eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzyna Śląska › Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Jaworzyna ŚląskaOgłoszenie z dnia 2021-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 9

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzyna Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-140

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jaworzyna.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jaworzyna.net/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9877466d-4af1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277303

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9877466d-4af1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza ofertowego, którego wzór Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania – załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.
Oferta składana za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS, w sposób automatyczny zostaje zaszyfrowana. Pliki Oferty wraz z załącznikami załączone przez Wykonawcę na platformie zakupowej stają się dokumentami zaszyfrowanymi.
Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu plików przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Z uwagi na to, że oferta wykonawcy jest zaszyfrowana, nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.
Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.
Jeśli wykonawca składający ofertę lub wniosek jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty lub wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty.

2.Jeżeli oferta lub wniosek składana jest przez niezautoryzowanego wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:
1) przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres e-mail podanym podczas pierwotnego składania oferty lub
2) zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę.
Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku w przypadku kliknięcia w link jest data kliknięcia w przycisk Wycofaj ofertę i potwierdzenie tej akcji.
Wycofanie oferty lub wniosku możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert lub wniosków w postępowaniu.
Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.
Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty lub wniosku.
Wykonawca może złożyć ofertę lub wniosek po terminie składania ofert lub wniosku poprzez kliknięcie przycisku Odblokuj formularz.
W przypadku złożenia oferty po terminie wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący tego, że oferta została złożona po terminie.
Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej jest Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, dane adresowe: ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Panem Patrykiem Hebrowskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej za pomocą adresu hebrowski@wp.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do przeprowadzeni postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
7. inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.8.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 1, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 111230D ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej na działkach ewidencyjnych nr:
528/1; 599; 588/1; 589/1; 589/2; 591/15; 598/11; 330; 603/17; 333/3; 493/16; 493/13; 493/14; 493/11; 473; 475/3; 475/4; 474; 603/16; 493/3; 336/2; 810/1; 414/1; 416/2; 342 obręb Jaworzyna Śląska – miasto. Droga gminna o kategorii klasy: L – lokalna i statusie drogi publicznej. Istniejąca nawierzchnia: beton asfaltowy. Istniejący układ komunikacyjny
o szerokości ok. 7 m. Istniejące chodniki obustronne na całej długości z kostki betonowej.
W obszarze robót budowlanych istnieją sieci: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, sieć teletechniczna.
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
1) Przebudowę drogi gminnej nr 111230D o łącznej długości 535,81 m. Po przebudowie docelowo droga będzie posiadać dwa pasy ruchu o szerokości każdego 2,50 – 3,00 m na odcinku objętym opracowaniem (jezdnia dwupasmowa dwukierunkowa o szerokości 5,0-6,0 m od ulicy Świdnickiej do ulicy Kilińskiego: km 0+000,00 – 0+226,32 szerokość jezdni 5,0 m; km 0+226,32 – 535,81 szerokość jezdni 6,0 m). W ramach zamówienia należy przebudować istniejącą jezdnię, skrzyżowania, zjazdy, pobocza, chodnik oraz wykonać budowę miejsc postojowych. Po przebudowie jezdnia będzie posiadać nawierzchnię
z betonu asfaltowego ograniczoną krawężnikiem betonowym 30-22/15. Chodnik, zjazdy, miejsca postojowe należy wykonać z kostki betonowej – śrutowanej. Chodnik z kostki betonowej śrutowanej o szerokości 2,00 – 2,50 m. Zjazdy indywidualne z kostki betonowej śrutowanej o szerokości 4,50 – 5,00m. Zatoki postojowe dla samochodów osobowych do parkowani równoległego i prostopadłego względem osi drogi gminnej
z kostki betonowej śrutowanej o wymiarach stanowisk 2,50x5,00 – 6,00m. Nawierzchnie poboczy o szerokości 0,75 m do wykonania z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Roboty budowlane zmienią istniejące linie rozgraniczające drogę gminną 111230D;
2) Parametry drogi po przebudowie:
- powierzchnia nawierzchni jezdni drogi gminnej: 4001,00 m2
- powierzchnia nawierzchni pierścienia ronda: 77,80 m2
- powierzchnia chodników: 2610 m2
- powierzchnia nawierzchni zjazdów: 455 m2
- powierzchnia poboczy utwardzonych: 51 m2
3) Przebudowa istniejącego skrzyżowania czterowlotowego na skrzyżowanie typu RONDO;
4) Budowę sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości 837,15 m w skład, której wchodzą studnie betonowe włazowe fi 1200-1500, kanały o średnicy fi 200-400 z rur PCV SN8 oraz wpusty uliczne ściekowe krawężnikowe oraz tradycyjne ustawione na studzienkach ściekowych z kręgów betonowych o średnicy fi 500 mm i osadnikiem;
5) Budowę linii kablowej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0,4 kV oświetlenia drogowego o całkowitej długości 882,00 m włącznie z doświetleniem przejść dla pieszych;
6) Budowę kanalizacji teletechnicznej o łącznej długości 670 m wraz ze studniami SKR-1
o profilu: kanał technologiczny uliczny (KTu) składający się z 1 rury o średnicy 110mm, 3 rur światłowodowych o średnicy 40mm oraz 1 prefabrykowanej wiązki mikrorur 7X12; kanał technologiczny przepustowy (KTp) składający się z 1 rury o średnicy 110 mm oraz 1 rury średnicy 160mm, w której ułożone zostaną 3 rury światłowodowe o średnicy 40mm i 1 prefabrykowana wiązka mikrorur 7x12;
7) Przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej sieci Orange PL S.A. w celu usunięcia kolizji
z nowym układem drogowym o łącznej długości 50,00 m;
8) Budowę kanalizacji kablowej w ramach likwidacji kolizji z siecią napowietrzno kablową średniego napięcia;
9) Rozbiórkę istniejącej linii napowietrznej 20kV w ramach likwidacji kolizji z siecią napowietrzno kablową średniego napięcia;
10) Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości 626,65 m w ramach kolizji
z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym, w skład której wchodzą studnie betonowe włazowe fi 1200, kanały o średnicy fi 160-500 z rur PCV SN8;
11) Przebudowę sieci wodociągowej o całkowitej długości 712,15 m w ramach kolizji
z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym. Przebudowywaną sieć wodociągową należy wykonać z rur PE przeznaczonych dla wody pitnej łączonych przez zgrzewanie doczołowe wraz z wymianą hydrantów;
12) Rozbiórkę istniejącego budynku zlokalizowanego na działce 493/5 (budynek gospodarczy murowany z pustaków, dach płaski papowy);
13) Wycinkę kolizyjną istniejących drzew, krzewów, żywopłotów zgodnie z dokumentacją projektową;
14) Wykonanie nowych nasadzeń kompensacyjnych w ilości 30 szt.
15) Budowie elementów BRD, wykonanie progu listwowego na odc. A-B w km 0+138,02 – 0+144,02 oraz wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na odc. B – C w km 0+400,22 – 0+ 406,22; km 0+467,99 – 0+473,99;
16) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu;
17) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
 opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz
z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego,
 organizację ruchu drogowego zgodnie z opracowanym projektem docelowej organizacji ruchu;
 zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót
 pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,
 organizację terenu budowy,
 dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
 wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,
 wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
Wyżej wymieniony zakres przedmiotu zamówienia objęty jest ostateczną decyzją Starosty Świdnickiego nr 1073/2021 z dnia 08 lipca 2021r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 111230Dul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:
1. CENA 60%
2. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 40%

a) Cena – 60 % ;
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
Cn = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60

b) Termin udzielonej gwarancji i rękojmi – 40 % ;
Kryterium zostanie ocenione na podstawie dokonanego przez Wykonawcę wpisu w formularzu ofertowym, zawierającego informacje na temat terminu na jaki Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych.

