eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławków › Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznejOgłoszenie z dnia 2022-07-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sławków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sławków

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-260

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@slawkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.slawkow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d107345-d295-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00276469

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032858/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Kompleksowa modernizacja drogi wraz infrastruktura towarzyszącą w ul. PCK w Sławkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160398/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1631827,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej. 2. Projekt zlokalizowany jest w Nowym Centrum, części Sławkowa, gdzie znajdują się najważniejsze instytucje publiczne tj.: ośrodek zdrowia, klub dziecięcy, przedszkole, poczta, szkoła podstawowa z liceum, pogotowie ratunkowe. Projekt obejmuje przebudowę odcinka ulicy PCK, budowę miejsc parkingowych, bezpiecznych ciągów dla pieszych, przebudowę oświetlenia, nasadzenia zieleni. Zadanie będzie miało bezpośredni wpływ na ponad 50% mieszkańców, ale w związku z jego lokalizacją z inwestycji skorzystają wszyscy odbiorcy usług publicznych w tej części Sławkowa.
3. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 4. Przedmiotem inwestycji jest: 1) Przebudowa fragmentu drogi ul. PCK. 2) Budowa miejsc parkingowych. 3) Budowa wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej wraz z wlotem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 4) Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z fragmentu drogi PCK, budowanych miejsc parkingowych, chodników i przyległych terenów zielonych. 5) Przebudowa fragmentu sieci wodociągowej fragmentu w ul. PCK. 6) Przebudowa odcinka sieci gazowej na dz. 3657/39, 3657/40, 3657/41, 6557/51 w ul. PCK. 7) Przebudowa sieci elektrycznych oraz oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy ulicy PCK. 8) Przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z przebudowa drogi ul. PCK. 9) Przebudowa istniejącej infrastruktury sieci monitoringu obejmująca przebudowę podziemnych ruro-ciągów kablowych, kabli transmisyjnych sygnału video oraz kabli zasilających punkty dystrybucyjne. 10) Wycinka drzew i krzewów w liczbie 25 szt. oraz przesadzenie drzew i krzewów w liczbie 37 szt. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu następującej gwarancji na przedmiot zamówienia: 36 miesięcy. 6. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, na który składa się: 1) Projekt zagospodarowania działki 2) Projekt architektoniczno-budowlany
7. Obecnie trwa postępowanie na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020, poz. 1363 z zm.)
8. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i art. 101 ust. 4 ustawy, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji. oraz będą zgodne pod względem:
gabarytów i konstrukcji (wielkość) szczegółowo opisane w dokumentacji technicznej, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych, charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charaktery-styki liniowe, konstrukcja), parametrów bezpieczeństwa użytkowania, standardów emisyjnych. 9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane bezpośrednio z wykonywaniem robót budowlanych pod kierownictwem kierownika budowy np. czynności wykonywane przez pracowników fizycznych, operatorów maszyn i sprzętu budowlanego, kierowców. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w stosunku do kierownika budowy, geodetów, dostawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

34900000-6 - Różny sprzęt transportowy i części zapasowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

34920000-2 - Sprzęt drogowy

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

77315000-1 - Usługi w zakresie siewu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta Wykonawcy: Usługi Transportowo-Handlowe Kluczewski Eugeniusz, Witeradów 271, 32-300 Olkusz za cenę 2347074,93. Złożona oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Z uwagi na to, że złożona jedyna oferta podlega odrzuceniu, zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 255 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.