eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego w ŁowiczuOgłoszenie z dnia 2022-07-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego w Łowiczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łowicz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148621

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 830 91 51

1.5.8.) Numer faksu: 46 830 91 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wydzial.iwestycji@um.lowicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lowicz.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego w Łowiczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35f8d100-0f07-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00283429

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019007/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.lowicz.eu/bip/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl/
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://www.lowicz.eu/bip/ (zakładka – zamówienia publiczne).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, zawiadomień odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
1) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
2) poczty elektronicznej, email: wydzial.inwestycji@um.lowicz.pl (preferowany sposób komunikacji).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, zawiadomień
odbywa się elektronicznie.
10.1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na
ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
10.1.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca zobowiązany
jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.
10.1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
10.2.3. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj.
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji wykonawcy, określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo
przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Łowicz z siedzibą w Łowiczu, Plac Stary Rynek 1;
2) inspektorem ochrony danych u administratora jest Pan /Pani Katarzyna Jóźwiak e-mail katarzyna.jozwiak@um.lowicz.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129,1598), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
12) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR 271.2.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie zadania pn.: „Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego w Łowiczu”, obejmującego budowę budynku zaplecza stadionu przeznaczonego pod potrzeby organizacji imprez sportowych związanych z działalnością Klubu Sportowego „PELIKAN”.
Będzie to budynek dwu-kondygnacyjny (parter +piętro), nie podpiwniczony, dachem dwuspadowym, poddaszem nieużytkowym. Pobudowany w technologii tradycyjnej z I stopniem uprzemysłowienia, z dostępem do pomieszczeń przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich (N.N.).
W budynku zaprojektowano:
• w parterze: pomieszczenia socjalne (szatnie i natryski), pom. biurowe, kotłownia gazowa, pom. gospodarcze, komunikacja, W.C, sterownia, dźwig osobowy,
• na piętrze: W.C, pom. biurowe, siłownia, pom. techniczne, sala konferencyjna, zaplecze kuchenne, siłownia , komunikacja, dźwig osobowy,
• ściany: murowane z pustaków szczelinowych, bloczków z betonu komórkowego i cegły
• stropy: płyty stropowe wielootworowe prefabrykowane strunobetonowe
• dach: dwuspadowy, kryty blachą trapezową
ZAGOSPODAROWANIE TERENU – istniejące i projektowe
ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWE:
Budynek zaplecza stadionu:

a) Powierzchnia użytkowa - 723,82 m²
b) Powierzchnia zabudowy - 450,00 m²
c) Kubatura - 3.680,29 m³
Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej – dojazdy i dojścia - 793,00 m2
d) Powierzchnia utwardzona miejsc postojowych - 186,00 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.2. Opis sposobu oceny ofert:

1) Cena (cena brutto oferty) – 60 pkt

Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów (60 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru:
Cmin
P1 = ---------------- x 60 pkt
C
gdzie:
P1 - liczba punktów obliczona dla oferty badanej,
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
C – cena brutto w ofercie badanej,
60 – maksymalna ilość punktów w kryterium cena.

2) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40 pkt

UWAGA!
• Najkrótszy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
• Najdłuższy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
• Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najdłuższym możliwym terminem gwarancji
(60 miesięcy) otrzyma maksymalną ilość punktów (40 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru:

R – Rmin
P2 = ----------------------- x 40 pkt
Rmax - Rmin
gdzie:
P2 - liczba punktów obliczona dla oferty badanej,
R – termin gwarancji podany w ofercie badanej,
Rmax - maksymalny termin gwarancji (60 m-ce),
Rmin - minimalny termin gwarancji (36 m-cy),
40 – maksymalna ilość punktów w kryterium okres gwarancji.