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach ilość pkt
Okres gwarancji G - 60 miesięcy 40
Okres gwarancji G - 49-59 miesięcy 30
Okres gwarancji G - 43-48 miesięcy 20
Okres gwarancji G - 37-42 miesięcy 10
Okres gwarancji G - 36 miesięcy 0

Minimalny okres na jaki Wykonawca może udzielić gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres to 60 miesięcy.
Maksymalna ilość przyznanych punktów za spełnienie powyższych wymagań: 40 pkt
Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 2, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych
i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jest przebudowa drogi gminnej nr 111251D w Starym Jaworowie na działkach ewidencyjnych nr: 310/2 obręb 0009 Stary Jaworów. Droga gminna o kategorii klasy: D – dojazdowa i statusie drogi publicznej. Istniejąca nawierzchnia: beton asfaltowy. Istniejący układ komunikacyjny o szerokości ok. 5 m. Istniejące chodniki
z kostki betonowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
1) Przebudowę drogi gminnej nr 111251D o łącznej długości 666,58 m. Po przebudowie docelowo droga będzie posiadać dwa pasy ruchu o szerokości każdego 2,50 m na odcinku objętym opracowaniem (jezdnia dwupasmowa dwukierunkowa o szerokości 5,00 m od strony drogi wojewódzkiej nr 382 do końca opracowania). W ramach zamówienia należy przebudować istniejącą jezdnię, zjazdy, pobocza, chodnik. Po przebudowie jezdnia będzie posiadać nawierzchnię z betonu asfaltowego ograniczoną krawężnikiem betonowym 30-22/15. Nawierzchnię jezdni oraz zjazdów należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm na warstwie wiążącej AC 16 W gr. 5 cm. Podbudowę zasadniczą należy wykonać z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm. Chodnik należy wykonać z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej . Chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,00 m po stronie prawej w km 0+303,31 – 0+307,31. Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego o szerokości 4,50 – 5,00m. Nawierzchnie poboczy o szerokości 0,75 m do wykonania z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
2) Parametry drogi po przebudowie:
 kategoria ruchu: KR1
 szerokość jezdni: 5,00 m
 szerokość zjazdów: 4,50 -5,00 m
 długość drogi: 666,58 m
 powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego: 3356,69 m2
 powierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego: 406,72 m2
 powierzchnia nawierzchni poboczy: 541 m2
 powierzchnia nawierzchni chodników: 8,60m2
3) Budowę kanalizacji deszczowej o całkowitej długości 575,20 m w skład, której wchodzą studnie betonowe włazowe fi 1200 szt. 16, kanały o średnicy fi 200-400 z rur PCV SN8 oraz wpusty uliczne ściekowe w ilości 26 szt.;
4) Budowę linii kablowej dla potrzeb doświetlenia przejścia dla pieszych wraz z zabudową słupa i opraw oświetleniowych. W zakres przedmiotu wchodzi wykonanie linii kablowej doziemnej oświetlenia drogowego poprzez przewód typu NA2XY 4x25mm2. Montaż oprawy oświetleniowej LED na istniejącym slupie wg opracowania projektowego oraz budowa linii kablowej wraz z budową słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego o wys. 6,00 m i oprawy LED. Parametry minimalne dla opraw LED:
 moc maksymalna min. 61 W
 szczelność komory optycznej i komory elektrycznej: min. IP66
 min. stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: min. IK08
5) Budowę kanalizacji teletechnicznej w zakresie wykonania rur osłonowych RO o średnicy fi 110 HDPE lub karbowane dwuścienne z polietylenu wysokiej gęstości o średnicy zewnętrznej 110mm i sztywności obwodowej 8kN/m2, klasie wytrzymałości 450 N, szczelności połączeń IP67. Wykonanie rury światłowodowej RS czarne z paskami w kolorze czerwonym, niebieskim i zielonym. Gładkich na zewnątrz karbowanych wewnątrz o średnicy rury fi 40mm, grubości ścianki 3,7 mm z polietylenu wysokiej gęstości. Sztywność obwodowa 64kN/m2, klasa wytrzymałości na ściskanie nie mniejsza niż 750N
i współczynnik tarcia nie większy niż 0,2. Wykonanie prefabrykowanych wiązek mikrorur – pomarańczowa z czarnym paskiem, foliowana wiązka 7-miu grubościennych mikrorur
z polietylenu wysokiej gęstości. Średnica zewnętrzna wiązki 43,5 mm.
6) Zakup i dostawa sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, zgodnie z załączonym opisem parametrów sprzętów:
a) Odśnieżarka ręczna wirnikowa;
b) Traktorek kosiarka;
c) Traktorek kosiarka o zerowym promieniu skrętu;
d) Wielofunkcyjny ciągnik kompaktowy z kabiną wraz z wyposażeniem:
 Pług ciągnikowy,
 Piaskarka do ciągnika,
 Kosiarka ciągnikowa boczna typu mulczownica,
 Wysięgnik wielofunkcyjny z kosiarką agregowany na tylny TUZ ciągnika z niezależnym układem hydraulicznym napędzanym z tylnego WOM,
 Głowica kosząca do mocowania na wysięgniku wielofunkcyjny z kosiarką agregowany na tylny TUZ ciągnika z niezależnym układem hydraulicznym napędzanym z tylnego WOM
 Zamiatarka drogowa do ciągnika;
e) Kosiarka spalinowa wózkowa z napędem do ciągnika;
f) Elektryczny odkurzacz samojezdny miejski.
Po podpisaniu umowy należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji karty katalogowe wraz z parametrami i wizualizacją sprzętów.
7) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu;
8) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
 opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz
z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego,
 organizację ruchu drogowego zgodnie z opracowanym projektem docelowej organizacji ruchu;
 zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót
 pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,
 organizację terenu budowy,
 dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
 wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,
 wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wyżej wymieniony zakres przedmiotu zamówienia objęty jest zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych (zaświadczenie z dnia 21.09.2020r. WB.6743.565.2020.2.WS).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:
1. CENA 60%
2. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 40%

a) Cena – 60 % ;
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
Cn = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60

b) Termin udzielonej gwarancji i rękojmi – 40 % ;
Kryterium zostanie ocenione na podstawie dokonanego przez Wykonawcę wpisu w formularzu ofertowym, zawierającego informacje na temat terminu na jaki Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych.

