do oferty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1a do
SWZ. c) Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. 4 ust. 7 SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. d) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru, dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy/Zamawiającego. Dokonywanie zmian jest możliwe o ile wynika to z okoliczności, których, pomimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i zmiany takie są niezależne od woli stron umowy lub są korzystne dla Zamawiającego. Strony umowy przewidują możliwość:
1) zmiany osób wymienionych w Wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne zdarzenie losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, z za-strzeżeniem, że nowe osoby muszą posiadać co najmniej takie same kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz doświadczenie jak osoby, które są zastępowane
2) zwiększenia zakresu usług po wykorzystaniu średniej ilości miejsc, o których mowa w Roz-dziale II pkt.3 SWZ (odpowiednio dla danej części zamówienia) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego tj. wzrostu liczby osób potrzebujących schronienia,
3) realizacji dodatkowych usług tego samego rodzaju, których nie przewidziano w zamówieniu podstawowym, jeżeli będzie to konieczne do zachowania ciągłości przedmiotowej usługi dla podopiecznych MOPS a przeprowadzenie lub rozstrzygnięcie nowego postepowania prze-targowego o udzielenie zamówienia jest niemożliwe, z zachowaniem kosztu jednostkowego osobodnia, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 i 2 umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany określone w pkt 1), 2), 3) i 4) będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 1) Agata Twardawa – Starszy Specjalista ds. Kadr i Organizacyjnych tel. 32 33-55-000 2) Krystyna Kempa - Inspektor, tel. 32 33-55-000, e-mail: ops@knurow.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.