eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słubice › Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Słubicach - dokończenie robót budowlanychOgłoszenie z dnia 2022-07-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Słubicach – dokończenie robót budowlanych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁUBICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966792

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Słubice

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@slubice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slubice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Słubicach – dokończenie robót budowlanych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55b8ede5-0f26-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

2. Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. : WIEŻA KLEISTA I DOM BOLFRASA (ETAP II)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/slubice/proceedings.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest W
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.Szczegółowe
informacje
zawiera SWZ rozdział XIII. Postępowanie prowadzone jest pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/slubice/proceeding

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta
powinna:a) sporządzona być na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku
polskim,b)złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem
platformazakupowa.pl,c)podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione;d)zawierać oświadczenia, o
których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;e) zawierać zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w
Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);f) zawierać dowód wniesienia wadium (jeżeli
dotyczy);g)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa
(jeżeli dotyczy)4) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania
wszelkich plików muszą spełniać“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym(eIDAS) (UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016 roku”.5) W przypadku wykorzystania formatu
podpisu XAdES zewnętrzny.Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików
tj.podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.6) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca,nie później niż w terminie składania ofert, w
sposób nie budzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na
platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części
oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.7) Wykonawca, za pośrednictwem
platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Sposób dokonywania
zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeSzczegółowy opis wymagań określony
został w SWZ w rozdziałach XIII i XIV

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wioletta Rojewska;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: wioletta.rojewska@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d )prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2022.PG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych polegających przy budowie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Słubicach w ramach projektu: WIEŻA KLEISTA I DOM BOLFRASA (ETAP II).
2. Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, decyzja o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 2020-07-29, znak: AB.6740.134.2020.MŁucz wraz z zatwierdzonym aneksem nr 1 do projektu budowlanego, przedmiarem robót, harmonogramem rzeczowo-finansowym i Tabelą Elementów Scalonych są załącznikami do SWZ.
4. Dodatkowe elementy nie ujęte w przedmiarze, które Wykonawca winien wykonać w ramach zamówienia:
A). Zamawiający w ramach zamówienia zobowiązany jest do wykonania systemu zliczającego odwiedzających obiekt po jego otwarciu na który składać się będzie:
1) automatyczna bramka kontroli dostępu obrotowa wysoka (szt. 1) pojedyncza
2) ogrodzenie wejścia na wieżę widokową w przyziemiu pomiędzy dwoma słupami (strona wschodnia wieży zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia)
3) system zliczania osób wchodzących na wieżę widokową umożliwiający rejestrację ilości osób na podstawie wydawanych biletów, kart wstępu itp. System powinien umożliwiać rejestrację ilości osób wchodzących na wieżę oraz w sytuacji przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w obiekcie blokować możliwość wstępu na obiekt. Maksymalna liczba osób na obiekcie określona zostanie przez Wykonawcę w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
B). Wykonanie podświetlanego napisu „SŁUBICE” na wysokości galerii widokowej pod dolnym stropem (elewacja północna). Napis powinien być zamontowany w poziomie w sposób widoczny dla obserwujących na szerokości ok 11 m. Czcionka napisu „Myriad Pro Bold” licencjonowana. Litery przestrzenne wykonane z tyłu i na bokach z blachy aluminiowej o grubości min. 3 mm. Lico liter wykonane z materiału odpornego na czas i działanie warunków atmosferycznych (m.in. silny wiat, czy niskie lub wysokie temperatury). Wewnątrz liter zamontowane oświetlenie LED umożliwiające zmianę barw napisu. Sterowanie oświetleniem poprzez system „Wi -fi”. Wysokość liter powinna być dostosowana do obiektu, na którym napis ma się znajdować. Wykonawca na etapie realizacji opracuje koncepcję wykonania napisu, która zostanie przedłożona Zamawiającemu do akceptacji.
C). Wykonanie instalacji cctv do monitoringu obiektu, składającej się z:
1) serwera znajdującego się w pomieszczeniu gospodarczym
2) 3 kamer IP, stało ogniskowych, które swym polem obserwacji obejmować mają wszystkie elementy obiektu wieży i teren wokół. Rozdzielczość kamer min. 2688x1520, ilość pikseli: 4 Mpx, 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
3) 2 kamer PZT szybkoobrotowych, rozdzielczość kamer min. 1920x1080, ilość pikseli: 2Mpx, zoom optyczny (25x), cyfrowy (16x).
System powinien zakładać możliwość podłączenia do systemu monitoringu znajdującego się na terenie obiektu SOSIR w Słubicach
5. Przedmiotowe zamówienie stanowi wydzieloną jedną część z całości inwestycji. Z uwagi na konieczność realizacji zamówienia, którego zakończeniem jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na części obejmujące:
1) roboty budowlane związane z budową wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie instalacji oświetleniowej zewnętrznej na wieży
2) wykonanie lapidarium
Przedmiotem przedmiotowego zamówienia jest część związana z dokończeniem budowy wieży wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonanie lapidarium Zamawiający udzieli osobnym zamówieniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej :
1. - Wykonawca wykonał (dotyczy tylko projektów zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował z należytą starannością 1 robotę budowlaną o łącznej wartości minimum 1 000 000 zł brutto, polegającą na budowie obiektu rekreacyjnego lub terenu rekreacyjno-sportowego.
2. - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobą / osobami posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń jako kierownik budowy, w specjalności:
• konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy),
• inżynieryjnej drogowej (kierownik robót drogowych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
1) istotnych zmian w treści Umowy wynikających z błędów pisarskich i rachunkowych (np. w opisie przedmiotu Umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie)
2) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn stanowiących przeszkodę do ich kontynuacji, wynagrodzenia umownego o wysokość kwoty podlegającej zmianie lub zakresu czy rodzaju robót o zakres odnośnej zmiany, w następujących sytuacjach:
a) na skutek działania siły wyższej, tj. wystąpieniem zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego i niemożliwego do zapobieżenia, losowego, którego nawet w wypadku należytej staranności Strony nie mogły przewidzieć (w szczególności wojny, klęski żywiołowe, epidemie itp.)
b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, o czas w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, o czas trwania tych okoliczności
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o okres trwania koniecznych zmian, o wysokość wynagrodzenia wynikającą z dokonanych zmian o zakres robót które ulegną zmianie na skutek wprowadzonych w dokumentacji zmian
d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy albo sztuki budowlanej, technicznej albo technologicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonanie robót zamiennych może być także podstawą do zmiany terminu realizacji o czas potrzebny do ich wykonania który przekracza czas szacowany na wykonanie robót od których odstąpiono.
e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, o czas trwania tych prac
f) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, gestorów sieci, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o czas trwania tych okoliczności
g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czas trwania tych okoliczności
h) w razie zmian spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności znacznie (10%) odbiegających od typowych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń i materiałów, możliwa będzie zmiana sposobu wykonania robót, terminu zakończenia (nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności), za typowe warunki atmosferyczne uznaje się średnią warunków pogodowych w danym miesiącu w województwie lubuskim w okresie ostatniego roku przed dniem podpisania Umowy, ustalone na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
i) w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, inne warunki terenowe, aniżeli założone w dokumentacji itp., co powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy, o czas trwania tych okoliczności.

Szczegółowy opis zmian zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/slubice/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.