eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Modernizacja drogi powiatowej nr 1106 S w miejscowości Starzyny polegająca na wymianie nawierzchni drogowejOgłoszenie z dnia 2022-07-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi powiatowej nr 1106 S w miejscowości Starzyny polegająca na wymianie nawierzchni drogowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zawierciański

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27625525200000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/4507100

1.5.8.) Numer faksu: 32/6721971

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zawiercie.powiat.finn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6492318342

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Sienkiewicza 34

1.11.4.) Miejscowość: Zawiercie

1.11.5.) Kod pocztowy: 42-400

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.11.9.) Numer telefonu: 32/6710765

1.11.10.) Numer faksu: 32/6710773

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw-zawiercie.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.cuw-zawiercie.4bip.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi powiatowej nr 1106 S w miejscowości Starzyny polegająca na wymianie nawierzchni drogowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-daac754e-0cc1-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00278073

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001136/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Modernizacja drogi powiatowej nr 1106 S w miejscowości Starzyny polegająca na wymianie nawierzchni drogowej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/644170

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie.
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, szczegółowo omówionych w Rozdziale XII SWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.strukcje. Oferta powinna być: 1.sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 2.złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 3.podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne zostały zawarte w Rozdz. XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w spr. ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U.UEL119 z dnia 4.05.2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1.Administratorem wykonawczym Pani/Pana danych osobowych jest CUW 42-400 Zawiercie, ul.Sienkiewicza34, reprezentowane przez Dyrektora; 2.administrator wyznaczył IDO, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@cuw-zawiercie.pl; 3.dane Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i z który zostanie podpisana umowa na realizację zadania publ. Będą przekazane do Współadministratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osob. Będą również osoby lub podmioty, kt. na podst. odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo do wglądu lub kontroli, jak również osoby lub podmioty, który dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dn. 6.09.2001r. o dostępie do informacji publ.; 4.Pani/Pana dane osob. przetwarzane będą na podstawie art.6ust.1lit.cRODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publ., prowadzonym w trybie podstawowym; 5.odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74Pzp; 6.Pani/Pana dane osob. będą przechowywane, zgodnie z art.78ust.1Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 7.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publ.;8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22RODO; 9.posiada Pani/Pan: 1)na podst. art.15RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po str. administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publ. lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 2)na podst. art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osob. (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 3)na podst. art.18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osob. z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publ. lub konkursu oraz przypadków, o kt. mowa w art.18ust.2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publ. UE lub państwa członkowskiego); 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osob. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. nie przysługuje Pani/Panu: 1)w związku z art.17ust.3lit.b,d lub eRODO prawo do usunięcia danych osob.; 2).prawo do przenoszenia danych osob., o kt. mowa w art. 20 RODO; 3)na podst. art.21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osob., gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osob. jest art.6ust.1lit.cRODO; 10.przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osob. przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest UODO, ul.Stawki 2,00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SRZP261-0026/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi powiatowej nr 1106 S w miejscowości Starzyny polegająca na wymianie nawierzchni drogowej. W ramach modernizacji zostanie wykonana nowa warstwa wyrównawcza oraz nowa warstwa ścieralna w istniejącym śladzie wraz z zachowaniem istniejącej niwelety drogi.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia oraz wdrożenie czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych robót,
2) frezowanie nawierzchni bitumicznej,
3) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
4) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz wymagania dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w przedmiarze robót (załącznik nr 1 do SWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB; załączniki nr 2 do SWZ) oraz rysunkach (załącznik nr 3 do SWZ). Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane wykonane w ramach przedmiotu umowy (w tym materiały) na okres 60 miesięcy, który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru robót.
5. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość umowy brutto.
