eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieradz › Bankowa obsługa gminy Miasto Sieradz oraz jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2022-07-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bankowa obsługa gminy Miasto Sieradz oraz jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO SIERADZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934335

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wojewódzki 1

1.5.2.) Miejscowość: Sieradz

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 8266163

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umsieradz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umsieradz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bankowa obsługa gminy Miasto Sieradz oraz jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6b96424-0e5b-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00282045

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019108/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Bankowa obsługa gminy Miasto Sieradz oraz jednostek organizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmsieradz.e-zp.finn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Systemu e-ZP pod adresem https://gmsieradz.e-zp.finn.pl , zwanego dalej Systemem. 2.Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów opisane są w rozdziale XXIII SWZ.
3. Osoby wskazane do komunikowania się z Wykonawcami: Jowita Olczyk tel. 43 826 61 10, Artur Ciepłucha, tel. 43 826 61 14.
UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Systemu (zwaną dalej Instrukcją). Instrukcja została zamieszczona w Systemie pod adresem: https://pomoc. e-zp.finn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu. Regulamin korzystania z Systemu dostępny jest pod adresem: https://gmsieradz.e-zp.finn.pl/regulations/REGU
5.W Systemie znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
6.Złożenie oferty/oferty dodatkowej w trybie podstawowym/oferty dodatkowej poprzez System wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
7.Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 poz. 1797).
8. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu:
a) format kodowania treści w obrębie Systemu – UTF8,
b) komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c) oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) – czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
9. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
a) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s,
b) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze,
c) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux,
d) korzystanie z wbudowanej w System funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
- wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
- wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego,
e) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty),
f) podpis zaufany,
g) certyfikat osobisty,
h) dopuszczalne formaty danych: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .rtf, .xml (zalecany .pdf),
i) maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty/oferty dodatkowej w trybie podstawowym/ oferty dodatkowej oraz wiadomości wynosi 150 MB,
j) w zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą Systemu oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert.
10. W zależności od formatu podpisu: podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający), Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).
Pliki można podpisać przed dołączeniem do Systemu za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w załączniku nr 11 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w załączniku nr 11 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOR-Z.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej gminy Miasto Sieradz i jednostek budżetowych miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej SOPZ) zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami i sposobem oceny ofert:


kryterium cena: 60%
1. Opłata dla poszczególnych jednostek z tytułu prowadzenia bankowej obsługi, w tym: 50%
1.1. dla jednostek wymienionych w punkcie I załącznika nr 5 do SWZ 25%
1.2. dla jednostek wymienionych w punkcie II załącznika nr 5 do SWZ 25%
2. Koszty kredytu w rachunku bieżącym, w tym: 10%
2.1. prowizja od kredytu w rachunku bieżącym 5%
2.2. marża oprocentowania od kredytu w rachunku bieżącym 5%
kryterium pozacenowe: 40%
3. Dedykowany indywidualny doradca do obsługi Zamawiającego 10%
4. Wysokość marzy Wykonawcy pomniejszającej stawkę WIBID 1M i EURIBOR 1M przyjmowanej do obliczenia oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych 30%


W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:

Sposób obliczania oceny za opłaty dla poszczególnych jednostek z tytułu prowadzenia bankowej obsługi dla jednostek wymienionych w punkcie I załącznika nr 5 do SWZ:

Oferta zawierająca najniższą opłatę otrzyma maksymalną ilość punktów, a oferty zawierające wyższe wartości opłaty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów, wg wzoru:

Px= (0naj/0x) x 10 x 25%

gdzie:
0naj – opłata najniższa,
0x – opłata oferty liczonej,
Px – punkty rozpatrywanej oferty

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 2,5 punktu.

Sposób obliczania oceny za opłaty dla poszczególnych jednostek z tytułu prowadzenia bankowej obsługi dla jednostek wymienionych w punkcie II załącznika nr 5 do SWZ:

Oferta zawierająca najniższą opłatę otrzyma maksymalną ilość punktów, a oferty zawierające wyższe wartości opłaty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów wg wzoru:

Px= (0naj/0x) x 10 x 25%
gdzie:
0naj – opłata najniższa,
0x – opłata oferty liczonej,
Px – punkty rozpatrywanej oferty

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 2,5 punktu.

