eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbki › Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta ZąbkiOgłoszenie z dnia 2022-07-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Ząbki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269717

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Ząbki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8651b539-0c1d-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00275681

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036400/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zabki.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://zabki.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
4.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający udostępni na Platformie.
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa +48 (22) 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
6. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r.) – zwane dalej Rozporządzeniem, Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
6.1. dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
6.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
7. Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
7.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
7.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
7.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
7.4. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB .pdf, .doc, .docx, .xlsx, .jpg, jpeg, .zip, .7z, .rar.
9. Zamawiający zgodnie z ww. Rozporządzeniem określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.
9.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
10. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
11. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ząbki z siedzibą w Ząbkach (05-091), ul. Wojska Polskiego 10.
2) Z administratorem można kontaktować się w następujący sposób – listownie na adres siedziby: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki; e-mailowo um@zabki.pl; telefonicznie tel. 22 5109-700 do 702.
3) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z P. Radosławem Wasilewskim – inspektorem ochrony danych – za pomocą adresu: daneosobowe@zabki.pl lub telefonicznie: 783-220-250.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
8) Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) Pani/Pana dane pozyskujemy: - od Państwa, - z innych źródeł (np. osób trzecich, instytucji, organów) w zależności od charakteru i celu przetwarzania danych w konkretnym procesie przetwarzania.
12) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
13) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w Pani/Pana sprawienie nie będą podejmowane decyzje bez udziału człowieka), w tym nie będą podlegały profilowaniu.
14) Jeżeli Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu, zostaniecie Państwo poinformowani o tym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki wraz z niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną i kablową. W ramach przedmiotu zamówienia wybudowane zostaną 63 punkty kamerowe, w tym 58 z nich zostanie zainstalowane na nowych lub istniejących słupach, a pozostałe 5 na istniejących budynkach.
Infrastruktura, w skład której wchodzą m.in. infrastruktura telekomunikacyjna i teletechniczna, urządzenia i części budowlane urządzeń technicznych, niezbędne do funkcjonowania system monitoringu w mieście Ząbki, zwane jest „obiektem”, a obiekt wraz z urządzeniami, oprogramowaniem systemu monitoringu i oprogramowaniem kamer zwany jest „Systemem” lub „Systemem monitoringu”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

32333100-7 - Rejestratory obrazu wideo

32562000-0 - Kable światłowodowe

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp., do wysokości wartości uwzględnionej przy ustalaniu wartości całego zamówienia. Zamówienie, o którym mowa powyżej może obejmować m.in: budowę kanalizacji kablowej, sieci światłowodowej, budowę punktów kamerowych.
2. Warunki udzielenia zamówienia:
 roboty zostaną zlecone w jednym lub kilku zamówieniach, w przypadku gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na ich realizację,
 wycena ww. robót zostanie dokonana na podstawie cen nie wyższych od obowiązujących w budownictwie za poprzedni okres i będzie podlegała weryfikacji, weryfikacji kalkulacji może dokonać osoba trzecia, działająca na zlecenie Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami:
Lp. Opis kryterium oceny ofert Znaczenie (%)
1. Cena brutto 60%
2. Gwarancja jakości systemu 15%
3. Czas usunięcia błędu krytycznego 15%
4. Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 10%
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości systemu

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia błędu krytycznego

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
A. Warunek w tym zakresie zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczeni odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
 zdolności technicznej lub zawodowej:
A. Warunek w tym zakresie zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie lub rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego miasta lub miejscowości lun dzielnicy lub osiedla składającego się z minimum 25 kamer z transmisją sygnałów zrealizowaną w oparciu o łącza światłowodowe lub radiowe oraz możliwością rejestracji obrazu.
B. Warunek w tym zakresie zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia, będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:  OŚWIADCZENIE wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
 ZAŚWIADCZENIE właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
 ZAŚWIADCZENIE albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
 ODPIS LUB INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO LUB Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
 WYKAZ OSÓB, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych, tj. wykaz parametrów technicznych i cech funkcjonalnych (Załącznik nr 4 do SWZ).
2. Wykonawca przedmiotowy środek dowodowy składa wraz z ofertą.
3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

