eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Druk i dostawa publikacji Jadwigi Wielgut - Walczak "Jedyna taka w Polsce ..." dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieOgłoszenie z dnia 2021-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Druk i dostawa publikacji Jadwigi Wielgut - Walczak „Jedyna taka w Polsce …” dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6750007570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Matejki 13

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-157

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@asp.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk i dostawa publikacji Jadwigi Wielgut - Walczak „Jedyna taka w Polsce …” dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14f882ec-4cf2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000104/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Druk i dostawa publikacji Jadwiga Wielgut-Walczak, Jedyna taka w Polsce…

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-14f882ec-4cf2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings
2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu platformy zakupowej do obsługi postępowań o zamówienia publiczne:
https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow - w formie komunikacji elektronicznej.
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku nie działania platformy zakupowej, dopuszcza się
komunikację między Wykonawcami a Zamawiającym w zakresie składania wszelkich oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji (nie dot. składania ofert z załącznikami i wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu) za pomocą poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego:
e-mail: zp@asp.krakow.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający, działając zgodnie z zapisami art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odstępuje
od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej w części dotyczącej złożenia próbki wymaganej
do oceny w kryterium jakości, bowiem Zamawiający wymaga złożenia próbki w postaci drukowanej
książki/publikacji, której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.3.
Złożenie próbki do oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1041 ze zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Próbka winna być dostarczona pod adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Matejki 13 – Kancelaria Uczelni – I piętro pokój 104. Próbkę należy
złożyć zgodnie z wymaganiami, które podano w rozdziale VIII niniejszej SWZ oraz w trwale
zamkniętym opakowaniu/kopercie, gwarantującym/-ej nienaruszenie do dnia otwarcia. Na opakowaniu
należy umieścić informację wg wzoru:
Nazwa (firma) Wykonawcy dokładny adres Wykonawcy adres do korespondencji, kontaktowy numer
telefonu
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13
Próbka załączana do oferty w postępowaniu pod nazwą: Druk i dostawa publikacji Jadwigi Wielgut - Walczak „Jedyna taka w Polsce …” dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie–
numer referencyjny BZP-3942-59/2021

Nie otwierać przed dniem 2 grudnia 2021 roku - godziną 11:00*

*w przypadku dokonania przez Zamawiającego zmiany terminu składania ofert należy wpisać aktualny termin.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z
siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków (dalej „ASP w Krakowie”) przetwarza dane zawarte w
ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w wymaganych dokumentach, oświadczeniach, dane znajdujące się w publicznie
dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129). Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane, które na
gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 - z dnia 27 kwietnia 2016 r. -
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (europa.eu) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”
lub „Ogólne Rozporządzenie”, mają charakter danych osobowych.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Ogólnego Rozporządzenia, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia / złożyły
ofertę, Zamawiający informuje, że: Administratorem Danych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157Kraków, NIP: 675-00-07-570 REGON:
000275783. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Cel
przetwarzania danych osobowych jest związany z prowadzeniem postępowania i realizacją umowy
zawieranej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak postępowania: BZP3942-59/2021, 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku
prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Pana/Pani dane
będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów,
które będą przechowywane przez okres lat 10. 5)Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą członkom komisji
przetargowych i upoważnionym pracownikom ASP w Krakowie jak również wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie
z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom
lub podmiotom jeżeli
obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp
podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi
informatyczne, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym
imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Zgodnie z RODO przysługuje
Pani/Panu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, d) prawo do
ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa. Szczegółowe obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. zostały wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia - rozdział XXV

