eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pisz › Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 167 obręb Zawady w ramach zadania budżetowego pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 167Ogłoszenie z dnia 2023-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 167 obręb Zawady w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 167

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pisz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gustawa Gizewiusza 5

1.5.2.) Miejscowość: Pisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874241226

1.5.8.) Numer faksu: 874241238

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@pisz.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pisz.pl/bip

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-27f1aa0e-f9fb-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 167 obręb Zawady w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 167

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27f1aa0e-f9fb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00285865

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037766/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 167 obręb Zawady

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230446

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Org.271.20.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 188250,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 167 obręb Zawady, a w szczególności:
1) wykonanie robót przygotowawczych;
2) wykonanie robót ziemnych;
3) wykonanie robót rozbiórkowych;
4) wykonanie warstwy wiążącej jezdni, pobocza bitumicznego i zjazdów
z mieszanki AC 16 W o grubości 6 cm;
5) wykonanie warstwy ścieralnej jezdni, pobocza bitumicznego i zjazdów
z mieszanki AC 11 S o grubości 4 cm;
6) wykonanie podbudowy jezdni, pobocza bitumicznego i zjazdów z kruszywa łamanego (KŁSM 0/31,5 mm, C50/30) stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm oraz warstwy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C50/30 o grubości 20 cm,
7) wykonanie pobocza żwirowego z mieszanki kruszywa łamanego
(KŁSM 0/31,5 mm, C50/30) stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm.
2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 267275,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 267275,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 267275,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8220010022

7.3.3) Ulica: Kolejowa 28

7.3.4) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wszystkie roboty budowlane oprócz robót związanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Podwykonawca nie jest jeszcze znany.


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 267275,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.