eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie BiałowieżaOgłoszenie z dnia 2022-08-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Białowieża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 68 12 487

1.5.8.) Numer faksu: 85 68 12 487

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.bialowieza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialowieza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07eb195e-f851-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00285545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024724/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232699/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1431167,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na „Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża” w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zadanie podzielone jest na 2 etapy:
1) Etap I:
- Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich
- Docieplenie stropów matami z wełny mineralnej
2) Etap II:
- Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia w technologii mokrej
- Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia w technologii suchej
- Izolacja ścian piwnicy
- Docieplenie stropów w pomieszczaniach piwnicy
- Wymiana stolarki drzwiowej
- Wymiana stolarki okiennej
- Wymiana pokrycia na dachach żelbetowych nad wejściami w części C
- Wymiana pokrycia dachowego i przedłużenie zadaszenia nad zejściem do piwnicy w części C
- Renowacja murków i studni doświetleniowej
- Renowacja zadaszenia z pokryciem wiórem osikowym
- Renowacja stropodachu przed wejściem do kina
- Zadaszenie wejścia w części B
- Modernizacja schodów – bud. A i B (od frontu)
- Schody i pochylnia zewnętrzna – bud. A (z tyłu)
- Schody – bud. C (z tyłu)
- Schody i pochylnia zewnętrzna – bud. B (z tyłu)
- Balustrady
- Opaski wokół budynku
3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi ,,towarzyszące” realizacji robót w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty związane z uruchomieniem, rozruchem całości inwestycji, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu (dla ul. Sarniej i ul. Puszczańskiej) wraz z uzyskaniem uzgodnień (po uzgodnieniu z inwestorem) oraz przeprowadzenie procedury zawiadomienia o terminie wprowadzenia stałej organizacji ruchu oraz jej odebrania protokołem sporządzonym przez organ zarządzający ruchem.
4. Szczegółowy opis zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót (stanowiącymi materiał pomocniczy) zwane w dalszej części dokumentacją projektową, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej SWZ oraz Projektowane istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SWZ
5. W przypadku rozbieżności wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami: projektem budowlanym/technicznym, STWiOR, przedmiarami robót, Wykonawca przy realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem budowlanym/technicznym.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik do SWZ
7. Zamawiający żąda udzielenia, co najmniej 5-letniej gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane roboty.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 13

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3198000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3198000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.