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-3942-59/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Druk i dostawa publikacji Jadwigi Wielgut - Walczak „Jedyna taka w Polsce …” dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
2. Druk w.w. publikacji będzie realizowany na materiałach własnych Wykonawcy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
1) niezbędne czynności przygotowawcze,
2) druk, oprawę publikacji zgodnie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
3) dostawę nakładu rozumianą jako transport wydrukowanych książek (wraz z wniesieniem we wskazane miejsca w budynku) do siedziby: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – Magazyn, 33-332 Kraków, ul. Piłsudskiego 21.
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i objąć ofertą cały zakres przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ, w tym załączniku nr 1 - OPZ, bądź nie spełniające wymaganego minimalnego poziomu jakości, zostaną odrzucone.
5. Odbiór wydrukowanego nakładu książki objętej zamówieniem, będzie się odbywał w momencie jego wydania upoważnionemu do odbioru pracownikowi Zamawiającego i zostanie potwierdzony jego podpisem na protokole odbioru.
Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu zamówienia.
6. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
7. Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy
8. Zamawiający informuje, iż nie dokonał podziału zamówienia na części w niniejszym postępowaniu bowiem przedmiot zamówienia (druk nakładu jednej publikacji) w tym postepowaniu stanowi integralną całość i nie da się go podzielić na odrębne zamówienia. Jest to jednak zamówienie udzielane w częściach, a przedmiotem odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia są kolejne publikacje wydawane przez ASP. Brak podziału na części w postępowaniu nie wpływa na konkurencję. Zamówienie jest o wartości nieprzekraczającej progów UE i z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego wynika, iż o podobne zamówienia ubiegają się wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa, tak więc zakres zamówienia jest dostosowany do potrzeb sektora MŚP bez konieczności dalszego rozdrabniania zakresu zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w przypadku podania przez Zamawiającego w SWZ, bądź załącznikach do SWZ, nazw materiałów lub znaków towarowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, jednak o parametrach techniczno - jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki materiałów wymienionych w specyfikacji druku - opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ. (jeśli dotyczy) Wykonawca oferując materiał równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanego przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ materiału (papieru).
W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością materiałów Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań.
10. Podwykonawcy
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2) Zamawiający nie korzysta z przewidzianego w art. 121 Ustawy uprawnienia i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań
3) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców (zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp).
4) Brak wskazania w ofercie, zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom będzie uznany jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia.
5) Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę bądź Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1320 ze zmianami), osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: obsługa maszyn drukujących. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 22 § 1(2) Kodeksu pracy: „nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy”. Oznacza to, że jeżeli praca jest wykonywana w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem, to należy stosować umowę o pracę. Postawienie warunku zatrudnienia personelu na podstawie umowy o pracę przez Zamawiającego jest uzasadnione, ponieważ przedmiotem niniejszego zamówienia są czynności, których wykonywanie odpowiada warunkom wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Uwaga: Powyższy wymóg nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia usług oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia usług na rzecz spółki.
12. Sposób dokumentowania zatrudniania na umowę o pracę przez Wykonawcę (Podwykonawcę) oraz sposoby weryfikacji, w tym zakresie przez Zamawiającego, jak również sankcje z tytułu niespełnienia wymogów w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, szczegółowo uregulowano w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

13. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia. Zamawiający informuje, że:
1) nie zastrzega, by o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, o których mowa w art. 94 ust. 1 Pzp;
2) nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp;
3) nie wymaga i nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;
4) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
5) nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego oraz nie wymaga i nie dopuszcza dołączenia katalogu elektronicznego do złożonej oferty;
6) nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej;
7) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
8) nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP;
9) nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
10) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
11) nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania

