eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. "Roboty budowlane pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku".Ogłoszenie z dnia 2022-07-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Roboty budowlane pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PŁOŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Płocka 39

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 662-77-64/66

1.5.8.) Numer faksu: 23 662-38-16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@powiat-plonski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-plonski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Roboty budowlane pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-929facbf-0e6f-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017457/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Roboty budowlane pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Szkól Nr 2 w Płońsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu: :https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/cp8x0t02ds
3) poczty elektronicznej: astefanowska@powiat-plonski.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP dostępnym pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa- klienta/regulamin.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
6. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: astefanowska@powiat-plonski.pl
7. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych, oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email astefanowska@powiat-plonski.pl
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9. Zmawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, dane kontaktowe: adres e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, e-mail: iod@powiat-plonski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy
z dn. 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Roboty budowlane pomieszczeń piwnic w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku”.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą w szczególności:
1) przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod prace, zeskrobanie starych powłok malarskich, uzupełnienie tynków,
2) wkucie w ściany i stropy istniejących instalacji,
3) malowanie ścian i sufitów pomieszczeń piwnic,
4) zerwanie istniejącej okładziny podłogi wykonanej z płytek ceramicznych wraz z cokolikami,
5) uzupełnienie istniejącej posadzki, ułożenie nowej podłogi z płytek gresowych,
6) renowacja stalowych krat szatni,
7) renowacja istniejących ławek w szatni.
3. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (Załączniki Nr 10 do SWZ), Dokumentacji projektowej ( Projekcie technicznym robót budowlanych pomieszczeń piwnic w budynku ZS Nr 2 w Płońsku -Załącznik Nr 11 do SWZ i Przedmiarze Robót -Załącznik Nr 12 do SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik Nr 13 do SWZ). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zawarte w przedmiarze zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
4. W odniesieniu do zapisów art. 100 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia nie uwzględnia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, gdyż nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotowego zamówienia. Roboty budowlane w żaden sposób nie pogarszają istniejących warunków dostępu do budynków przez osoby niepełnosprawne, a budynek szkoły zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych – jest wyposażony w windę zewnętrzną.
5. Niniejsze zamówienie realizowane będzie na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku, gdzie prowadzone są roboty budowlane w ramach realizacji zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynku oświatowego – Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku przy ulicy księdza Jerzego Popiełuszki 14”, na podstawie pozwolenia na budowę nr 216/2022 z dnia 10.05.2022 r. Zakres wyżej wymienionych robót obejmuje dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d380a57d-fa25-4e59-af35-1b1f650543ba załączniki nr 14, 15, 16, 17. W przypadku wystąpienia kolizji pomiędzy robotami objętymi przedmiotowym zamówieniem, a planowanymi lub równolegle prowadzonymi pracami w ramach termomodernizacji budynku szkoły, Wykonawca przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie udostępnić na żądanie Zamawiającego teren piwnic, celem umożliwienia Wykonawcy termomodernizacji szkoły wykonania prac. W przypadku gdy prace związane z termomodernizacją uniemożliwią prawidłowe wykonywanie przedmiotu niniejszego zamówienia, Zamawiający wstrzyma jego realizację, a termin realizacji zostanie wydłużony o czas wstrzymania, zgodnie z zapisami § 15 wzoru umowy.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz stosując się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zgodnie z warunkami umowy i złożoną ofertą.
7. W zakresie przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę materiałów budowlanych i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu własnego sprzętu.
8. Wykonawca będzie zobowiązany zorganizować roboty tak, aby nie narażać osób znajdujących się na terenie budowy na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót.
9. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentów potwierdzających ich parametry w celu dokonania kontroli zgodnie z wzorem wniosku dot. akceptacji materiału, przedstawionego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
10. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia, muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentów potwierdzających ich parametry w celu dokonania kontroli, zgodnie z wzorem wniosku dot. akceptacji materiału, przedstawionego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zabrania się Wykonawcy stosowania materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom przypisanych im norm lub posiadają parametry gorsze, niż wskazane w dokumentacji.
11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowanie w robotach budowlanych innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej i STWiORB pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w ww. dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów czy urządzeń.
12. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, mają one wyłącznie charakter przykładowy, tj. określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Należy przyjąć, iż stanowią one tylko wskazania i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa wyżej Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia parametry istotne z punktu widzenia oceny równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających parametry tych materiałów. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale posiada nie gorsze lub lepsze do tego produktu cechy i parametry.
13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.
15. Wykonawca, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązany będzie opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji:
1) uproszczony kosztorys ofertowy, który będzie pełnić funkcje pomocniczą i informacyjną w realizacji przedmiotu umowy i nie może stanowić podstawy do roszczeń związanych z ewentualnym niedoszacowaniem przedmiotu umowy. W kosztorysie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji ujętych i nieujętych w dokumentacji projektowej i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a niezbędne do osiągnięcia rezultatu Umowy, pozycje nieujęte przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania uważane będą, że zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykaz pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, lub w przypadku gdy do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca skierował mniej niż 5 pojazdów - oświadczenie że do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca skierował mniej niż 5 pojazdów.
16. Do momentu nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 15 i uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawcy nie zostanie przekazany teren robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz warunki określone w SWZ zastosuje następujące kryteria:
1. cena -znaczenie kryterium 60%
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższego wzoru:
cena najniższa/cena badana x 60 = ilość punktów w kryterium cena ( C)

Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.

2. okres gwarancji -znaczenie kryterium 40%

Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższych zasad:

okres gwarancji oferty badanej (powyżej 36 miesięcy) / maksymalny okres gwarancji( 60 miesięcy) x 40 = ilość punktów w kryterium okres gwarancji (G)

Kryterium „ okres gwarancji” będzie oceniane na podstawie okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia ( roboty budowlane oraz użyte materiały i urządzenia) zadeklarowanej w Formularza oferty cenowej –Załącznik nr 1 do SWZ. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym przez strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Minimalny okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego to okres 36 miesięcy, zaś okres maksymalny to 60 miesięcy. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w pełnych miesiącach). W przypadku zaoferowania minimalnego, wymaganego okresu gwarancji (36 miesięcy) Wykonawca otrzyma 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje 60 miesięcy gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium tj 40 pkt. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w formularzu oferty okresu gwarancji, wówczas Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy, a Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „ okres gwarancji”. W przypadku zadeklarowania w formularzu oferty okresu gwarancji mniejszego niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę ponieważ jej treść nie będzie zgodna z warunkami zamówienia.
Za najkorzystniejszą Zamawiający uznana ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów w kryterium ,,cena „ i ,,okres gwarancji” według poniższego wzoru:
Łączna liczba punktów ocenianej oferty = C+G
Ilość punktów w kryterium ,,cena”, ,,okres gwarancji” oraz łączna liczba punktów będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie doświadczenia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie lub remoncie budynku/lokalu o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 100 m2
2) w zakresie potencjału osobowego
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.: jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
2. Przez ww. uprawnienia Zamawiający rozumie uprawnienia nadane zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.) oraz art.20 a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
3. Osoba wskazana przez Wykonawcę w Wykazie osób musi brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana tej osoby jest możliwa tylko w okolicznościach i na warunkach określonych we wzorze umowy.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych innych podmiotów
1) Na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotów
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wg wzoru Załącznik Nr 5 do SWZ),
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wg wzoru Załącznik Nr 6 do SWZ)
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca do oferty ( wg wzoru- formularz oferty cenowej stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ) zobowiązany jest dołączyć:
1) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu ( wg wzoru Załącznik Nr 2 do SWZ)
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub w przypadku gdy Zamawiający może ww. dokumenty pozyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych wskazanie w Formularzu oferty cenowej danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
3) pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy
4) oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i 4 – jeżeli dotyczy
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -jeżeli dotyczy(wg wzoru Załącznik nr 8 do SWZ)
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) tymczasowo zastępuje wymagane podmiotowe środki dowodowe i winno potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby(wg wzoru Załącznik Nr 3 do SWZ)
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru Załącznik Nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (wg wzoru Załącznik Nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej;
- w zakresie doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wymaganym doświadczeniem wykaże się jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się. Doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się nie należy sumować.
- w zakresie potencjału osobowego- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się wykaże że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia wymaganym potencjałem osobowym.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (warunek zdolności technicznej lub zawodowej) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy określone zostały w paragrafie 15 wzoru umowy (Załącznik Nr 9 do SWZ )

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w zakładce ,,dla Wykonawców”, a następnie ,,Formularze do komunikacji”. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.