Sposób obliczania oceny za prowizję od kredytu w rachunku bieżącym:

Oferta zawierająca najniższą prowizję od udzielonego kredytu otrzyma maksymalną ilość punktów, a oferty zawierające wyższe prowizje otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów wg wzoru:

Px= (0naj/0x) x 10 x 5%
gdzie:
0naj – prowizja najniższa,
0x – prowizja oferty liczonej,
Px – punkty rozpatrywanej oferty
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 0,5 punktu.Sposób obliczania oceny za marżę od kredytu w rachunku bieżącym:

Oferta zawierająca najniższe marżę od udzielonego kredytu otrzyma maksymalną ilość punktów, a oferty zawierające wyższe wartości otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów wg wzoru:

Px= (0naj/0x) x 10 x 5%
gdzie:
0naj – marża najniższa,
0x – marża oferty liczonej,
Px – punkty rozpatrywanej oferty

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 0,5 punktu.

Sposób obliczania oceny za posiadanie dedykowanego doradcy do obsługi Zamawiającego:
- posiadanie indywidualnego dedykowanego doradcy do obsługi Zamawiającego – 1 pkt
- brak posiadania indywidualnego dedykowanego doradcy do obsługi Zamawiającego – 0 pkt

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 1,00 punkt.

Sposób obliczania oceny za oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym (marża):

Oferta zawierająca najniższą marżę otrzyma maksymalną ilość punktów, a oferty zawierające wyższe wartości marży otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów wg wzoru:

Px= (0naj /0x) x 10 x 30%
gdzie:
0naj – marża najniższa,
0x – marża oferty liczonej,
Px – punkty rozpatrywanej oferty

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 3,00 punkty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium pozacenowe - Dedykowany indywidualny doradca do obsługi Zamawiającego oraz Wysokość marzy Wykonawcy pomniejszającej stawkę WIBID 1M i EURIBOR 1M przyjmowanej do obliczenia oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późniejszymi zmianami) – dalej u.p.b. lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy co najmniej jeden z nich wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na bankowej obsłudze budżetu jednostki samorządu terytorialnego o wysokości co najmniej 100.000.000,00 złotych rocznie przez okres minimum 12 miesięcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy co najmniej jeden z nich wykaże się wykonaniem usług, do realizacji których te zdolności są wymagane, w pełnym zakresie i wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga złożenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu u.o.k.k., z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia:
a) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej wydanego zgodnie z przepisami u.p.b. lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych,
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Wykaz usług należy sporządzić wg załącznika nr 7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 6 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 6a do SWZ, składa ten Wykonawca, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim on sam wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
c) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI pkt 2 ppkt 1 lit. a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
d) zezwolenie i wykaz, o których mowa w rozdziale XI pkt 2 ppkt 2 składa Wykonawca, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim on sam wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty:
a) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa, lub
b) w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę/ów lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, poświadczającymi zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci elektronicznej.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, stanowiące załącznik nr 9 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w pkt 5:
a) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, lub
b) w przypadku, gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci elektronicznej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowne stanowią załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
2. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień zawartej umowy. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
3. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do postanowień SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejszą umowę możliwa jest jedynie w przypadku gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodują rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiałów równoważnych.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności niezależnych od stron umowy:
a) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania usług – poprzez wskazanie tej części zamówienia oraz danych Podwykonawcy,
b) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty poprzez zmianę danych Podwykonawcy.
6. Zmiana umowy obejmująca zmianę sposobu spełnienia świadczenia będzie możliwa w przypadku:
a) zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
b) wystąpienia aktualizacji, wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie prawidłowej technicznej obsługi zamówienia, pojawienia się nowych produktów bankowych lub instrumentu finansowego, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na uwzględniający rozwiązania i aktualizacje,
c) wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego,
d) nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej.
7. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.
8. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmsieradz.e-zp.finn.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie 3 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą sumę punktów we wszystkich kryteriach łącznie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.