4.3.6.) Waga: 50,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Szczegółowe wymagania w zakresie podmiotowych środków dowodowych opisano w rozdziale VII SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia związanymi z realizacją zamówienia to jest: Próbki czyli przykładowej drukowanej książki, o cechach i parametrach zbliżonych do parametrów opisanych w specyfikacji publikacji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia publicznego (załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia), umożliwiających zbadanie jakości wykonania we wskazanych w rozdziale XV parametrach oceny. Do oceny jakości wymagana jest próbka o następujących cechach: w oprawie twardej szyto-klejonej, z kolorowymi i czarno-białymi ilustracjami, środek na papierze niepowlekanym/offset premium. Książka przedłożona jako próbka musi być zrealizowana przez podmiot, który będzie realizował zamówienie objęte niniejszą SWZ.
Przedmiot próbki, o którym mowa powyżej, będzie podlegał badaniu na potwierdzenie zgodności oferowanych usług z przedmiotem zamówienia oraz będzie podlegał ocenie w ramach kryterium pozacenowego „Jakość wykonania”, zgodnie z rozdz. XV SWZ.
Oferty nie spełniające minimalnego akceptowalnego poziomu jakości dla każdego z parametrów w tabeli służącej ocenie w kryterium „jakość wykonania” (ustalonego na podstawie próbki przedłożonej jako przedmiotowy środek dowodowy) w zostaną odrzucone.
W przypadku, gdy w przedłożonej próbce nie będzie możliwa ocena któregoś z parametrów Zamawiający dla danego parametru przyzna zero (0) punktów. Niezłożenie próbki bądź złożenie takiej próbki, dla której niemożliwa będzie identyfikacja jej wytwórcy (drukarni, która zrealizowała przedłożoną próbkę) stanowiło będzie podstawę do odrzucenia oferty Wykonawcy jako nieodpowiadającej treści SWZ (próbka musi zawierać informację umieszczoną trwale w książce lub musi jej towarzyszyć dokument potwierdzający/ dowód np. nadruk w książce lub inne trwałe oznaczenie książki, załączona kopia faktury wraz z protokołem odbioru). Przedłożona do oceny próbka winna być zrealizowana przez podmiot, który będzie faktycznie realizował usługę druku publikacji w ramach niniejszego zamówienia publicznego. Sposób oceny próbek w kryterium „Jakość wykonania” zostały opisany został w rozdziale XV SWZ.
Wymaganą, przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu próbkę, o której mowa w niniejszej SWZ należy złożyć, na mocy postanowień art. 65 ust. 2 ustawy Pzp, w postaci drukowanej książki i oznaczyć zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale XIX niniejszej SWZ oraz złożyć z zachowaniem nieprzekraczalnego terminu wyznaczonego na składanie ofert w niniejszym postępowaniu. Złożenie próbki do oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1041 ze zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych – próbki służącej ocenie ofert w kryterium „Jakość wykonania”. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oferta winna zawierać: 1) Wypełniony i podpisany formularz OFERTY sporządzony według
załączonego wzoru, który
stanowi załącznik nr 2 do SWZ
2) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ - wg załącznika nr 4 do
SWZ – potwierdzające brak podstaw wykluczenia, Jeżeli dotyczy – również oświadczenia
każdego z Wykonawców spośród Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - w zakresie potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia Wykonawcy,
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Jeśli umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy;
4) próbkę do oceny jakości wykonania złożoną odrębnie, z uwzględnieniem odstępstwa co do
formy złożenia, na zasadzie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 65 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z
rozdz. VIII SWZ;
Uwaga! Formularz oferty wraz załącznikami innymi niż próbka, wskazana w niniejszym punkcie -
składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z SWZ. Próbkę składa się
odrębnie, zgodnie z wymaganiami i wskazaniami określonymi w rozdziale VIII SWZ –
przedmiotowe środki dowodowe. Złożenie próbki do oferty odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe (tekst
jednolity Dz.U.z 2020 poz.1041 ze zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca;
5) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
2. Spółkę cywilną należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za realizację umowy.
4. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania, zatem Zamawiający będzie sprawdzać, czy nie zachodzą, wobec
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp.
5. Wobec powyższego, oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania 455 oraz z uwzględnieniem
zapisów art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Zamawiający,
działając zgodnie z art. 455 ust. 1, dopuszcza również możliwość zmianyumowy, bez
przeprowadzenia nowego postępowania, w następujących okolicznościach i wzakresie:1)
zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej zmiany
stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione
z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy
zrealizowanej
zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających
stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość
wynagrodzenia
netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowychprzepisów2) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to
za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów
ustawy,3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: w sytuacji gdy w czasie trwania umowy
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nastąpi konieczność zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z
oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez naliczania kar
umownych;4) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy
wystąpią zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia
pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze
zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania
zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski
żywiołowe, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, których nie dało się uniknąć nawet
przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwią Wykonawcy wykonanie jego
zobowiązania w części lubcałości,5) odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie
trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego
(wyłącznie w zakresie wynikającym ze zmian prawa); 6) powierzenia określonego zakresu
podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy
wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia3.
Strony dopuszczają ponadto zmiany treści umowy w zakresie zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy lub zmiany terminu wykonania, w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 i innych chorób zakaźnych
oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi, które szczegółowo zostały opisane w paragrafie
10 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 3 do SWZ. Inicjatorem zmian może być
Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-02 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow - oferta a w zakresie próbki do oceny jakości na adres: 31-157 Kraków, Plac Matejki 13 Kancelaria Uczelni – I piętro pokój 104

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uwaga:
1. Oferta, która otrzyma mniej punktów w kryterium oceny jakości wykonania, niż wynosi
akceptowalny minimalny poziom jakości wykonania, dla każdego z ocenianych parametrów,
zostanie uznana jako niezgodna z warunkami zamówienia i zostanie odrzucona na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 5.
2. dotyczy terminu wykonania:
1) Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia
dla Wykonawcy drogą elektroniczną plików PDF do druku. Planowany termin realizacji
przedmiotu umowy – grudzień 2021 roku.
2) Termin druku określony nazwą miesięcy jest terminem planowanym. Wiążący dla Wykonawcy
jest termin określony przez wskazanie ilości dni, licząc od dnia dostarczenia do Wykonawcy
plików do druku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.