eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Przebudowa pomieszczeń SPSK Nr 4 na potrzeby Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.Ogłoszenie z dnia 2022-07-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń SPSK Nr 4 na potrzeby Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

1.3.) Oddział zamawiającego: SPSK 4

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288751

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dr. K. Jaczewskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-954

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spsk4.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń SPSK Nr 4 na potrzeby Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ced61bd-0e3d-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284309

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wymaga, aby przesyłane poprzez Platformę Zakupową dokumenty były sporządzane w wybranych przez Wykonawcę formatach danych spośród: .txt, .rtf,..pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx , .pptx, .cvs, .jpg, ..tif.
Do kompresji danych Zamawiający dopuszcza format: .zip, .7zip, .rar
Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów we wszystkich formatach wskazanych w odpowiednim rozporządzeniu tj.: TSL, XMLsing, XadeS, PadES, CadES, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ w Rozdz. 5 pkt. 16

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ w Rozdz. 5 pkt. 16

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FDZ.242-69/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa pomieszczeń SPSK Nr 4 na potrzeby Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia, jego standardy jakościowe I zakres zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, STWiORB, wytyczne remontu klatki schodowej, ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z postanowieniem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej znak.: WZ.52840.79.1.2022.PM stanowiące Załącznik nr 1. oraz należy uwzględnić poniższe wymagania:
- Inwestor wymaga zastosowania w pomieszczeniach 11; 12; 13; 14 i 40 tablic gazów medycznych ściennych podtynkowych np. TPG.
- Inwestor wymaga zastosowania konstrukcji nośnej pod kanały prowadzone nad połacią dachową oraz podstawy dachowej typu E oznaczonych w specyfikacji wentylacji Y2-1; Y4-1; Y3-1;
- Inwestor wymaga zastosowania na przejściach kanałów wentylacyjnych przez dach izolowanych cokołów i mocowanych do nich podstaw wentylacyjnych typu A lub B. Wymagane jest wywiniecie papy na wbudowane cokoły w celu utrzymania szczelności dachu.
UWAGA: W związku z realizowaną inwestycją Zamawiający zobowiązany jest również do wykonania postanowienia Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej znak.: WZ.52840.79.2.2022.PM (wg załącznika nr 1a do SWZ), jednak zadania te zostaną wykonane przez Szpital i nie stanowią przedmiotu wyceny i zakresu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

33157000-5 - Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

33157800-3 - Urządzenia do podawania tlenu

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45321000-3 - Izolacja cieplna

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331221-1 - Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej – przez co rozumie się, iż:
d.1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonali jedną robotę budowlaną (o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto) polegającą na budowie (lub remoncie lub przebudowie) budynku użyteczności publicznej, gdzie roboty budowlano - montażowe wykonywane były w czynnym obiekcie.
d.2) dysponuje i skieruje do realizacji niniejszego zamówienia osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń objętymi przedmiotem zamówienia tj. co najmniej:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej mającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacji i sieci elektrycznych i mającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych,
- jedną osobą posiadająca uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnej i mającą, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych
3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r, poz. 835).

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane - samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz .U. z 2021 poz. 1646).
W przypadku Wykonawców podających wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, przyjęty zostanie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem


C) Informacje dotyczące procedury oraz formy dokumentów
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020r. poz. 2452).
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4) - zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży / nie prześle na Platformę Zakupową formularza oświadczenia o którym mowa w Rozdz. 5 pkt. A.1) pkt. 1), podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy - Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że:
1) oferta wykonawcy podlega odrzucenia bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ
3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr do 8 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych dla niniejszego postępowania (załącznik nr 3 i 3a do SWZ)
a) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1) stanowią wstępne potwierdzenie, że w stosunku do Wykonawcy brak podstaw wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (m.in. konsorcja, spółki cywilne) :
- oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
- oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ)
2) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów :
2.1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 4 do SWZ).
UWAGA: Zamawiający w postępowaniu nie będzie żądał złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby
2.2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wytycznych wskazanych w Rozdz. 4 pkt. 2 ppkt. 3)
3) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2 do SWZ);
4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdz. 4 pkt. 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 180 000,00 zł.
2. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w formie/ formach określonych w art. 97 ust. 7 Prawa zamówień publicznych.
Zgodnie z SWZ w Rozdz. 6

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem). Pełnomocnictwo powinno:
- precyzować zakres umocowania,
- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa).
2) Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty, przekazane w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu – podpisane analogicznie jak w zdaniu pierwszym, przez mocodawcę lub notariusza.
3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. 1.2 lit. d.1) musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Strony ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić według niżej określonych zasad i warunków:
1) w zakresie wynagrodzenia: w przypadku zmiany stawek VAT - cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie odpowiednia zmiana ceny netto;
2) w przypadku zmiany, rezygnacji z podwykonawcy, jeśli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą – zmiany dokonane zostaną zgodnie z trybem opisanym w § 6;
3) w przypadku powierzenia nowego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy, jeśli:
a. konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę;
b. wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia;
c. konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów;
d. w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem trybu opisanego w § 6;
– zmiany dokonane zostaną zgodnie z trybem opisanym w § 6;
4) W zakresie osobowym: nastąpiła zmiana osób wykonujących określone funkcje – nowa osoba ze strony Wykonawcy nie może posiadać niższych kwalifikacji i doświadczenia niż wymagania podane w SWZ.
3. W przypadku, gdy Wykonawca złoży należycie uzasadniony wniosek o przedłużenie terminu realizacji Umowy, o którym jest mowa w §3 ust. 6 Umowy, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu będzie nie dłuższy niż okres w którym dane okoliczności uniemożliwiły realizację Umowy.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego potencjał Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trackie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe wymagane w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, który ma zastąpić podwykonawcę wskazanego w ofercie udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:
1) zastąpił ten podmiot inny podmiotem lub podmiotami albo
2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany niniejszej umowy winny być uzasadnione i w miarę możliwości udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platformę Zakupową Zamawiającego pod adresem: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena
okres gwarancji
termin wykonania

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Potencjał podmiotu udostępniającego zasoby:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2) potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
4) Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.