eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Wymiana poziomu wody wraz z armaturą odcinającą i modernizacja ciągu hydrantowego w DS Alaska w Zabrzu przy ul. Jagiellońskiej 38. Znak sprawy: IA1.284.50.2022.MROgłoszenie z dnia 2022-07-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana poziomu wody wraz z armaturą odcinającą i modernizacja ciągu hydrantowego w DS Alaska w Zabrzu przy ul. Jagiellońskiej 38. Znak sprawy: IA1.284.50.2022.MR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademicka 2A

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 237-13-34, 237-13-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.polsl.pl/zamowienia-publiczne/procedury/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana poziomu wody wraz z armaturą odcinającą i modernizacja ciągu hydrantowego w DS Alaska w Zabrzu przy ul. Jagiellońskiej 38. Znak sprawy: IA1.284.50.2022.MR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08653e9f-f908-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00280679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007867/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.35 IA1.284.38.2022 Wymiana poziomu wody wraz z armaturą odcięcia pionu oraz zasobnik w DS Alaska w Zabrzu przy ul. Jagiellońskiej 38.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238545/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IA1.284.50.2022.MR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 531875,21 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 29369,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodnej tj.: wymiana stalowych poziomów wody zimnej i ciepłej przebiegających w kondygnacji przyziemia budynku na rurociągi z PP, wraz z armaturą odcinającą oraz rozdzielenie głównych zasilań na odrębne ciągi (stalowy – zasilanie hydrantów, pozostałe – woda bytowa dla budynku).
2. Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Uwaga. W pkt 4.2.10.) niniejszego ogłoszenia z powodu braku innych możliwości technicznych, Zamawiający dokonał przeliczenia terminu wyrażonego w tygodniach (6) na dni (42).

4.5.3.) Główny kod CPV: 39370000-6 - Instalacje wodne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyniku przeprowadzonych czynności postępowanie unieważniono na mocy art. 255 pkt 2) ustawy, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wartość podana w pkt 4.3.1) niniejszego ogłoszenia, tj. 29 369,37 zł dotyczy wyłącznie zamówienia podstawowego.
Wartość zamówienia z uwzględnieniem przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp w łącznej wysokości maksymalnie do 25% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, wynosi 36 711,71 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.