eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › Remont Przychodni Zdrowia w Przecławiu w zakresie instalacji wodociągowej, remont klatki schodowej i pomieszczenia socjalnego, wymiana instalacji elektrycznej w przyziemiu i remont parkinguOgłoszenie z dnia 2022-07-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont Przychodni Zdrowia w Przecławiu w zakresie instalacji wodociągowej, remont klatki schodowej i pomieszczenia socjalnego, wymiana instalacji elektrycznej w przyziemiu i remont parkingu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MIELECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyspiańskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 177800400

1.5.8.) Numer faksu: +48 177800530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-mielecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-mielecki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiat-mielecki.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont Przychodni Zdrowia w Przecławiu w zakresie instalacji wodociągowej, remont klatki schodowej i pomieszczenia socjalnego, wymiana instalacji elektrycznej w przyziemiu i remont parkingu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78695b5d-f606-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00281104

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009675/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont Przychodni Zdrowia w Przecławiu w zakresie uszczelnienia dachu, malowania klatki schodowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektryki i remont parkingu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227894/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WA.272.1.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 228439,14 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 38036,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Remont Przychodni Zdrowia w Przecławiu w zakresie instalacji wodociągowej, remont klatki schodowej i pomieszczenia socjalnego, wymiana instalacji elektrycznej w przyziemiu i remont parkingu”. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:
1.1. Roboty dotyczące parkingu:
a) rozebranie palisady,
b) montaż nowej palisady w miejsce wcześniej rozebranej,
c) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i przygotowanie do ponownego montażu,
d) wywiezienie gruzu z terenu budowy;
1.2. Wymianę instalacji wodociągowej:
a) demontaż rurociągu stalowego wraz z utylizacją,
b) montaż rurociągu stalowego,
c) przebicie otworów w ścianach i sufitach;
1.3. Remont klatki schodowej i pomieszczenia socjalnego:
a) odbicie tynków ze ścian,
b) wykonanie tynków cementowo-wapiennych,
c) szpachlowanie ścian,
d) gruntowanie ścian,
e) malowanie ścian farbą olejną,
f) malowanie ścian farbą akrylową,
g) zbicie i ułożenie cokolika na klatce schodowej;
1.4. Wymianę instalacji elektrycznej w przyziemiu:
a) demontaż instalacji elektrycznej z osprzętem,
b) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w przyziemiu.
2. Szczegółowy zakres robót określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pn. „Remont Przychodni Zdrowia w Przecławiu w zakresie instalacji wodociągowej, remont klatki schodowej i pomieszczenia socjalnego, wymiana instalacji elektrycznej w przyziemiu i remont parkingu”, zwane dalej dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 5 do SWZ.
3. Przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ, maja charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiary robót nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów.
4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Zamówienia na okres minimum 24 miesięcy począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie Wykonawcy wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie oraz wydłużony okres rękojmi za wady stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
5. Zamawiający, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia dotyczące wykonywania robót budowlanych rozbiórkowych i remontowych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54423,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54423,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54423,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo Budowlany MALBUD Józef Dolot

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8171276925

7.3.3) Ulica: ul. Sękowskiego 4A/3

7.3.4) Miejscowość: Mielec

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54423,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.