eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gruta › Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gruta oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026Ogłoszenie z dnia 2022-07-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gruta oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUTA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gruta 244

1.5.2.) Miejscowość: Gruta

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-330

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gruta@gruta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gruta.akcessnet.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gruta oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18984e24-0cd7-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00278006

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027278/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Obsługa bankowa Gminy i Jednostek w latach 2023 - 2026

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.gruta.akcessnet.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/. ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz E-zamówienia.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Warunkach korzystania ePUAP.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@gruta.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@gruta.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.(Dz.U.2020.2452). oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U.2020.2415).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Dokumenty w postępowaniu przekazuje się w wersji elektronicznej opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta, adres e-mail: gruta@gruta.pl , tel. 56 4683 121.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można kontaktować się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: iodo@gruta.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RIR.271.34.2022.MS na zamówienie pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gruta oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.271.34.2022.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Gruta, w tym jednostek organizacyjnych podległych Gminie Gruta, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2026 r.

2. W skład jednostek organizacyjnych Gminy Gruta wchodzą:
1) Urząd Gminy Gruta
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie
3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej
4) Żłobek w Nicwałdzie
5) Przedszkole Samorządowe w Mełnie
6) Szkoła Podstawowa w Grucie
7) Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie
8) Szkoła podstawowa w Boguszewie
9) Szkoła Podstawowa w Słupie
10) Szkoła Podstawowa w Plemiętach
11) Gminne Centrum Kultury w Grucie
12) Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie

3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia - Rozdział V SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66112000-8 - Usługi depozytowe

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) Cena opłaty ryczałtowej (za cały okres obowiązywania umowy) - A
80 %; 80 punktów

b) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych - B
15 %; 15 punktów

c) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - C 5 %; 5 punktów

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z trzech kryteriów.
Suma punktów (P) zostanie obliczona według poniższego wzoru:

P = A + B + C
gdzie:
P - suma ogólna
A - liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium - Cena opłaty ryczałtowej (za cały okres obowiązywania umowy);

B – liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych;

C - liczba punktów obliczona dla oferty w kryterium - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów:
- 80 pkt. z kryterium Cena opłaty ryczałtowej (za cały okres obowiązywania umowy);
- 15 pkt. z kryterium Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych;
- 5 pkt z kryterium Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym.

2. Sposób przyznania punktów w kryterium:

1) Cena wynagrodzenia ryczałtowego - A

Opłata ryczałtowa będzie pokrywała wszystkie koszty związane z obsługą bankową Gminy Gruta oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31.12.2026 roku.

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

najniższa cena ofertowa
A = ---------------------------------- x 100 x 80%
cena oferty ocenianej

2) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych – B

Dla celów porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie stawkę WIBID 1M wg notowań z dnia publikacji ogłoszenia postępowania tj. z dnia 26.07.2022 r. x (iloczyn) zaoferowaną marżę banku.

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

Oprocentowanie w ofercie badanej
B = ----------------------------------------------------------------- x 100 x 15%
Najwyższe oprocentowanie spośród złożonych ofert

3) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy – C

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Gruta liczone będzie od wysokości wykorzystanego kredytu na dany dzień według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 1M plus stała marża podana w ofercie Wykonawcy (podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
Dla celów porównania ofert przyjęta będzie stopa procentowa liczona jako WIBOR 1M wg notowań z dnia publikacji ogłoszenia postępowania tj. z dnia 26.07.2022 r. plus zaoferowana marża banku.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji bankowych, za wyjątkiem odsetek od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

Najniższe oprocentowanie spośród złożonych ofert
C = ----------------------------------------------------------------- x 100 x 5%
Oprocentowanie w ofercie badanej


3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

6. Pozostałe zapisy w SWZ -Rozdział XX

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej, oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy Pzp.

2. Zamawiający na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp określa warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.1896) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami Prawa bankowego.

UWAGA!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek zostanie spełniony, gdy uprawnienie będzie posiadał co najmniej jeden z tych Wykonawców.

W przypadku banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, w miejsce ww. dokumentu należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału. W przypadku instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe w miejsce ww. dokumentów należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz dowód otrzymania przez Komisję Nadzoru Finansowego od właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego stosownego zawiadomienia/informacji. Przedłożone na wezwanie Zamawiającego, zezwolenie Komisji nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, powinno być aktualne na dzień złożenia tego zezwolenia i mieć charakter ciągły, tj.: potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada co najmniej jedną placówkę bankową na terenie miejscowości Gruta, a jeżeli nie posiada to utworzy taka placówkę bankową do 01 stycznia 2023 roku

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z opisem w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z opisem w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z zapisem w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z zapisem w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w Rozdziale X lit. a) i b) SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale X lit. a) i b) SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X pkt. 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia Zamawiający zawarł w załączniku nr 6 do SWZ Istotne postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.