eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Werbkowice › Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice - budowa skateparkuOgłoszenie z dnia 2023-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice – budowa skateparku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WERBKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368859

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamojska 1

1.5.2.) Miejscowość: Werbkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-550

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 657 20 80

1.5.8.) Numer faksu: 84 657 20 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@werbkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://werbkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.werbkowice.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice – budowa skateparku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54d0368e-0509-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00274666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018036/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice – budowa skateparku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

EFRR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie: 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251372

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIP.271.11.2023.KBR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie Werbkowice – budowa skateparku”. Planowane roboty realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową.
3. Przedmiotem inwestycji/operacji jest budowa skateparku przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Werbkowicach, na części działek o numerach ewidencyjnych 863/6, 864/4 i 866, obręb: Werbkowice.
Przedmiotowa inwestycja ma na celu stworzenie nowego obiektu sportowego w postaci ogólnodostępnego skateparku, na który składają się urządzenia sportowe do jazdy, rozmieszczone na nawierzchni z płyty betonowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ławek, koszy i tablicy informacyjnej.
W ramach zadania należny wykonać nowe oświetlenie skateparku. Ponadto należy wykonać nowy trawnik z siewu w miejscu usuniętego kortu oraz odtworzenie trawników istniejących wokół projektowanego chodnika i płyty betonowej. Należy wykonać również odwodnienie liniowe płyty betonowej, na której zostaną zamontowane urządzenia skateparku.
Do przedmiotowego skateparku, od strony zachodniej należy doprowadzić chodnik z kostki betonowej, który będzie stanowił przedłużenie chodnika istniejącego.
W ramach inwestycji/operacji należny dokonać rozbiórki istniejącego ogrodzenia kortów tenisowych. Ponadto należy dokonać rozbiórki istniejącego kortu tenisowego z mączki ceglanej zlokalizowanego w południowej części terenu inwestycji, wraz z demontażem istniejących 6 lamp oświetleniowych.
Zakres zadania obejmuje budowę:
• Prace rozbiórkowe;
• Wykonanie konstrukcji płyty betonowej;
• Urządzeń skateparku na nawierzchni z płyty betonowej;
• Elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, tablica informacyjna z regulaminem);
• Utwardzonej alejki z kostki betonowej;
• Odwodnienia nawierzchni płyty betonowej do istniejącej kanalizacji deszczowej;
• Instalacji oświetlenia;
• Wykonanie trawników z siewu.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - Dokumentacja projektowo-techniczna, który obejmuje niżej wymienione dokumenty:
• projekt architektoniczno-budowlany,
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
• Pozwolenie na budowę - Decyzja nr 527/2021 znak: AB.6740.534.2021
• kosztorys ofertowy,
• przedmiar robót.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 4 oraz STWiOR. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robot nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 4 lub STWiOR. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy p.z.p Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, Zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni,że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne
W podstępowaniu na realizację zadania do dnia 23 czerwca 2023 roku, do godziny 10.00 wpłynęły dwie oferty. Oferta firmy Patent Bud Sp. z o.o. Marianowice 85, 26-652 Zakrzew, z zaproponowaną ceną oferty brutto wynoszącą: 756 450, 00 zł oraz oferta firmy TECHRAMPS Sp z o. o. Sp Komandytowa ul. Organki 2, 31-990 Kraków z zaproponowaną ceną oferty brutto wynoszącą: 638 370, 00 zł.
Zamawiający udostępnił przed otwarciem ofert informację, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 457 350,00 zł brutto.
Ceny ofert zaproponowane przez wykonawców biorących udział w postępowaniu znacznie przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 638370,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 756450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.