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach ilość pkt
Okres gwarancji G - 60 miesięcy 40
Okres gwarancji G - 49-59 miesięcy 30
Okres gwarancji G - 43-48 miesięcy 20
Okres gwarancji G - 37-42 miesięcy 10
Okres gwarancji G - 36 miesięcy 0

Minimalny okres na jaki Wykonawca może udzielić gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres to 60 miesięcy.
Maksymalna ilość przyznanych punktów za spełnienie powyższych wymagań: 40 pkt
Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 3, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych
i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021, jest budowa gminnego ogólnodostępnego przyszkolnego kompleksu terenowych urządzeń sportowych w Jaworzynie Śląskiej na działce ewidencyjnej nr 672/9 obręb Jaworzyna Śląska – miasto.
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
1) zagospodarowanie obszaru dz. nr 672/9 na przyszkolny teren rekreacyjno spacerowy poprzez budowę ogólnodostępnego przyszkolnego kompleksu terenowych urządzeń sportowych w podziale na 6 stref połączonych alejkami komunikacyjnymi o nawierzchni żwirowo - piaskowej z oświetleniem oraz z powierzchniowym odprowadzeniem wód opadowych.
Strefa nr 1: skatepark nieogrodzony o nawierzchni betonowej z montażem małej architektury jak ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery i stacja naprawy rowerów. Powierzchnia skateparku: 642,8 m2; powierzchnia granitowa elementów skateparku: 17,2 m2; powierzchnia chodnika z płyt betonowych: 74,3m2; powierzchnia skarp gruntowych 112,0 m2.
Strefa nr 2: nieogrodzona siłownia zewnętrzna z nawierzchnia trawiastą z 6 urządzeniami siłowymi;
Strefa nr 3: ogrodzony plac z urządzeniami do ćwiczeń tzw. street workoutu o nawierzchni piaskowej z ławkami i pojemnikami na odpady;
Strefa nr 4: częściowo ogrodzony plac o nawierzchni piaskowej i trawiastej z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych z ławkami i pojemnikami na odpady;
Strefa nr 5: nieogrodzony plac postojowy o nawierzchni szutrowej na 15 pojazdów samochodowych;
Strefa nr 5.a: nieogrodzona zatoka postojowa o nawierzchni szutrowej na 13 pojazdów samochodowych;
Strefa nr 6: nieogrodzona leśna ścieżka sprawnościowa o nawierzchni żwirowo – piaskowej
w formie ścieżki zdrowia z 10 urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych na nawierzchni trawiastej w trzech wariantach trudności i długości;
Teren stref od 1 do 6 tereny przyległe podlegają wyrównaniu terenu, skarpowaniu i wykonaniu lub uzupełnieniu nawierzchni trawiastej wraz z montażem tablic z regulaminami korzystania z urządzeń. Ponadto w ramach zamówienia należy wykonać 4 punkty oświetleniowe skatepark, 4 punkty oświetleniowe wzdłuż alejek komunikacyjnych oraz 4 punkty monitoringu wizyjnego oparte na urządzeniach akumulatorowych z bezprzewodowym przesyłem danych. Wykonanie nasadzeń zieleni we wskazanych lokalizacjach wg opracowania projektowego.
2) Budowę skateparku o łącznej powierzchni 846,3 m2. Skatepark należy wykonać
w technologii monolitycznej – przeszkody w formie elementów żelbetowych, płyt lub ścian zbrojonych siatką stalową, elementów granitowych i stalowych. Szczegóły wykonania wg załączonego opracowania projektowego (projekt budowlany oraz projekt wykonawczy). Elementy betonowe skateparku muszą być trwale powiązane zbrojeniem z posadzką betonową skateparku. Wszystkie elementy stalowe muszą być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Wszystkie elementy łukowe i pochylnie do wykonania w technologii torkretowania na mokro, a wykończenie betonowych powierzchni elementów ręcznie zacierane stalową pacą. Wszystkie powierzchnie elementów jezdnych muszą być zatarte na gładko. Zestawienie przeszkód na skateparku: Wallride (nr 1), Manualpad (nr 2), Bank (nr 3), Rail (nr 4), Grindbox (nr 5), Wave (nr 6), Hubba (nr 7), Volcano (nr 8), Quartercorner (nr 9) i Auarterpipe (nr 10) . W ramach zamówienia należy zamontować elementy malej architektury – ławki (8 szt.) i kosze na odpady (4 szt.).
3) Budowa siłowni zewnętrznej o powierzchni całkowitej 122,4m2. W ramach zakresu należy oczyścić i zniwelować teren. Nawierzchnię terenu, na którym będą montowane urządzenia siłowni zewnętrznej, należy wykonać jako trawiastą poprzez rozmieszczenie humusu, zagęszczenie mechaniczne terenu oraz obsianie trawą. Urządzenia do fundamentowania i montażu:
 narciarz 1 szt.
 twister i wahadło 1 szt.
 steper, biegacz i odwodziciel 1 szt.
 wyciskanie i wyciąg 1 szt.
 biegacz 1 szt.
 wioślarz 1 szt.
W ramach zamówienia należy zamontować elementy malej architektury – ławki (2 szt.) i kosze na odpady (1 szt.).
4) Budowa street workoutu o powierzchni 207,0 m2. W ramach zamówienia należy wykonać korytowanie, krawężnikowanie i wykonanie nawierzchni piaskowej, fundamentowanie i montaż urządzenia street workout XXL. Zestaw treningowy powinien składać się
z elementów minimum: 12 drążków o długości od 1,2 do 2 m; 2 poręczy o długości około 1,8 – 2 m; 2 drabinek poziomych długich; 2 drabinek pionowych; 2 slupów rurowych, 2 ławek skośnych z drabinką, 3 poręczy wysokich; 3 poręczy średnich; 2 poręczy niskich; 1 drążka typu żmijka; 1 liny do wspinania i 1 kompletu kółek gimnastycznych. Maksymalna strefa bezpieczeństwa dla urządzenia 1520 x 1360 cm. Teren należy ogrodzić ogrodzeniem modułowym o wysokości 150 cm, wraz z montażem 3 furtek wejściowych.
5) Montaż urządzeń sprawnościowych w zakresie:
 urządzenie typu mini park linowy (8 modułów) 1 szt.
 zestaw sprawnościowy składający się z przejść, elementów wspinaczkowych
i zjeżdżalni (1 kompl.)
 trampolina o wymiarach 180 x 180 cm (2 szt.)
Zakres obejmuje korytowanie, krawężnikowanie i wykonanie nawierzchni piaskowej, ( częściowo nawierzchnię należy wykonać jako trawiastą poprzez rozmieszczenie humusu, zagęszczenie mechaniczne terenu oraz obsianie trawą), fundamentowanie i montaż urządzeń, częściowe wykonanie ogrodzeń modułowych o wysokości 1,50 m wraz z montażem
5 furtek wejściowych. W ramach zamówienia należy zamontować elementy malej architektury – ławki (4 szt.) i kosze na odpady (2 szt.).
6) Budowa strefy postojowej o powierzchni 285,6m2 dla 15 pojazdów oraz budowa zatoki postojowej o powierzchni 174m2 dla 13 pojazdów. Nawierzchnia szutrowa – korytowanie do głębokości 45 cm oraz wykonanie warstw nawierzchni:
 nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 (10 cm)
 podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 (20 cm)
 warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe – mieszanka związana cementem (15 cm)
7) Budowa ścieżki sprawnościowej o 3 stopniach trudności z 10 terenowymi urządzeniami sprawnościowymi. Powierzchnia ścieżki 2 867,6 m2; powierzchnia ścieżki sprawnościowej o nawierzchni piaskowo - żwirowej 230,1m2; długość ścieżki ok. 230 mb. Należy teren całego zagajnika oczyścić, usunąć samosiejki oraz gruz i kamienie, ukształtować skarpy oraz obsiać trawą. Nawierzchnię piaskowo - żwirowa ścieżki należy wykonać poprzez korytowanie o głębokości 35 cm i wykonać następujące warstwy:
 żwir z piaskiem (15 cm)
 warstwa podkładowa z kamienia podkładowego (15 cm)
 warstwa piaskowo żwirowa ( 5 cm)
 geowłóknina na gruncie rodzimym.
Ścieżki obustronnie krawężnikowane, z wyjątkiem stref bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń sportowych oraz skarp wymagających wykonania stopni terenowych zabezpieczonych krawędziakami drewnianymi.
Wzdłuż ścieżki należy zamontować urządzeni sprawnościowe typu:
 drabinka pozioma o długości ok. 200cm i wysokości nie większej niż 190 cm;
 slalom w postaci 8 drewnianych słupków o wysokości 30cm.;
 równoważnia łamana złożona z 3 drewnianych równoważni usytuowanych prostopadle względem siebie. Maksymalna wysokość nad gruntem 50 cm.
 równoważnia skośna złożona z drewnianej równoważni o różnej wysokości nad gruntem. Maksymalna wysokość nad gruntem 60 cm.
 drabinka krzyżakowa w postaci sześcioszczeblowej drewnianej drabiny dwustronnej. Maksymalna wysokość drabiny nad gruntem 190 cm.
 zestaw do przeskoków różnej wysokości nad gruntem. Maksymalna wysokość na gruntem 80 cm.
 drążki gimnastyczne do ćwiczeń w zwisie w postaci drewnianej konstrukcji
i pochwytów stalowych umieszczonych na 3 różnych wysokościach. Maksymalna wysokość nad gruntem 180cm.
 walec w postaci walca ruchomego z pochwytami. Maksymalna wysokość walca nad gruntem 60cm.
 belka do przeskoków na sprężynach – maksymalna wysokość belki nad gruntem 50cm.
 ścianka z drabinką jednostronna drabinka z 7 szczeblami i jednostronna ścianka wspinaczkowa. Maksymalna wysokość ścianki i drabinki nad gruntem 200 cm.

