eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonywanie pogwarancyjnych przeglądów technicznych, napraw pojazdów wraz z wymianą części i wymianą płynów eksploatacyjnych, serwisem klimatyzacji, wymianą ogumienia dla samochodów służbowych.Ogłoszenie z dnia 2022-07-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie pogwarancyjnych przeglądów technicznych, napraw pojazdów wraz z wymianą części i wymianą płynów eksploatacyjnych, serwisem klimatyzacji, wymianą ogumienia dla samochodów służbowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 30

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-930

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@minrol.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rolnictwo, rybołówstwo, rozwój wsi, rynki rolne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie pogwarancyjnych przeglądów technicznych, napraw pojazdów wraz z wymianą części i wymianą płynów eksploatacyjnych, serwisem klimatyzacji, wymianą ogumienia dla samochodów służbowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bf25768-0f34-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284928

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00085397/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.115 Sukcesywne wykonywanie napraw oraz przeglądów technicznych w samochodach osobowych MRiRW niepodlegających gwarancji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP, https://epuap.gov.pl/wps/portal/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-u https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiającego.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego drogą elektroniczną, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę wpływu poczty e-mail do Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016 r., str.1, z późn. zm.), zwanym
dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Siedziba Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi znajduje się w Warszawie, ul. Wspólna 30, kod 00-930;
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iod@minrol.gov.pl, tel. 22 623 26 25.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w
przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez okres 5 lat), a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym
przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną MRiRW;
6) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy;
9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu;
10) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BA.zp.23.1.56.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pogwarancyjnych przeglądów technicznych oraz napraw wynikających z przebiegu lub czasu eksploatacji pojazdów wraz z wymianą części i wymianą lub uzupełnieniem płynów eksploatacyjnych, serwisem klimatyzacji, wymianą sezonowego ogumienia dla samochodów służbowych Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy
(załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

71631200-2 - Usługi kontroli technicznej samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria
wskazane w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat za części i płyny eksploatacyjne

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, należycie wykonał (usługi zakończone) lub należycie wykonuje
(usługi w trakcie realizacji) co najmniej 2 usługi, gdzie każda usługa
polegała na wykonywaniu napraw i przeglądów technicznych samochodów
a wartość każdej z usług wynosiła minimum 100 000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna usługi w trakcie realizacji za spełniające warunek
udziału w postępowaniu jeżeli na dzień składania ofert wartość już
zrealizowanego zakresu usług wynosiła minimum 100 000,00 zł brutto;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ust. 2 i 3 (przesłanki wynikające z art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z tych Wykonawców odrębnie.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z tych Wykonawców odrębnie.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie lub są
wykonywane należycie są dowody wymienione w § 9 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
(Dz. U. poz. 2415), tj.:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, przy czym w
przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające należyte wykonanie lub
wykonywanie usług – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych
dokumentów sporządzonych przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane lub są wykonywane, przy czym w przypadku gdy Wykonawca
składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości
uzyskania referencji bądź innych dokumentów potwierdzających należyte
wykonanie lub wykonywanie usług;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługę, których wskazane zdolności dotyczą.
Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu zawarty jest w załączniku nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty dołącza się oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazujące, które usługi, świadczone w ramach przedmiotowego postępowania, wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem zmiany określonej w ust. 2 pkt. 7. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 7 będzie odbywać się na wniosek Zamawiającego przesłany na adres mailowy Wykonawcy wskazany w § 4 ust. 1 pkt 2 i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej Umowy, w zakresie:
1) zmiany podwykonawcy przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy lub zakresu czynności wykonywanych przez podwykonawcę, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego i zgodnie z § 10;
2) zmiany: nazwy, adresu, statusu Strony w przypadku zmian organizacyjnych
Zamawiającego lub Wykonawcy;
3) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę, w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu
uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy z powodu utrudnień lub
przeszkód związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii
i wynikającymi z niego ograniczeniami.
3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2, nie będą skutkować zwiększeniem maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
4. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wymaga uprzedniego
złożenia przez dotychczasowego Wykonawcę lub jego następcę zawiadomienia o wystąpieniu zmiany Wykonawcy wraz z oświadczeniem nowego Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia także dokumentów podmiotowych potwierdzających powyższe okoliczności.
5. Do zmiany Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 4, zastosowanie mają także
przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).
6. Strony niezwłocznie zobowiązane są do wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem sytuacji epidemicznej na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawcę zmian w Umowie.
8. Strony mogą wprowadzić również inne zmiany, jeżeli będzie to dopuszczalne w świetle powszechnie obowiązujących przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonego w umowie, w zależności co nastąpi pierwsze.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.