eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wilamowice › Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach - Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej.Ogłoszenie z dnia 2021-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wilamowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182321

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Wilamowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-330

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: (033) 8129430

1.5.8.) Numer faksu: (033) 8129431

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.wilamowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wilamowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e224cfcf-4841-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274160

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007078/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.2. Wykonawca
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP). 4.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 5. Za
datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. 6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu. 7. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (inna niż oferta Wykonawcy i
załączniki do oferty), w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia BZP.8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej, e-mail przetargi@ug.wilamowice.pl9. Dokumenty elektroniczne,
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej na e-mail przetargi@ug.wilamowice.plSposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.10. Ofertę
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Wykonawca składa ofertę (wraz z załącznikami) za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 12. Wykonawca może przed
upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. 13. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty; sposób wycofania oferty, opisany
został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w
rozdziale XXI pkt. 16 SWZ oraz w Formularzu ofertowym - pkt. 20.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w
rozdziale XXI pkt. 16 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IS.271.3.12.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej na działce nr 1307/2 zlokalizowanej w Wilamowicach przy ul. Więźniów Oświęcimia.

Bryła budynku muzeum oparta jest na rzucie wzajemnie stycznych prostokątów o wymiarach: 8,08 x 37,80 m; 15,20 x 27,10 m; 6,40 x 7m. Dach budynku zaprojektowano został jako wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia zasadniczych połaci 44 stopnie. Budynek jest dwukondygnacyjny (niepodpiwniczony, parter z poddaszem użytkowym w części piętrowy) jednakże jego zasadnicze funkcje zlokalizowane są na parterze budynku.
Na terenie działki zaprojektowano następujące ogólnodostępne nawierzchnie utwardzone: dojście piesze do budynku od strony ul. Więźniów Oświęcimia, plac od strony południowej oraz parking muzeum. Dla obsługi komunikacyjnej obiektu zaprojektowano 19 stanowisk dla samochodów osobowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Od strony północno - zachodniej zaprojektowano wydzielony, niewielki placyk gospodarczy wraz ze zjazdem od strony parkingu. Nawierzchnie utwardzone piesze zaprojektowane zostały z kostki granitowej na podbudowie kamiennej wraz z warstwą odsączającą. Nawierzchnie utwardzone kołowe zaprojektowane zostały z kostki betonowej na podbudowie kamiennej wraz z warstwą odsączającą.

Szczegółowy zakres prac opisuje: Dokumentacja Projektowa (Projekt budowlano – wykonawczy, Przedmiar robót) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

Zakres prac obejmuje również złożenie do Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, jak również uzyskanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu bielskiego decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021, program „Kultura”, działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł.

2) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże:

a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób należyty co najmniej jednego zadania polegającego na budowie budynku o kubaturze min. 1.500 m3, o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto.

Pod pojęciem „budowa” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

W przypadku gdy Wykonawca realizował zamówienie, jako jeden z grupy Wykonawców (konsorcjum) może powoływać się tylko na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) dysponowanie następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:

b.1) Kierownik budowy, osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz min. 5 – letnie doświadczenie w postaci kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności,
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Kierownika budowy w zakresie posiadanych uprawnień przy minimum 1 robocie budowlanej polegającej na budowie budynku o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto - dotyczy roboty budowlanej, zakończonej przed upływem terminu składania ofert na podstawie odbioru końcowego lub częściowego,

b.2) Kierownik robót branży sanitarnej, osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz min. 5-letnie doświadczenie w postaci kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności,

b.3) Kierownik robót branży elektrycznej, osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz min. 5 – letnie doświadczenie w postaci kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności.

Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Doświadczenie zawodowe będzie liczone od daty uzyskania uprawnień.

Kierownik budowy/kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r, poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - dokumenty powinny być wystawione niż wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
(Uwaga: jeżeli Wykonawca powołuje się doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz powinien dotyczyć robót budowlanych,
w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył),

c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz z załącznikami winna zawierać:

1) Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do SWZ,
2) Oświadczenie, składane zgodnie z art. 125 ustawy Pzp – wg załącznika nr 2, (2A) do SWZ,
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg załącznika nr 7 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocników,
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – wg załącznika nr 6 do SWZ,
7) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 PLN.

Szczegółowe wymagania dotyczące wnoszenia wadium określono w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika.

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

3) Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców.

4) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, składa dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie: 1)Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku: a)wstrzymania realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie lub organy władzy publicznej, c)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np. zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub przepisami BHP, d)napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków itp. e)konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, f)wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym terminie, g)konieczności zlecenia wykonania dodatkowych robót budowlanych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji robót objętych zamówieniem podstawowym, h)konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, które nie zostało uwzględnione w opracowanej dokumentacji projektowej, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji inwestycji, i)zawieszenia realizacji zadania inwestycyjnego przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy zadania, j)jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji publicznej, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji publicznej decyzji, zezwoleń, warunków technicznych i uzgodnień. 2)Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), którego wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy. 3)Możliwość zmiany osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy/Kierownika robót. 4)Zmiany dotyczące podwykonawstwa w zakresie: zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, zmiany lub wprowadzenia nowego zakresu robót budowlanych, które Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy Podwykonawców. 5)Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na termin lub zakres zamówienia. 6)Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian redakcyjnych do umowy, bądź wprowadzenia zmian będących następstwem zmian danych dotyczących Zamawiającego bądź Wykonawcy, a wynikających z danych rejestrowych ujawnionych w rejestrach publicznych. 2.Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp oraz w razie zaistnienia okoliczności/przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2.03.2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych . 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10.10. 2002r. o min. wynagrodzeniu za pracę; zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia z powodu zmiany cen materiałów lub kosztów. Szczegółowe wytyczne dotyczące zmiany umowy zawarte zostały w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.