W rozgałęzieniach leśnej ścieżki sprawnościowej należy zamontować 4 drewniane totemy
w postaci słupów o wysokości 200cm nad gruntem z oznaczeniami A, B, C, D.

8) Wykonanie alejek komunikacyjnych obsługujących cały teren sportowo - sprawnościowy o nawierzchni żwirowo piaskowej z obrzeżami betonowymi. Powierzchnia ścieżek do uporządkowania, wyrównania terenu i urządzenia zielenią: 2 019 m2. Powierzchnia ścieżki sprawnościowej piaskowo - żwirowej: 261,5 m2. Powierzchnia koryt betonowych odwadniających ścieżki: 23,3 m2. Teren należy odchwaścić oraz wyciąć samosiejki wraz z usunięciem ewentualnych kamieni i gruzu.
9) Montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów, która powinna mieć obudowę stalową, zabezpieczoną antykorozyjnie. Podstawowe wyposażenie stacji do naprawy rowerów: wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, klucz nastawny, zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm, łyżki do opon, pompka z adapterem na wszystkie zawory, zestaw montażowy (4xkotwy M10, 80mm) i śruby zabezpieczające z grotami.
10) Budowa oświetlenia terenu poprzez budowę linii kablowej oświetlenia eN, budowę 8 słupów oświetleniowych: a) o wysokości min. 4m nad powierzchnią terenu (szt. 4) oraz min. 10 m nad powierzchnią terenu (szt. 4). Na słupach o wysokości 4 m zastosować oprawy ledowe parkowe o minimalnych parametrach: LED 38W 3800 lm, 3500 K. Na slupach o wysokości 10 m zastosować naświetlacze ledowe montowane po dwie sztuki na słupie o minimalnych parametrach: LED 300W 32000 lm, 4000 K, Ra większe niż 70 IP65S. Na dwóch słupach oświetleniowych skateparku zamontować dwie kamery obrotowe, akumulatorowe,
z bezprzewodowym przesyłem danych wraz z montażem dodatkowych anten nadawczo odbiorczych wraz z okablowaniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 380 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:
1. CENA 60%
2. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 40%

a) Cena – 60 % ;
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
Cn = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60

b) Termin udzielonej gwarancji i rękojmi – 40 % ;
Kryterium zostanie ocenione na podstawie dokonanego przez Wykonawcę wpisu w formularzu ofertowym, zawierającego informacje na temat terminu na jaki Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych.

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach ilość pkt
Okres gwarancji G - 60 miesięcy 40
Okres gwarancji G - 49-59 miesięcy 30
Okres gwarancji G - 43-48 miesięcy 20
Okres gwarancji G - 37-42 miesięcy 10
Okres gwarancji G - 36 miesięcy 0

