eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę zatoki postojowej i chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 214 w miejscowości WarlubieOgłoszenie z dnia 2023-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę zatoki postojowej i chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 214 w miejscowości Warlubie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9561969536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 80

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-010

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9ffcc8c-0046-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę zatoki postojowej i chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 214 w miejscowości Warlubie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9ffcc8c-0046-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00277810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041696/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.51 Poprawa BRD - Budowa zatoki postojowej na DW 214 w m. Warlubie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252106

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDW.N4.361.36.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 402732,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W zakres niniejszego zadania wchodzą w szczególności następujące elementy robót:
1) rozbiórka nawierzchni bitumicznej,
2) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
3) wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne i elementy ulic,
4) wykonanie muru fundamentowego typu „L” 130/80
5) ustawienie krawężników i obrzeży na ławie betonowej,
6) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
7) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm,
8) rozbiórka części chodników,
9) wykonanie nawierzchni chodników i opaski z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm,
10) wykonanie nawierzchni zatoki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm,
11) wykonanie odwodnienia,
12) frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
13) oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową,
14) ułożenie rur ochronnych Ø110 mm,
15) ułożenie warstwy ścieralnej z SMA 8 gr. 4 cm na DW 214 oraz skrzyżowaniach,
16) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego zgodnie z projektem SOR,
17) plantowanie skarp oraz profilowanie rowów wraz z odmuleniem,
18) humusowanie skarp z obsianiem,
19) plantowanie poboczy przy użyciu materiału z frezowania nawierzchni.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną – 993 093,33 zł, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego postępowania – 500 000,00 zł.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 993093,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 993093,33 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.