wykaz parametrów technicznych i cech funkcjonalnych (Załącznik nr 4 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy, którzy polegają na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane – dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) w zakresie zmiany wynagrodzenia – w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych wynikających z:
a) zmiany materiałów budowlanych, w szczególności w razie zaprzestania wytwarzania lub niedostępności danego materiału bądź w razie wykorzystania materiału o lepszych parametrach,
b) błędów albo uszczegółowienia dokumentacji,
c) wykonania robót będących następstwem nienależytego wykonania inwentaryzacji geodezyjnej lub projektów,
d) wprowadzonych zmian przez zarządcę ruchu,
e) wprowadzonych zmian na skutek wydanych nakazów, decyzji i postanowień lub dokonanych uzgodnień przez właściwe organy oraz Policję,
f) roszczeń osób trzecich,
g) zmiany decyzji administracyjnych,
2) w zakresie terminu realizacji umowy lub poszczególnych jej etapów o okres do 30 dni - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy, w szczególności: nieprzewidzianych warunków geologicznych lub hydrologicznych, znaleziska archeologiczne lub niewypałów i niewybuchów,
3) w zakresie terminu realizacji umowy lub poszczególnych jej etapów o okres do 3 miesięcy - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy dotyczących, w szczególności braku lub cofnięcia wymaganych zgód osób trzecich lub sporów sądowych,
4) w zakresie terminu realizacji umowy lub poszczególnych jej etapów o okres do 30 dni - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy, dotyczących niedostępności materiałów lub urządzeń,
5) w zakresie zmiany technologii wykonania robót lub wykonania robót, których na etapie projektowania dokumentacji z należytą starannością nie dało się przewidzieć - stwierdzenia okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, w tym między innymi w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy braków w dokumentacji,
6) w zakresie terminu realizacji umowy lub poszczególnych jej etapów - przedłużających się postępowań administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu umowy,
7) w zakresie terminu realizacji umowy lub poszczególnych jej etapów do 30 dni - niekorzystnych warunków atmosferycznych lub gruntowo-wodnych, spowodowanych opadami deszczu dłuższymi niż 3 dni,
8) w zakresie terminu realizacji umowy lub poszczególnych jej etapów do 30 dni - niekorzystnych warunków atmosferycznych lub gruntowo-wodnych, spowodowanych temperaturą powietrza poniżej -5 st. C przez okres 5 dni,
9) w zakresie termin realizacji umowy lub poszczególnych jej etapów, zmiany technologii wykonania robót lub wykonania robót - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron,
10) w zakresie zmiany technologii wykonania robót lub wykonania robót - wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru końcowego robót,
11) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń lub instalacji na inne, spełniające wymagania określone w dokumentacji lub wyższe – w przypadku wycofania urządzeń, materiałów lub instalacji z obrotu lub zaprzestania ich produkcji,
12) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy o okres do 3 miesięcy – w przypadku zerwania łańcucha dostaw, opóźnień w dostawie materiałów, urządzeń lub instalacji przez producentów lub innych okoliczności, które z przyczyn obiektywnych uniemożliwiają dostawę urządzeń, materiałów lub instalacji,

Pozostały rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zabki.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ROZDZIAŁ 10: Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia:
1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje obowiązek sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
2. W ramach wprowadzonego obowiązku sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt budowlano – wykonawczy budowy systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki.
3. Złożenie oferty musi być poprzedzone sprawdzeniem dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Miejsce sprawdzenia dokumentów: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki.
5. Termin sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia zostanie ustalony po wcześniejszym pisemnym złożeniu wniosku za pośrednictwem platformy https://zabki.ezamawiajacy.pl/ z podaniem propozycji daty i godziny. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający potwierdzi proponowany termin lub - w przypadku braku możliwości organizacji sprawdzania dokumentów w wybranym terminie – wyznaczy inny termin.
6. Z uwagi na zawarte w dokumentacji rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa podczas sprawdzania dokumentów Wykonawca nie będzie wykonywać zdjęć i kserokopii dokumentacji. Przed przystąpieniem do sprawdzenia dokumentów Wykonawca zobowiązany będzie podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności w zakresie przekazanej dokumentacji.
7. Wniosek o organizację sprawdzania dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia Wykonawca może złożyć nie później niż na 48 godzin przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
8. Z dokonanego sprawdzania dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił potwierdzenie dokonania powyższych czynności.
9. W związku z postawionym obowiązkiem, oferta złożona bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.
10. W związku z powyższym obowiązkiem Zamawiający wyznaczył dłuższy termin składania ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.