Minimalny okres na jaki Wykonawca może udzielić gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres to 60 miesięcy.
Maksymalna ilość przyznanych punktów za spełnienie powyższych wymagań: 40 pkt
Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 4, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych
i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest przebudowa pasa drogowego wzdłuż ulicy Wolności w Jaworzynie Śląskiej na działkach ewidencyjnych nr: 48/2; 48/1; 120; 118 obręb Jaworzyna Śląska – miasto. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni, chodników i zjazdów. Istniejąca nawierzchnia drogi: beton asfaltowy. Istniejące chodniki obustronne na całej długości z kostki betonowej. W obszarze robót budowlanych istnieją sieci: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, sieć teletechniczna.
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
1) Przebudowę drogi gminnej nr 111250D o łącznej długości 736,19 m. Po przebudowie przedmiotowa droga będzie posiada dwa pasy ruchu o szerokości każdego 3,25 m. Po przebudowie jezdnia będzie posiadać nawierzchnię z betonu asfaltowego ograniczona krawężnikiem betonowym 30-22/15. Chodnik oraz zjazdy należy wykonać o nawierzchni z kostki betonowej śrutowanej. W ramach zamówienia należy wykonać roboty ziemne, wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu z wykopu na składowisko, korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego, wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej cementem z dowozu, wykonanie ław betonowych pod krawężniki, obrzeża, ułożenie krawężników, obrzeży, wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej śrutowanej. Nawierzchnie jezdni wykonać z betonu asfaltowego AC 11 S, nawierzchnię chodników i zjazdów
z kostki betonowej śrutowanej.
Konstrukcja jezdni:
 warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (4cm)
 związanie między warstwowe emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
 warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 (5 cm)
 związanie między warstwowe emulsja asfaltowa C60 B5 ZM
 istniejąca nawierzchnia po frezowaniu
Konstrukcja chodnika:
 warstwa ścieralna – kostka betonowa śrutowana szara (8 cm)
 podsypka cementowo piaskowa 1:4 (3 cm)
 podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie (15 cm)
 warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe – mieszanka związana cementem C1, 5/2 (10 cm)
Konstrukcja zjazdów:
 warstwa ścieralna kostka betonowa śrutowana czerwona (8 cm)
 podsypka cementowo piaskowa 1:4 (3 cm)
 podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie (15 cm)
 warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe – mieszanka związana cementem C1, 5/2 (15 cm).
Jako obramowanie jezdni należy wykonać krawężniki betonowe15x30 cm.
2) Wykonanie odwodnienia drogi poprzez rozbudowę istniejącego systemu deszczowego poprzez budowę przyłączy do istniejącego kanału kanalizacji deszczowej poprzez włączenie do studni oraz remont istniejących wpustów deszczowych. Kanały o średnicy fi 200 o długości 12,15 m należy wykonać z rur PCV SN8. Kanały należy układać na podsypce żwirowo piaskowej gr. 15 cm. Zakres obejmuje wykonanie 29 szt. studzienek ściekowych o średnicy wewnętrznej fi 500 mm z osadnikiem o głębokości 700mm oraz wpustów ulicznych z pierścieniem wyrównującym zwieńczone wpustem żeliwnym klasy D-400 o wymiarach 400x600mm.
3) Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 111250D. w zakresie wykonania słupów stalowych ocynkowanych o wysokości 6,0 m wkopywanych w grunt. Należy zamontować oprawy typu LED w obrębach przejść dla pieszych o parametrach:
 maksymalna moc – 80W
 zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3 000 K WW
 klasa ochronności elektrycznej: I lub II.
Wykonanie okablowania w rowie kablowym rodzaj kabla YAKXs 4x35mm2 w rurze osłonowej HDPE fi 75, przy przejściu przez wjazdy i jezdnie kabel należy ułożyć w rurze osłonowej HDPE fi 110.
4) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu;
5) Regulacja pionowa studzienek z wymianą – studzienki zaworów wodociągowych i gazowych, włazów kanałowych, studzienek telefonicznych.
6) Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez:
 budowę utwardzonych nawierzchni z elementów betonowych w obrębie skwerów i placów (płyty betonowe śrutowane o wymiarach 20x80 cm oraz kostka betonowa śrutowana);
 montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice i gabloty informacyjne, skrzynki na gazetę lokalną, wiatę przystankową wraz z konstrukcją pod pnącza);
 montaż nowego ogrodzenia stalowego z ozdobną perforacją na fundamencie w formie stóp fundamentowych dla każdego ze słupków stalowych;
 dostawa i rozstawienie metalowych donic na rośliny oraz betonowych siedzisk;
 wykonanie podświetlenia roślinności (profile i oprawy LED); profile: 3 mb oraz oprawa gruntowa:23 szt.;
 remont muru oporowego przy skwerze (skrzyżowanie ul. Westerplatte z Wolności). Należy wyczyścić elementy ceglane gorącą wodą pod dużym ciśnieniem używając biodegradowalnych środków czyszczących. Całość wykończyć warstwą cegły układaną na płasko na zaprawie;
 wycinka drzew i krzewów oraz pielęgnacja drzewostanu istniejącego;
 zabezpieczenie drzew istniejących podczas prowadzenia prac budowlanych;
 wykonanie nasadzeń drzew, krzewów oraz bylin w gruncie (wg branżowego opracowania załączonego do SWZ);
 wykonanie nasadzeń drzew, krzewów oraz bylin w donicach stalowych (wg branżowego opracowania załączonego do SWZ);
 renowacja trawników istniejących o powierzchni 298,1 m2;
 wykonanie nowych trawników o powierzchni 95,26 m2;
 utrzymanie zieleni w zakresie podlewania i pielęgnacji oraz korekcyjnych przycięć w okresie udzielonej gwarancji, celem utrzymania żywotności i kształtów wykonanej zieleni.

7) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
 opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego,
 organizację ruchu drogowego zgodnie z opracowanym projektem docelowej organizacji ruchu;
 zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót
 pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,
 organizację terenu budowy,
 dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
 wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,
 wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:
1. CENA 60%
2. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 40%

a) Cena – 60 % ;
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
Cn = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60

b) Termin udzielonej gwarancji i rękojmi – 40 % ;
Kryterium zostanie ocenione na podstawie dokonanego przez Wykonawcę wpisu w formularzu ofertowym, zawierającego informacje na temat terminu na jaki Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych.

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach ilość pkt
Okres gwarancji G - 60 miesięcy 40
Okres gwarancji G - 49-59 miesięcy 30
Okres gwarancji G - 43-48 miesięcy 20
Okres gwarancji G - 37-42 miesięcy 10
Okres gwarancji G - 36 miesięcy 0

Minimalny okres na jaki Wykonawca może udzielić gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres to 60 miesięcy.
Maksymalna ilość przyznanych punktów za spełnienie powyższych wymagań: 40 pkt
Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 5, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Jaworzyna Śląska w 9 lokalizacjach:
1) Jaworzyna Śląska ul. Piaskowa dz. nr 537/1; 537/2; ul. Słoneczna dz. nr 783/2, 542/1, 542/2, 542/3; ul. Spacerowa dz. nr 539, 533/1, 534/2;
2) Milikowice ul. Spacerowa dz. nr 238, ul. Lazurowa dz. nr 102, ul. Błękitna dz. nr 118;
3) Tomkowa dz. nr 167 oraz 171;
4) Bagieniec dz. nr 165, 164/1;
5) Piotrowice Świdnickie dz. nr 1216;
6) Pastuchów ul. Fabryczna dz. nr 334, 331/2, 331/1, 330/6;
7) Pasieczna dz. nr 276;
8) Witków dz. nr 333/1 (droga do cmentarza);
9) Nowice dz. nr 278
oraz pojedyncze punkty oświetleniowe typu hybrydowego na terenie gminy.
Zakres niniejszej części planuje się zlecić Wykonawcy w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”, poprzez wykonanie dokumentacji projektowej odrębnie dla każdej lokalizacji wraz
z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji przy zachowaniu wszelkich wymogów prawa budowlanego i warunków technicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
1) wykonanie mapy do celów projektowych,
2) opracowanie koncepcji zasilania, obliczeń i wizualizacji natężenia oświetlenia, sposobu wykonania wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów i urządzeń oświetlenia ulicznego będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
3) wykonanie projektu budowlanego, z podziałem na części, tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, w ilości po 3 egzemplarze każdej części, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format pdf) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, projekt budowlany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) wraz
z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi otrzymanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
4) wykonanie projektu technicznego w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, projekty wykonawcze będące uzupełnieniem
i uszczegółowieniem projektów budowlanych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).
5) opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych robót budowlanych i instalacyjnych w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).
6) uzyskanie opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - jeżeli dotyczy, jest wymagane tylko na terenie objętym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
7) dokonanie zgłoszenia robót bądź uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, wraz
z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami,
8) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, kosztorysy inwestorskie
i przedmiary robót mają być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130 poz. 1389).
9) uzyskanie niezbędnych wyłączeń istniejących linii elektroenergetycznych w celu budowy
i podłączenia budowanego oświetlenia.
10) zapewnienie kierownictwa budowy (kierownik budowy),
11) wykonanie pomiarów powykonawczych rezystancji izolacji, samoczynnego wyłączenia zasilania i natężenia oświetlenia,
12) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
13) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia.
14) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
 opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz
z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego,
 zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót
 pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,
 organizację terenu budowy,
 dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
 wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,
 wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla tej części opisany został w Programach Funkcjonalno Użytkowych, które stanowią integralną cześć niniejszego SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 380 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:
1. CENA 60%
2. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 40%

a) Cena – 60 % ;
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
Cn = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60

b) Termin udzielonej gwarancji i rękojmi – 40 % ;
Kryterium zostanie ocenione na podstawie dokonanego przez Wykonawcę wpisu w formularzu ofertowym, zawierającego informacje na temat terminu na jaki Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych.

