eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022"Ogłoszenie z dnia 2021-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 11 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.powiat-brzeziny.4bip.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3834ab27-2b4b-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00279503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004423/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00229858/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DR.272.6.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 415788,34 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 384989,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez sypanie nawierzchni mieszanką piaskowo – solną lub w awaryjnych sytuacjach samą solą drogową (z zapewnieniem materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi), jak również usuwanie zasp śnieżnych, usuwanie i wywożenie z dróg hałd śnieżnych i błota pośniegowego w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie powiatu brzezińskiego z podziałem na części (zadania).
Przedmiot zamówienia składa się z trzech odrębnych części:
Część 1 - Zadanie Nr 1
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych polegające na: odśnieżaniu dróg pługami lemieszowymi, zwalczaniu śliskości i usuwaniu zasp śnieżnych ładowarką/koparko ładowarką. Zadanie to obejmuje drogi powiatowe położone na terenie gminy Brzeziny, Miasta Brzeziny i gminy Rogów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 115702,02 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez sypanie nawierzchni mieszanką piaskowo – solną lub w awaryjnych sytuacjach samą solą drogową (z zapewnieniem materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi), jak również usuwanie zasp śnieżnych, usuwanie i wywożenie z dróg hałd śnieżnych i błota pośniegowego w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie powiatu brzezińskiego z podziałem na części (zadania).
Przedmiot zamówienia składa się z trzech odrębnych części:
Część 2 – Zadanie Nr 2
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych polegające na: odśnieżaniu dróg pługami lemieszowymi, zwalczaniu śliskości i usuwaniu zasp śnieżnych ładowarką/koparko ładowarką. Zadanie to obejmuje drogi powiatowe położone na terenie gminy Dmosin i fragment drogi 5103 E długości 735 m i drogę 1320 E długości 3,124 km w gminie Rogów .

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 172880,89 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez sypanie nawierzchni mieszanką piaskowo – solną lub w awaryjnych sytuacjach samą solą drogową (z zapewnieniem materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi), jak również usuwanie zasp śnieżnych, usuwanie i wywożenie z dróg hałd śnieżnych i błota pośniegowego w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie powiatu brzezińskiego z podziałem na części (zadania).
Przedmiot zamówienia składa się z trzech odrębnych części:
Część 3 - Zadanie Nr 3
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych polegające na: odśnieżaniu dróg pługami lemieszowymi, zwalczaniu śliskości i usuwaniu zasp śnieżnych ładowarką/koparko ładowarką. Zadanie to obejmuje drogi powiatowe położone na terenie gmin: Rogów, Jeżów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 127205,43 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 115702,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 115702,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 115702,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "CEZAR" EXPORT-IMPORT Cezary Sitkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 750445046

7.3.3) Ulica: ul. Mickiewicza 11

7.3.4) Miejscowość: Rogów

7.3.5) Kod pocztowy: 95-063

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 115702,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-04-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 172880,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 172880,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 172880,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "CEZAR" EXPORT-IMPORT Cezary Sitkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 750445046

7.3.3) Ulica: ul. Mickiewicza 11

7.3.4) Miejscowość: Rogów

7.3.5) Kod pocztowy: 95-063

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 172880,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-04-15

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 127205,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127205,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 127205,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "MOTO-SKLEP" Mariusz Kobus

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100774684

7.3.3) Ulica: Olszewo 2

7.3.4) Miejscowość: Jeżów

7.3.5) Kod pocztowy: 95-047

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 127205,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-04-15

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji przedmiotu zamówienia obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2022 r., a w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych także w okresie do ich ustąpienia. Przyjmuje się, że usługi będą świadczone tylko, gdy będą opady śniegu lub zajdzie konieczność likwidacji śliskości zimowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.