eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › 1. "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5" 2. "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5"Ogłoszenie z dnia 2022-07-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
1. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5”
2. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kielce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-303

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.bzp@um.kielce.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kielce.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19f5a2e8-f079-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

1. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5”
2. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19f5a2e8-f079-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00277157

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019953/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 1. Budowa boiska przy SP nr 2 w Kielcach, ul. T. Kościuszki 5; 2. Modernizacja placu zabaw przy SP nr 2 w Kielcach, ul. T.Kościuszki 5 (planowane jest I postępowanie o udzielenie zam)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227830/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A-II.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych, które realizowane będą w jednej lokalizacji tj. na terenie Szkoły Podstawowej nr 2
w Kielcach przy ul. Tadeusza Kościuszki 5.
Zakres zamówienia przewidziany do realizacji w ramach zadania pn. ,,Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki’’ obejmuje w szczególności wykonanie:
a) boiska do piłki nożnej i ręcznej z nawierzchnią poliuretanową i odwodnieniem liniowym wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy,
b) oświetlenia i monitoringu wizyjnego,
c) ciągów komunikacyjnych i nawierzchni utwardzonych,
d) montażu elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablicy informacyjnej,
e) zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej;
f) kanalizacji deszczowej z jej wpięciem do miejskiego systemu kanalizacyjnego oraz modernizacji istniejących wpustów,
g) wycinki istniejących drzew;
h) bramy technicznej w istniejącym ogrodzeniu,
i) robót rozbiórkowych m.in.: fragmentu muru, elementów wyposażenia istniejącego boiska, nawierzchni utwardzonych, instalacji wodociągowej pod płytą boiska, fragmentarycznej rozbiórki płyty istniejącego boiska,
j) odtworzenia nawierzchni zewnętrznych po przeprowadzonych robotach oraz ścian w budynku szkoły po ułożeniu przewodów elektrycznych.
Zakres zamówienia przewidziany do realizacji w ramach zadania pn. ,,Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5’’ obejmuje w szczególności:
a) dostawę i montaż urządzeń zabawowych w tym: linarium, huśtawki z trzema różnymi siedziskami, integracyjnej karuzeli tarczowej , zestawu zabawowego;
b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych;
c) dostawę i montaż elementów malej architektury: kosze na śmieci, tablica informacyjna wraz z regulaminem placu zabaw,
d) demontaż istniejących urządzeń zabawowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 Pzp, gdyż jedyna złożona oferta, a więc oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny ww. oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1767677,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1767677,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.