Niepodanie żadnej wartości dla terminu gwarancji albo zaoferowanie terminu gwarancji:
• w niepełnych miesiącach lub
• krótszego niż 36 miesięcy
spowoduje odrzucenie oferty z przedmiotowego postępowania.
• powyżej 60 miesięcy spowoduje przyznanie max ilość punktów 40

16.3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów (P). Suma punktów będzie liczona w następujący sposób:

P= P1 + P2

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca to 100 punktów, na które sumuje się: 60 pkt z kryterium Cena, oraz 40 pkt z kryterium Termin gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
A. doświadczenie
1) wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie budynku użyteczności publicznej, lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej o wartości zadania nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł brutto, jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawione przez inwestora dokumenty wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.
B. potencjał kadrowy
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
• Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót na obiekcie w zakresie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.
• Kierownik robót w branży sanitarnej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych.
Minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót na obiekcie w zakresie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.
• Kierownik robót w branży elektrycznej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych .
Minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót na obiekcie w zakresie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia - tj. prawo do pełnienia na terytorium RP samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie zamówienia.
Przez wyżej wskazane uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub inne odpowiadające tym uprawnieniom, które Zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania.
7.3. Sposób wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazano w pkt 9 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia): 9.2.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie, art. 273 ust 1 pkt 2:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 5 do SWZ „Doświadczenie Wykonawcy” oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 6 do SWZ („Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”).
UWAGA: Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
9.2.1. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 273 ust 1 pkt 1 ustawy:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 11).
2) Oświadczenie wykonawcy O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 12 do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:
12.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 15.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
12.3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.
12.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
12.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 04 2030 0045 1110 0000 0236 7900 z dopiskiem – „wadium w postępowaniu „Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego w Łowiczu” (a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty).
W przypadku problemów, z ilością znaków dotyczących tytułu przelewu dopuszcza się skrócenie dopisku do - „wadium w postępowaniu Budowa budynku zaplecza stadionu Pelikan”
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
12.6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
12.7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
- upływu terminu związania ofertą;
- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
12.8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- którego oferta została odrzucona;
- po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
- po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
12.9. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
12.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.3. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, spółka cywilna).
9.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9.3.2. W przypadku składania oferty wspólnej:
a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1. SWZ. (załącznik nr 7 do SWZ)
9.3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, których oferta wspólna zostanie najwyżej oceniona, są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.2. SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.2.2. SWZ składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
9.3.4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 13. Zmiana umowy
1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach:
1) określonych ustawą – Prawo zamówień publicznych,
2) przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2) mogą dotyczyć:
1) zastosowania innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
technologii, materiałów, urządzeń oraz rozwiązań projektowych i funkcjonalnych w ramach zatwierdzonego projektu
budowlanego,
2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
3) zmiany rozwiązań projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót wady lub usterki,
4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,
6) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, przy czym wartość tej części nie może być wyższa niż 50%
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
7) opóźnienie w wydaniu decyzji administracyjnych.
4. W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 3 proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez
Wykonawcę wniosku zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy,
5. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 3 wymagają zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia
dokumentację zamienną zawierający opis proponowanych zmian z informacją o konieczności lub nie, zmiany pozwolenia na
budowę oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiającego.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli uzasadniają to zaistniałe niżej wymienione okoliczności:
1) korzyści materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujące obniżeniem kosztu wykonania robót,
obniżeniem kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu lub podniesieniem wydajności urządzeń oraz usprawnieniami w
trakcie użytkowania obiektu,
2) zmiana obowiązujących przepisów, która nastąpiła w trakcie realizacji zamówienia mająca wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy,
3) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
4) wady lub usterki dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, bez
usunięcia których nie jest możliwa prawidłowa i zgodna ze sztuką budowlaną realizacja przedmiotu umowy,
5) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub innego Wykonawcę
zatrudnionego przez Zamawiającego lub gestorów sieci na terenie tej samej budowy,
6) zaistnienie nieprzewidzianych warunków uniemożliwiających realizację umowy: zapisy § 13 ust 6 pkt 6) a-o wzoru umowy
(załącznik nr 4 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.