eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suchedniów › "Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie" - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-07-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania
pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie” – II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchedniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 5

1.5.2.) Miejscowość: Suchedniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-130

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@suchedniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania
pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie” – II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-509c78ec-0f2d-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003442/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl
b) platformy ePUAP dostępnej pod adresem internetowym: https://epuap.gov.pl
c) poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowieniapubliczne@suchedniow.pl
2. Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać konto na
Platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem miniPortal (uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wykonawca przystępując do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w
Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: zamowieniapubliczne@suchedniow.pl
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email: zamowieniapubliczne@suchedniow.pl
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz.2452.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Gmina Suchedniów przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach
w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: "Ogólne Rozporządzenie" lub "RODO"), mają charakter danych osobowych.
2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów tel (41) 25 43 186,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Władysławem Grudniewskim – adres mailowy sekretariat@suchedniow.pl
3) Cele przetwarzania oraz podstawy prawne:
• na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
• na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora,
• celów wypełnienia innych obowiązków prawnych, ciążących na instytucji
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:
• przez okres wymagany przepisami prawa,• do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
• do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani /Pana
danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) Posiada Pani/Pan prawo do:
• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki
sposób i w jakim celu są przetwarzane,
• prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub
uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku
dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów
związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w
razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie
przechowywać,
• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes
publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej
sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej
podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa
uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• prawo do cofnięcia zgody Pani/Pana na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, w wypadku, jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane
zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Podanie
danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
5. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GNI.271.9.2022.AJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Przebudowa parku miejskiego
w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”.
2. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową przebudowę parku miejskiego w Suchedniowie (gmina Suchedniów, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie). Zadanie zlokalizowane jest
na działkach o nr ewid. geod. 6552/1, 3137/1,6506/55, 6506/54. W ramach zadnia planuje się budowę elementów małej architektury: altany, tężni solankowej, elementów placu zabaw, ławek, stołów, cokołów na rzeźby, tablic, leżaków, koszy na śmieci, toru rowerowego, fontanny pływającej podajnika na ziarna, pochylni. Ponadto zadanie obejmuje budowę pomostów o długości do 25 m i wysokości do 2,5, wymianę barierek, wykonanie nasadzeń oraz systemu nawadniania, budowę toalety publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę niezbędnej infrastruktury zasilającej wybudowane obiekty, oświetlenia. Cały obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem przystosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w parku stref: - plenerowej galerii sztuki, zabaw i rekreacji dla różnych grup wiekowych, pikniku i wypoczynku. Wyposażenie oraz zagospodarowanie każdej ze stref zawiera się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ. Każda ze stref zawierała w sobie będzie małą architekturę, pielęgnację istniejącej zieleni, nasadzenia.
3. W ramach zadania przewiduje się niżej wskazane rodzaje prac:
- roboty rozbiórkowe,
- zabezpieczenie terenu budowy,
- zabezpieczenie drzew istniejących zlokalizowanych bezpośrednio przy elementach przeznaczonych do rozbiórki,
- roboty montażowe,
- roboty instalacyjne,
- wycinka drzew obumarłych (5 szt. oraz 4 szt. ze względu na kolizje),
- roboty ziemne,
- roboty towarzyszące,
- wykonanie nowych nasadzeń wraz z systemem nawadniania,
- budowę elementów małej architektury,
- wykonanie robót z zakresu branży elektrycznej,
- wymianę umocnienia brzegu zbiornika wodnego.
4. Na terenie objętym przebudową występuje niżej wskazane uzbrojenie terenu:
- sieć elektroenergetyczna,
- sieć wodociągowa,
- sieć gazociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej.
5. Zadanie realizowane będzie w oparciu o zgłoszenie robót do Starosty Skarżyskiego oraz o decyzję
o pozwoleniu na budowę.