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach ilość pkt
Okres gwarancji G - 60 miesięcy 40
Okres gwarancji G - 49-59 miesięcy 30
Okres gwarancji G - 43-48 miesięcy 20
Okres gwarancji G - 37-42 miesięcy 10
Okres gwarancji G - 36 miesięcy 0

Minimalny okres na jaki Wykonawca może udzielić gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres to 60 miesięcy.
Maksymalna ilość przyznanych punktów za spełnienie powyższych wymagań: 40 pkt
Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 6, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych
i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska w 3 lokalizacjach:
1) Droga gminna w Bagieńcu dz. nr 165 w zakresie opracowania pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowanych na podstawie zaakceptowanej
i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Przebudowa drogi na długości ok. 280 mb
o nawierzchni gruntowej (stan istniejący) docelowo o nawierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchnia docelowo ograniczona z jednej strony korytkiem betonowym na ławie betonowej w celu odprowadzenia wód opadowych. Wykonanie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążeń ruchu dla KR1. W ramach zamówienia należy przebudować zjazdy, przebudować pobocza oraz wykonać odwodnienie drogi.
2) Droga gminna w Milikowicach dz. nr 118 (ul. Błękitna) w zakresie opracowania pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowanych na podstawie zaakceptowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Przebudowa drogi na długości ok. 380 mb o nawierzchni gruntowej (stan istniejący) docelowo o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W ramach zamówienia należy przebudować zjazdy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonać odwodnienie drogi.
3) Droga gminna w Milikowicach dz. nr 102 (ul. Lazurowa) w zakresie opracowania pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowanych na podstawie zaakceptowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Przebudowa drogi na długości ok. 470 mb o nawierzchni gruntowej (stan istniejący) docelowo o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W ramach zamówienia należy przebudować zjazdy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonać odwodnienie drogi.
Zakres niniejszej części planuje się zlecić Wykonawcy w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”, poprzez wykonanie dokumentacji projektowej odrębnie dla każdej lokalizacji wraz
z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji przy zachowaniu wszelkich wymogów prawa budowlanego i warunków technicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
1) wykonanie map do celów projektowych odrębnie dla każdej lokalizacji,
2) opracowanie koncepcji sposobu wykonania przebudowy dróg wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
3) wykonanie projektu budowlanego, z podziałem na części, odrębnie dla każdej lokalizacji, tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, w ilości po 3 egzemplarze każdej części, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format pdf) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi
i uzgodnieniami, projekt budowlany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi otrzymanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
4) opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych robót budowlanych i instalacyjnych w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).
5) uzyskanie opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - jeżeli dotyczy, jest wymagane tylko na terenie objętym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
6) dokonanie zgłoszenia robót bądź uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, wraz
z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami,
7) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, kosztorysy inwestorskie
i przedmiary robót mają być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130 poz. 1389).
8) zapewnienie kierownictwa budowy (kierownik budowy),
9) wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego,
10) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia,
11) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
 opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 opracowanie i zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu;
 wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu;
 uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz
z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego,
 zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót
 pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,
 organizację terenu budowy,
 dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
 wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,
 wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla niniejszej części opisany został w Programach Funkcjonalno Użytkowych, które stanowią integralną cześć niniejszego SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 380 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:
1. CENA 60%
2. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 40%

a) Cena – 60 % ;
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
Cn = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60

b) Termin udzielonej gwarancji i rękojmi – 40 % ;
Kryterium zostanie ocenione na podstawie dokonanego przez Wykonawcę wpisu w formularzu ofertowym, zawierającego informacje na temat terminu na jaki Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych.

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach ilość pkt
Okres gwarancji G - 60 miesięcy 40
Okres gwarancji G - 49-59 miesięcy 30
Okres gwarancji G - 43-48 miesięcy 20
Okres gwarancji G - 37-42 miesięcy 10
Okres gwarancji G - 36 miesięcy 0

Minimalny okres na jaki Wykonawca może udzielić gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres to 60 miesięcy.
Maksymalna ilość przyznanych punktów za spełnienie powyższych wymagań: 40 pkt
Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 7, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych obejmuje m. in.:
1) Budowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy DN 110mm PEHD 100 SDR17 RC zakończonego zasuwą wraz z hydrantem nadziemnym Dn 80 mm w działkach ewidencyjnych nr 248 oraz 253/5 obręb Jaworzyna Śląska. Sieć należy włączyć poprzez zamontowanie trójnika kołnierzowego (należy zamontować również zasuwę DN100 oraz blok oporowy) do istniejącej sieci wodociągowej Dn160 z rur PCV zlokalizowanej w pasie drogi gminnej gruntowej. Na odejściu na hydrant należy wykonać odcinek sieci DN90mm z PE. Przed hydrantem należy zamontować zasuwę DN80mm z obudową, trzpieniem i skrzynka uliczna. Skrzynkę uliczną należy posadowić na stabilnym betonowym podłożu.
Długość sieci:
DN110 – 79,7 m; DN90 – 4,6 m.
2) Budowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy DN110mm z rur PE100 SDR 17 zakończonego zasuwą wraz z hydrantem nadziemnym DN80mm w działce ewidencyjnej nr 318 obręb Witków. Sieć należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej DN110 z PCV zlokalizowanej w drodze gminnej gruntowej poprzez kształtkę żeliwną. Na odejściu zamontować hydrant nadziemny DN80mm. Przed hydrantem należy zamontować zasuwę DN80mm z obudową, trzpieniem i skrzynka uliczna. Skrzynkę uliczną należy posadowić na stabilnym betonowym podłożu.
Długość sieci:
DN110 – 151,3 m; DN80 – 0,6 m.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
 próbę ciśnienia,
 płukanie i dezynfekcja sieci,
 opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego,
 zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót,
 ustanowienie kierownika budowy z uprawnieniami wymaganymi Prawem budowlanym,
 pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,
 organizację terenu budowy,
 zapewnienie rzeczoznawcy ppoż. oraz dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 przeprowadzenie badań archeologicznych i zapewnienie osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje o których mowa w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z warunkami ujętymi w Decyzji nr 682/2020 na pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych DWKZ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu (dotyczy sieci wodociągowej w dz. nr 318 w Witkowie),
 dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
 wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów, w tym badanie wody i wydajność hydrantów,
 wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
Wyżej wymieniony zakres przedmiotu zamówienia objęty jest przyjętymi zgłoszeniami budowy, na które organ nie wniósł sprzeciwu w terminie określonym Prawem budowlanym nr WB.6743.373.2020.2.JRB z dnia 06.07.2020r. oraz WB.6743.1.15.2021.bN z dnia 18.02.2021r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 380 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:
1. CENA 60%
2. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 40%

a) Cena – 60 % ;
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
Cn = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60

b) Termin udzielonej gwarancji i rękojmi – 40 % ;
Kryterium zostanie ocenione na podstawie dokonanego przez Wykonawcę wpisu w formularzu ofertowym, zawierającego informacje na temat terminu na jaki Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych.