6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamówienia pojazdów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wymóg ten będzie podlegał uprawnieniu Zamawiającego do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy. Najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia o dostosowaniu floty pojazdów samochodowych użytkowanych do realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Powyższe oświadczenie Wykonawca będzie zobowiązany złożyć również wraz z fakturą VAT oraz w każdym przypadku konieczności aktualizacji informacji przekazanych Zamawiającemu w oświadczeniu wstępnym (przed przekazaniem terenu budowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Pełnomocnik zamawiającego dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: kryterium „cena ofertowa”(C) o wadze 80 %, kryterium „doświadczenie kier. budowy”(D) o wadze 20 %. Zasady oceny ofert i przyznawania punktów w ramach kryterium „cena ofertowa”.Wzór: C=cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej bruttox80 pkt. (spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, pkt=1 %). Podstawą przyznania pkt w kryterium „cena ofertowa” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (zał. nr5 do SWZ). Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium „cena ofertowa”, tj. przedstawiająca najniższą cenę,otrzyma maksymalną ilość 80 pkt. Pozostałym ofertom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza liczba pkt., obliczona według wzoru zaprezentowanego w pkt. 2 tego Rozdz. W ramach kryterium „doświadczenie kier. budowy” punkty zostaną przyznane za doświadczenie zawodowe osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia do pełnienia funkcji kier. budowy,tj. za każdą wykazaną inwestycję (budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub odbudowę lub remont drogi publicznej), w której osoba ta kierowała robotami lub je nadzorowała (w charakterze kier. budowy, robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego). W celu poddania oferty ocenie w kryterium pozacenowym „doświadczenie kier. budowy”,Wykonawca wypełnia tabelę nr 2 w formularzu ofertowym (zał. nr 5 do SWZ), deklarując do 5 inwestycji,w których osoba skierowana do realizacji zamówienia do pełnienia funkcji kier. budowy lub je nadzorowała. Niewskazanie żadnej inwestycji, tj. pozostawienie pustego miejsca w rubryce, wpisanie cyfry„0”lub innego znaku graficznego odpowiadającego tej wartości, uznane zostanie za brak innego doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kier. budowy i ofercie nie zostaną przyznane punkty. W przypadku podania więcej niż 5 inwestycji-ofercie zostanie przyznana punktacja odpowiadająca kierowaniu lub nadzorowaniu 5 robót budowalnych. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium „doświadczenie kier. budowy”,tj. zawierająca najwięcej wykazanych inwestycji,w których osoba skierowana do realizacji zamówienia pełniła funkcję kier. budowy lub je nadzorowała,otrzyma maksymalną liczbę 20 pkt. Pozostałym ofertom będzie przyznana odpowiednio mniejsza liczba pkt, obliczona według wzoru zaprezentowanego poniżej: D= ilość wykazanych inwestycji badanej oferty/największa ilość wykazanych inwestycjix20 pkt. (spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, 1 pkt=1%). Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert i ich wag otrzyma najwyższą punktację według wzoru: C+D=SP(„suma punktów”). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki,z wyjątkiem takiej sytuacji, w której po dokonaniu zaokrąglenia punktacji dwie lub więcej ofert uzyska sto pkt. W takim przypadku punktacja ofert zostanie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert,Zamawiający wybiera spośród ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. W toku badania i oceny ofert Pełnomocnik zamawiającego może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,w tym w zakresie zaoferowanej ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdz. VIII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w niniejszym Rozdziale.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa, że Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że:
A. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub odbudowie lub remoncie drogi publicznej na wartość nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto* (słownie: sto tysięcy złotych).
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. VII pkt 2 ppkt 4) A SWZ, Wykonawca wskazuje wykonane roboty budowlane (zgodne z warunkiem) na formularzu wykazu robót budowlanych (załącznik nr 8 do SWZ) oraz załącza stosowne dokumenty.
Zamawiający dokonując oceny spełniania warunku, uzna te roboty budowlane, które zostały zakończone i odebrane przez podmioty na rzecz których były wykonywane. Jako zakończenie robót budowlanych należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
B. będzie dysponował co najmniej 1 osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych (w charakterze kierownika budowy, robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego) w ramach co najmniej 1 budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub odbudowy lub remontu drogi publicznej.
Warunek udziału w postępowaniu określony w Rozdz. VII pkt 2 ppkt 4) B – w zakresie dysponowania i skierowania do realizacji zamówienia do pełnienia funkcji kierownika budowy osoby posiadającej wymagane uprawnienia, Wykonawca potwierdza na formularzu wykazu osób (załącznik nr 9 do SWZ).
W zakresie doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych osoby skierowanej do realizacji zamówienia, warunek winien zostać wykazany w tabeli nr 1 w pkt 2 formularza ofertowego (załącznik nr 5 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SWZ), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (zgodnie z dyspozycją art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli Wykonawca w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, wskaże źródła informacji dotyczące swojej działalności pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1. wykaz robót budowlanych (załącznik nr 8 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2. wykaz osób (załącznik nr 8 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub/i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem formularza ofertowego (załącznik nr 5 do SWZ).
Do udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć:
1. oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do SWZ);
2. kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną polegająca na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych (bez podatku VAT);
3. jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów-ubiegającego/-cych się o udzielenie zamówienia publicznego;
4. jeżeli dotyczy: Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp składa stosowny dokument, np. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 11 do SWZ);
5. jeżeli dotyczy: Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 10 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostać załączone do oferty.
2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 SWZ, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-10 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.