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w SWZ oraz załącznikach do niej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami.:
(C) - Cena
(G) - okres udzielonej gwarancji
2. W odniesieniu do kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 1 oferta najkorzystniejsza może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
Przyjmuje się, że 1 pkt. to 1%
3. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone zgodnie z niżej wskazanym opisem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwrancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
2 000 000,00 PLN,
b) posiada na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna w/w warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował: co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie terenu przeznaczonego pod rekreację osób, (np. skweru, parku, placu zabaw, terenów zielonych, przeznaczonych dla odpoczynku/rekreacji mieszkańców, zagospodarowania terenów przyległych do zbiorników wodnych) obejmującego swoim zakresem wykonanie nawierzchni drogowych lub parkowych, montaż małej architektury oraz urządzenie zieleni – o łącznej wartości zadania minimum 1 000 000,00 PLN brutto. Przy czym wykonanie jednego zadania rozumie się jako wykonanie go na podstawie jednej umowy zawartej z Zamawiającym.
Na potwierdzenie spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia na wezwanie Zamawiającego załącznika nr 8 do SWZ – wykazu robót wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
b) dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednio do objęcia funkcji, jaka zostanie jej powierzona tj.:
Kierownikiem budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej (lub inne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do objęcia funkcji kierownika budowy na przedmiotowym zadaniu) posiadająca doświadczenie zawodowe zdobyte podczas realizacji co najmniej jednego zadania (realizowanego na podstawie jednej umowy od rozpoczęcia do zakończenia) polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie terenu przeznaczonego pod rekreację osób (np. skweru, parku, placu zabaw, terenów zielonych, przeznaczonych dla odpoczynku/rekreacji mieszkańców, zagospodarowania terenów przyległych do zbiorników wodnych) obejmującego swoim zakresem wykonanie nawierzchni drogowych lub parkowych, montaż małej architektury oraz urządzenie zieleni – o łącznej wartości zadania minimum 1 000 000,00 PLN brutto.
Kierownikiem robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Kierownikiem robót drogowych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Kierownikiem robót sanitarnych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych.
Kierownikiem robót drogowych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Wskazane osoby powinny posiadać wymagane uprawnienia budowlane i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg nakłada na nią ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego załącznika nr 9 do SWZ - wykazu osób wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo Budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust.1 oraz 109. ust. 1 pkt. 5), 7), 10). – zgodnie z załącznikiem nr 15 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w lit. a), składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a) zastępuje się je w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 8 do SWZ,
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 9 do SWZ,
c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto,
d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem – zgodnie z opisanym warunkiem udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci oświadczenia
potwierdzającego, że oferowany przedmiot zamówienia (w tym montowane elementy małej architektury oraz urządzenia
montowane na placu zabaw) spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 16
do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy przewiduje, że w sytuacji, w której Wykonawca
nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne,
Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – zgodnie z załącznikiem nr 16
do SWZ.
3. Postanowień pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub
kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta
podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1– formularz oferty
Załącznik nr 2 – Instrukcja korzystania z systemu miniPortal
Załącznik nr 3 i 3a – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 i 4a – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 5 – wzór umowy
Załącznik nr 5a - minimalne wymogi umowy o podwykonawstwo
Załącznik nr 6 – wzór karty gwarancyjnej
Załącznik nr 7 – zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia
Załącznik nr 8 – wykaz robót
Załącznik nr 9 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 14 – Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4.
Załącznik nr 15 – Oświadczenie o aktualności danych.
Załącznik nr 16 - Oświadczenie potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie
przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy zgodnie z art. 58 Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
b) korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem,
c) zgodnie z art. 117 pkt. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia,
z którego będzie wynikało które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ.
d) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5) oraz 7) i 10) Pzp,
e) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego mogą spełniać łącznie,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w przedmiotowym polu Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy
oraz warunków ich wprowadzania dostępny jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania z załączniku nr 5 do
SWZ - tj. projektowanych postanowieniach umownych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez system https://miniportal.uzp.gov.pl poprzez Formularz do komunikacji - > Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnych na platformie ePUAP (system miniportal.gov.pl po wybraniu formularzu do komunikacji automatycznie przekierowuje na platformę ePUAP)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.