eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Dzierżawa parkometrów oraz urządzenia kontrolerskiego do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze (2)Ogłoszenie z dnia 2022-07-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dzierżawa parkometrów oraz urządzenia kontrolerskiego do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze (2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa parkometrów oraz urządzenia kontrolerskiego do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze (2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34d556d3-f79f-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00277826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230566/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZIF.271.30.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa i montaż parkometrów, dzierżawa urządzenia kontrolerskiego wraz z ich oprogramowaniem oraz systemu przeznaczonego do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Dzierżawę i montaż parkometrów – 14 szt. + 2 szt. w ramach prawa opcji,
2. Dzierżawę i dostawę urządzenia kontrolerskiego wraz z drukarką – 1 szt.
3. Dostarczenie oprogramowania do zarządzanie strefą oraz dostosowywanie systemu do obowiązujących i zmieniających się przepisów prawa, w tym również aktów prawa miejscowego.
4. Szkolenie pracowników (5 osób) w zakresie obsługi urządzeń i systemu informatycznego.
5. Bieżący serwis urządzeń – wymiana zepsutych podzespołów, przeglądy serwisowe, dostawa papieru (zarówno do parkometrów, jak i do drukarki do wydruku zawiadomień).
6. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia w języku polskim.
Wszystkie dostarczone parkometry, urządzenie kontrolerskie oraz oprogramowanie muszą być ze sobą kompatybilne.
Wymagania techniczne dla urządzeń oraz oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze opisane są w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38730000-1 - Parkometry

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30231100-8 - Terminale komputerowe

50316000-3 - Konserwacja i naprawa maszyn do wydawania biletów

51214000-5 - Usługi instalowania parkometrów

72312000-5 - Usługi wprowadzania danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 693600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 951282,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 693600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH DEJW Dawid Biernat

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7371708582

7.3.3) Ulica: Łososina Górna 91

7.3.4) Miejscowość: Limanowa

7.3.5) Kod pocztowy: 34-600

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 693600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.