eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczekociny › Zagospodarowanie działki przy ulicy Konopnickiej w Szczekocinach.Ogłoszenie z dnia 2022-07-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie działki przy ulicy Konopnickiej w Szczekocinach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZEKOCINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczekociny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-445

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 34 355 70 50 wew. 108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczekociny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczekociny.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szczekociny.finn.pl/bipkod/012/001

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie działki przy ulicy Konopnickiej w Szczekocinach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eabd3742-ee61-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00273604

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040644/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00213395/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.1.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 265173,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających budowie 25 miejsc parkingowych o wymiarach 5,0x2,5m wraz z nawierzchnią utwardzoną i trawnikiem pomiędzy projektowanymi miejscami parkingowymi w sąsiedztwie z pasem drogowym drogi krajowej DK78 (ul. Śląska).
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadaszeń w formie wiat. Zadaszenie wykonane z konstrukcji stalowej ocynkowanej. Przekrycie dachowe ze szkła ESG VGS 66.2.
Nawierzchnie utwardzone – ciągi piesze oraz miejsca parkingowe wykonane z kostki betonowej gr. 8,0 cm.
Teren inwestycyjny składa się z dwóch działek. nr. ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto ul. Konopnicka, 42-445 Szczekociny
Powierzchnie działek wynoszą 1851,1m2, w tym:
Nawierzchnia utwardzona – parking kostka betonowa 461,44 m2
Nawierzchnia utwardzona – chodnik kostka betonowa 313,47 m2
Nawierzchnia biologicznie czynna - trawnik 108,80 m2
Projektowane zadaszenie - wiata 4,0x 2,2m, dwie sztuki 17,6 m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262210-6 - Fundamentowanie

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu złożona została jedna oferta, w której zaoferowano cenę wynoszącą 605 338,57 PLN.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę 300 000,00 PLN brutto.
Cena złożonej oferty przewyższa wysokość środków jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 305 338,57 PLN, tj. 103,59%.
Zamawiający nie może zwiększyć wysokości środków na sfinansowanie zmówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 605338,57 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.