eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Usługa kompleksowej obsługi informatycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we WłocławkuOgłoszenie z dnia 2022-07-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowej obsługi informatycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Włocławku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341411727

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieniecka 49

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 412 91 40

1.5.8.) Numer faksu: 54 412 94 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wloclawek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowej obsługi informatycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Włocławku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3e36bf7-0f0f-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00283938

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029802/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi kompleksowej obsługi informatycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem zasad wynikających z rozdziału IX i X SWZ.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ (dalej również jako: ,,platforma”).
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza „wyślij wiadomość”.
3. Maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików - 1GB. Dopuszczalna ilość plików - 20. Zalecana maksymalna wielkość pliku 75MB. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie DZP_55_2022.
4. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek
5. Zamawiający przekazuje link do jego profilu na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek, gdzie będzie możliwość odnalezienia niniejszego postępowania po kliknięciu w zakładkę ,,Postępowania”.
6. Zamawiający rekomenduje następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformy dla użytkowników (wykonawców).
9. Na stronie platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców, która określa informacje dotyczące sposobu i formy złożenia oferty, sposobu komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (poza składaniem ofert), informacje dotyczące sposobu otwarcia ofert na platformie.
10. Oferty oraz oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 uPzp, sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na platformie jest dobrowolne, natomiast złożenie oferty w postępowaniu może odbywać się bez posiadania konta.
12. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@szpital.wloclawek.pl Jednakże należy pamiętać, że oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ - rozdział IX, a także oferty dodatkowe składane są zawsze przy pomocy platformy zakupowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający spełnia obowiązek informacyjny przekazując klauzule informacyjne z art.13 RODO w dokumentach postępowania rozdział XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-55-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej obsługi informatycznej przez okres 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, pod warunkiem, że oferta ta nie podlega odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – oprogramowanie HIS, LIS, ERP posiadane przez Zamawiającego - certyfikaty producenta oprogramowania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena techniczna systemów HelpDesk RMM

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000,00 zł ( jeden milion złotych ).
c) zdolności technicznej lub zawodowej niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli:
• Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 usługi w zakresie sprawowania serwisu informatycznego każda o łącznej wartości minimum 600 000,00 zł brutto, w tym co najmniej 2 w zakresie administrowania systemami medycznymi HIS,

• Wykonawca wykaże, że dysponuje wykazem co najmniej 20 osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załączniki 7 do SWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca dysponuje pracownikami skierowanymi do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia, wśród których wyznaczone osoby muszą posiadać następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
• wykształcenie o kierunku informatycznym
• minimum 36-miesięczne doświadczenie w obsłudze systemów HIS lub LIS lub ERP wdrożonych u Zamawiającego i serwisowaniu tego oprogramowania,
• ważne uprawnienia (certyfikaty modułów oprogramowania) w zakresie instalowania, wdrażania, serwisowania i szkolenia użytkowników końcowych oprogramowania HIS lub LIS lub ERP wdrożonych u Zamawiającego i wydane przez producenta tego oprogramowania.
W Załączniku Nr 7 należy wskazać nazwę posiadanego certyfikatu, czego dotyczy, kiedy i przez kogo jest wydany oraz datę ważności certyfikatu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,
 art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ,
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
 art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
 art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
 art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzp,
 art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. b i c SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia na zasadach określonych poniżej:
a) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. c SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia:
• dokumentów: potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdziale VII ust. 1 lit. b SWZ.
b) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. c SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia:
wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upły¬wem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto¬ści, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załą-czeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne doku¬menty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 6 do SWZ),
na potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:
• certyfikaty uprawnień wykazane w Zał. nr 7 przedłożone Zamawiającemu jako kopie.
• dokumenty potwierdzające wykształcenie informatyczne wykazane z Zał. Nr 7 przedłożone Zamawiającemu jako kopie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą.
2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne wymienione w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 4 pkt. 3 niniejszego rozdziału SWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.
3) Dokument o którym mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim wypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z rozdziałem IX ust. 7 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały uregulowane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.