eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Utwardzenie terenu przy siedzibie Leśnictwa Wólka w 2021 rokuOgłoszenie z dnia 2021-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utwardzenie terenu przy siedzibie Leśnictwa Wólka w 2021 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GNIEZNO

1.3.) Oddział zamawiającego: DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630011421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WRZESIŃSKA 83

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 4264611

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gniezno@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gniezno.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gniezno/zamowienia-publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Usługi leśnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utwardzenie terenu przy siedzibie Leśnictwa Wólka w 2021 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-614376f2-2818-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00070774/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Utwardzenie terenu przy budynku Leśnictwa Wólka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00225985/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.13.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 74795,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu przy siedzibie Leśnictwa Wólka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ, umowie oraz w:
a) Projekcie budowlanym,
b) Przedmiarze robót,
c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:
Wykonanie robót budowlanych w tym:
a) wykonanie robót ziemnych,
b) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
c) ułożenie oporników betonowych,
d) wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej „EKO” oraz pełnej,
e) wykonanie podbudowy i nawierzchni z płyt betonowych typu IOMB,
f) uporządkowanie terenu budowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 22.10.2021 r. zgodnie z art. 222 pkt 4 ustawy PZP poinformował o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 90768,07 zł brutto. Do terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty Wykonawców:
1. Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych Justyna Nizioł – Zacharzewska, Zalesie 15, 88-420 Rogowo za kwotę brutto 115401,68 zł
2. Konsorcjum Firm: FRAGMENT Inżynieria Drogowa Agnieszka Kwitowska Os. Łokietka 19/19, 62-200 Gniezno (Lider Konsorcjum) i Krawczyk spółka cywilna Cielimowo, ul. Akacjowa 55, 62-220 Niechanowo (Partner Konsorcjum) za kwotę brutto 87314,56 zł
3. Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno za kwotę brutto 281597,36 zł

Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.
Oferty nr 1 i 3 przewyższają kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym faktem zamawiający w myśl art. 255 pkt 3 PZP unieważnił postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87314,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 281597,36 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.