eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › Rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz adaptacja pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicyOgłoszenie z dnia 2022-08-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz adaptacja pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Strzyżowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581399

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przecławczyka 15

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 172765000

1.5.8.) Numer faksu: +48 17 2765000 wew. 13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@strzyzowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.strzyzowski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz adaptacja pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ceab83c6-1161-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00285460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034159/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz adaptacja pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_strzyzowski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_strzyzowski
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami (pytania do treści SWZ, odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, odpowiedzi na wezwanie do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń, odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń, odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych, odpowiedzi na inne wezwania, wnioski, informacje, oświadczenia, odwołania i wszelka inna korespondencja) odbywa się za pośrednictwem ww. platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli są wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie zakupowej, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty (elektroniczny) Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego opisane zostały w Rozdziale III pkt 1 i 2 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Strzyżowski, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów;
- inspektorem ochrony danych osobowych jest Tomasz Ziobro, kontakt: adres e-mail: iod@strzyzowski.pl; Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP.272.8.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) , dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Zamówienie w Części I obejmuje:
a) Nadbudowę budynku tj. : Roboty rozbiórkowe, Konstrukcję ścian budynku, Konstrukcję stropu drewnianego, Konstrukcję dachu wraz z pokryciem, Stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną okienną i drzwiową, Elewację ciepłochronną, Wewnętrzne roboty wykończeniowe, Instalacje elektryczne i słaboprądowe, Instalacje sanitarne, tj.: wodną i kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, przebudowę kotłowni, Instalację wentylacji i klimatyzacji.
b) Rozbudowę i przebudowę budynku: Roboty rozbiórkowe; Konstrukcję, Roboty wykończeniowe.
Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne będące załącznikami do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262620-3 - Ściany nośne

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 2) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert: a) cena b) okres gwarancji – obliczone według wzoru, zgodnie z pkt. 6 ppkt. 2 w Rozdziale III SWZ. Wyliczona zgodnie z pkt. 6 ppkt. 2 w Rozdziale III SWZ wartość
punktowa kryteriów stanowić będzie podstawę do porównania i oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w wyniku porównania uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia j adaptacja pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy. Zamówienie obejmuje:
a) Roboty rozbiórkowe;
b) Roboty budowlane konstrukcyjne;
c) Roboty budowlane – wykończeniowe;
d) Instalacja elektryczna i słaboprądowa.
Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne będące załącznikami do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 2) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert: a) cena b) okres gwarancji – obliczone według wzoru, zgodnie z pkt. 6 ppkt. 2 w Rozdziale III SWZ. Wyliczona zgodnie z pkt. 6 ppkt. 2 w Rozdziale III SWZ wartość
punktowa kryteriów stanowić będzie podstawę do porównania i oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w wyniku porównania uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Doświadczenie wykonawcy:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie budynków o wartości co najmniej 850.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda.

Ww. warunek dotyczy tylko wykonawców składających ofertę na I część zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia tj.:oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie) - dotyczy tylko wykonawców składających ofertę na I część zamówienia:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
a) Część I - Rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego
w Strzyżowie – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);
b) Część II - Adaptacja pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy – NIE DOTYCZY.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale II pkt.9 ppkt. 1.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców – załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:
 zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
 zmianę zakresu przedmiotu Umowy,
 zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub
 zmianę terminu/terminów określonych w umowie,
w sytuacji gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. zmiana prawa podatkowego dotycząca zmiany obowiązujących stawek podatku) powodująca, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
2) wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia ( uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie );
3) zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów;
4) konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w:
a) umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie);
b) ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy;
5) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegająca na rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Zmiany w tym zakresie będą odbywały się na następujących zasadach:
a) zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych uzyskanych z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości z realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego lub osób, działających w jego imieniu;
b) w przypadku zmiany umowy w zakresie wskazanym w pkt a) dopuszczalne będą adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty);
c) zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu zamówienia nowym.
6) wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy;

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarty jest w załączniku nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_strzyzowski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.