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach ilość pkt
Okres gwarancji G - 60 miesięcy 40
Okres gwarancji G - 49-59 miesięcy 30
Okres gwarancji G - 43-48 miesięcy 20
Okres gwarancji G - 37-42 miesięcy 10
Okres gwarancji G - 36 miesięcy 0

Minimalny okres na jaki Wykonawca może udzielić gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres to 60 miesięcy.
Maksymalna ilość przyznanych punktów za spełnienie powyższych wymagań: 40 pkt
Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 8, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych
i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych obejmuje m. in.:
1) Budowę sieci wodociągowej o średnicy DN 110mm PE i DN40mm PE jako sieć obwodową. Włączenia sieci należy wykonać w dwóch miejscach do istniejącej sieci o średnicy 150 mm wykonanej z rur żeliwnych. W ramach zamówienia należy wykonać wypusty przyłączy wodociągowych o średnicy DN40 z rur PE zakończonych przed granicą każdej z 45 działek budowlanych w zabudowie szeregowej. Długość sieci wodociągowej DN110mm: 603 m; długość sieci DN 40mm: 136,7 m. W ramach zamówienia należy zamontować zasuwy DN100 w ilości 2 szt., zasuwy DN80 w ilości 4 szt. oraz hydranty nadziemne DN 80 w ilości 4 szt. Wykonać nawiertki typu NWZ z zasuwami 110/40mm w ilości 45 szt. oraz 1 szt. (przełączenie istniejącego przyłącza DN40 do budowanej sieci).
2) Budowę sieci kanalizacji:
a) ogólnospławnej o średnicy 315mm i długości 112,1m;
b) sanitarnej o średnicy 250mm i długości 64,7 m, średnicy 200mm i długości 159,2m, średnicy 160mm i długości 67,7m;
c) deszczowej o średnicy 250mm i długości 63,2m, średnicy 200mm i długości 162,2m, średnicy 160 mm i długości 15,3m;
Całkowita długość kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej do wykonania wynosi 403,7m.
Całkowita długość kanalizacji deszczowej do wykonania 240,7 m.
Dostawa i montaż studzienek z kręgów betonowych Dn1000mm w ilości 3 szt.
Dostawa i montaż studzienek niewłazowych tworzywowych Dn425 w ilości 24 szt.
Dostawa i montaż studzienek tworzywowychDn600 w ilości 1 szt.
Dostawa i montaż wpustów deszczowych z osadnikiem i syfonem w ilości 6 szt.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
 próbę ciśnienia,
 próby szczelności,
 płukanie i dezynfekcja sieci,
 opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
 uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego,
 zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót,
 ustanowienie kierownika budowy z uprawnieniami wymaganymi Prawem budowlanym,
 pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,
 organizację terenu budowy,
 zapewnienie rzeczoznawcy ppoż. oraz dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
 wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów, w tym badanie wody
i wydajność hydrantów,
 wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
Wyżej wymieniony zakres przedmiotu zamówienia objęty jest przyjętym zgłoszeniem budowy, na które organ nie wniósł sprzeciwu w terminie określonym Prawem budowlanym nr WB.6743.1.48.2021.2.MB z dnia 14.04.2021r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 380 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:
1. CENA 60%
2. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 40%

a) Cena – 60 % ;
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
Cn = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60

b) Termin udzielonej gwarancji i rękojmi – 40 % ;
Kryterium zostanie ocenione na podstawie dokonanego przez Wykonawcę wpisu w formularzu ofertowym, zawierającego informacje na temat terminu na jaki Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych.

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach ilość pkt
Okres gwarancji G - 60 miesięcy 40
Okres gwarancji G - 49-59 miesięcy 30
Okres gwarancji G - 43-48 miesięcy 20
Okres gwarancji G - 37-42 miesięcy 10
Okres gwarancji G - 36 miesięcy 0

Minimalny okres na jaki Wykonawca może udzielić gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres to 60 miesięcy.
Maksymalna ilość przyznanych punktów za spełnienie powyższych wymagań: 40 pkt
Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 9, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest przebudowa dwóch świetlic wiejskich oraz remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej. Zakres obejmuje 3 lokalizacje:
1) Tomkowa nr 8 (dz. nr 50/1) obręb Tomkowa – świetlica wiejska
2) Bolesławice 50 (dz. nr 204) obręb Bolesławice – świetlica wiejska
3) Piotrowice Świdnickie 12 (dz. nr 212) obręb Piotrowice Świdnickie – świetlica środowiskowa.
Powyższe planuje się zlecić w ramach niniejszego postepowania Wykonawcy w formie „zaprojektuj i wybuduj”.
Ad. 1) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tomkowej nr 8 (dz. nr 50/1) obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowanych na podstawie zaakceptowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektową należy wykonać we wszystkich branżach: konstrukcyjni architektonicznej, sanitarnej oraz elektrycznej. Stan istniejący budynku został opisany w PFU, będącym załącznikiem do niniejszej SWZ. Powierzchnia zabudowy: 227,56 m2; kubatura: 1780m3; powierzchnia użytkowa:195,80m2. W ramach zadania należy wykonać:
 mapy do celów projektowych,
 opracowanie koncepcji sposobu przebudowy świetlicy wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego,
 projekt budowlany z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny w każdej branży budowlanej (architektoniczno budowlany, sanitarny, elektryczny) w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
 projekt wykonawczy dla każdej z branż w ilości 2 egz. w formie papierowej i 1 egz.
w formie elektronicznej,
 szczegółową specyfikację techniczną wykonani i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót na obiekcie,
 zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
w formie decyzji administracyjnej,
 wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz
w formie elektronicznej,
 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z wykonaną i zatwierdzona dokumentacja projektową.
Szczegółowy zakres planowanych robót (przebudowy) został opisany w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ.
Ad. 2) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bolesławicach nr 50 (dz. nr 204) obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowanych na podstawie zaakceptowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektową należy wykonać we wszystkich branżach: konstrukcyjni architektonicznej, sanitarnej oraz elektrycznej. Stan istniejący budynku został opisany w PFU, będącym załącznikiem do niniejszej SWZ. Powierzchnia zabudowy: 293,46m2; powierzchnia użytkowa: 479,37m2; kubatura: 2573,60m3. Budynek jest wielofunkcyjny. W obiekcie znajdują się pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej (parter), świetlicy środowiskowej (parter) oraz świetlicy wiejskiej (wejście odrębne klatka schodowa i cała kondygnacja I piętra). Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie przebudowę pomieszczeń świetlicy wiejskiej. W ramach zadania należy wykonać:
 mapy do celów projektowych,
 opracowanie koncepcji sposobu przebudowy świetlicy wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego,
 projekt budowlany z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny w każdej branży budowlanej (architektoniczno budowlany, sanitarny, elektryczny) w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
 projekt wykonawczy dla każdej z branż w ilości 2 egz. w formie papierowej i 1 egz.
w formie elektronicznej,
 szczegółową specyfikację techniczną wykonani i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
w formie decyzji administracyjnej,
 wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz
w formie elektronicznej,
 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z wykonaną i zatwierdzona dokumentacja projektowa;
Szczegółowy zakres planowanych robót (przebudowy) został opisany w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ.
Ad. 3) Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Piotrowicach 12. Budynek mieszkalno użytkowy. Pomieszczenie świetlicy środowiskowej znajduje się na kondygnacji parteru. Pomieszczenie świetlicy środowiskowej o powierzchni użytkowej: 63,13m2 do której przynależy pomieszczenie toalet o powierzchni użytkowej 9,12m2 oraz przedsionek
o powierzchni: 3,54m2. Wysokość pomieszczenia świetlicy środowiskowej H=3,15m.
W ramach zadania należy wykonać:
 opracowanie koncepcji sposobu przebudowy świetlicy wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego,
 projekt budowlany wielobranżowy określający zakres remontu z wszelkimi uzgodnieniami i opiniami w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznejm
 projekt wykonawczy dla każdej z branż w ilości 2 egz. w formie papierowej i 1 egz.
w formie elektronicznej,
 zgłoszenie robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
w formie decyzji administracyjnej,
 wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz
w formie elektronicznej,
 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z wykonaną i zatwierdzona dokumentacja projektowa;
Szczegółowy zakres planowanych robót (remontu) został opisany w Programie Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ.

Zakres niniejszej części planuje się zlecić Wykonawcy w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”, poprzez wykonanie dokumentacji projektowej odrębnie dla każdej lokalizacji wraz
z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji przy zachowaniu wszelkich wymogów prawa budowlanego i warunków technicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto.:
 zapewnienie kierownictwa budowy (kierownik budowy wraz z kierownikami branżowymi),
 wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego,
 uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia,
 dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
 wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,
 wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w Programach Funkcjonalno Użytkowych, które stanowią integralną cześć niniejszego SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232460-4 - Roboty sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 380 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:
1. CENA 60%
2. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 40%

a) Cena – 60 % ;
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
Cn = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60

b) Termin udzielonej gwarancji i rękojmi – 40 % ;
Kryterium zostanie ocenione na podstawie dokonanego przez Wykonawcę wpisu w formularzu ofertowym, zawierającego informacje na temat terminu na jaki Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych.

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach ilość pkt
Okres gwarancji G - 60 miesięcy 40
Okres gwarancji G - 49-59 miesięcy 30
Okres gwarancji G - 43-48 miesięcy 20
Okres gwarancji G - 37-42 miesięcy 10
Okres gwarancji G - 36 miesięcy 0

Minimalny okres na jaki Wykonawca może udzielić gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres to 60 miesięcy.
Maksymalna ilość przyznanych punktów za spełnienie powyższych wymagań: 40 pkt
Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części 10, będącej częścią projektu budowa/modernizacja: dróg wraz z sieciami wod-kan, chodnikami i oświetleniem oraz obiektów sportowych i kulturalnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie miasta Jaworzyna Śląska. Zakres obejmuje 3 lokalizacje:
1) Ul. Słowackiego w Jaworzynie Śląskiej dz. nr 130 obręb Jaworzyna Śląska o długości 163 m i szerokości pasa drogowego 163m i szerokości 11 m
2) Ul. Ekerta w Jaworzynie Śląskiej dz. nr 94, 707, 491/8, 489/1, 490/1, 799/7 obręb Jaworzyna Śląska o długości ok. 280m i szerokości pasa drogowego 8,0-16,0 m;
3) Ul. Powstańców w Jaworzynie Śląskiej dz. nr 200 obręb Jaworzyna Śląska o długości
i szerokości pasa drogowego 8-12 m.

W ramach powyższego zakresu mogą wchodzić również działki przyległe poza granicami pasa drogowego, a które będą konieczne w celu dostosowania parametrów drogi do warunków technicznych i parametrów drogi publicznej.
W ramach opracowywanych projektów należy uwzględnić przebudowę dróg w pełnej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową/przebudową chodników/poboczy, zjazdów, parkingów oraz budową/przebudową/rozbudową istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie sieci wodno – kanalizacyjnej, budowy/rozbudowy/przebudowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia drogowego
w lokalizacjach gdzie go brak oraz usuniecie wszelkich kolizji z sieciami istniejącymi
z projektowanym zakresem prac projektowych. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
w zapisach dotyczących materiałów i urządzeń nie może zawierać znaków towarowych, nazw producentów, patentów lub pochodzenia. Materiały i urządzenia powinny zostać opisane
w sposób naturalny, za pomocą cech technicznych i jakościowych.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 wykonanie map do celów projektowych odrębnie dla każdej lokalizacji,
 opracowanie odrębnie dla każdej lokalizacji koncepcji sposobu przebudowy dróg wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego,
 opracowanie odrębnych projektów budowlanych z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny w każdej branży budowlanej (drogowy, sanitarny, elektryczny w zakresie oświetlenie drogowego, usunięcia kolizji branżowych - o ile takie wystąpią) w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
 opracowanie projektów wykonawczych dla każdej z branż w ilości 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
 wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze dla każdej lokalizacji odrębnie w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót, o ile taka konieczność wystąpi,
 uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o ile taka konieczność wystąpi,
 zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w formie decyzji administracyjnej,
 wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 opracowanie projektów docelowej organizacji ruchu na projektowanych drogach odrębnie dla każdej lokalizacji;
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto.:
 zapewnienie projektantów w każdej branży (drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej),
 pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych przez wszystkich projektantów branżowych,
 wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje wymagane prawem budowanym i ustawą o drogach publicznych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy m.in.:
 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę;
 Ustawa z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;
 Inne obowiązujące normy branżowe, wymagania norm europejskich

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 380 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:
1. CENA 60%
2. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 40%

a) Cena – 60 % ;
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
Cn = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60

b) Termin udzielonej gwarancji i rękojmi – 40 % ;
Kryterium zostanie ocenione na podstawie dokonanego przez Wykonawcę wpisu w formularzu ofertowym, zawierającego informacje na temat terminu na jaki Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych.

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach ilość pkt
Okres gwarancji G - 60 miesięcy 40
Okres gwarancji G - 49-59 miesięcy 30
Okres gwarancji G - 43-48 miesięcy 20
Okres gwarancji G - 37-42 miesięcy 10
Okres gwarancji G - 36 miesięcy 0

Minimalny okres na jaki Wykonawca może udzielić gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres to 60 miesięcy.
Maksymalna ilość przyznanych punktów za spełnienie powyższych wymagań: 40 pkt
Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1. pkt.5. jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału zostały szczegółowo określone w SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu została szczegółowo określony w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych został określony w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenie oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik do SWZ, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik do SWZ.
5) Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

Dla Części 1: - 42 000 złotych
Dla Części 2: - 12 000 złotych
Dla Części 3 – 15 000 złotych
Dla Części 4 – 25 000 złotych
Dla Części 5 – 6000 złotych
Dla Części 6- 6000 złotych
Dla Części 7 – 1200 złotych
Dla Części 8 – 7400 złotych
Dla Części 9 – 9 000 złotych
Dla Części 10 – 1600 złotych

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy określają załączniki od 5.1. do 5.10

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.