eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Teatru Wielkiego w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-07-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr Wielki w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279195

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Dąbrowskiego

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-249

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.danielak@teatr-wielki.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.operalodz.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c24562cb-09ae-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00273221

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004264/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy
zakupowej, która dostępna jest pod adresem: platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej: e.danielak@teatr-wielki.lodz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,1.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,1.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,1.4. włączona obsługa JavaScript,1.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,1.6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.1.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:2.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,2.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 roku, poz.
2452).4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 19 ust. 1 uPzp, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych „Zasady ochrony danych osobowych w Teatrze Wielkim w Łodzi” wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi nr 662 z dnia 25.05.2018 r. Zamawiający informuje, że: 1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-249) przy placu Dąbrowskiego;1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Teatrze Wielkim w Łodzi jest p. Mirosław Młodzik, z którym można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 42 630 13 51 lub poprzez adres e-mail: teatr@teatrwielki.lodz.pl; 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, numer referencyjny sprawy DP/TP/02/2022; 1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 uPzp; 1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; 1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp; 1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 1.8. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 1.9. nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 2. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawców do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wzór oświadczenia w pkt. 11 Załącznika nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa. W takim przypadku treść oświadczenia należy skreślić.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DP/TP/02/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – flet
Flet Haynes Custom silver + 5 % gold – 1 szt.
Głowa i korpus wykonane z mieszanki złota i srebra: 95% srebra, 5% złoto
Lutowane kominki
Główka custom P-cut lub N-cut
Pozłacana korona – 24k złotem
Bezpinowy mechanizm lewej ręki
Grubość ścianki .0,16”
Otwarte klapy
Wysunięte G
E-mechanika
Stopa H
French pointed arms
Zestaw akcesoriów czyszczących
Futerał i pokrowiec
Minimalny wymagany okres gwarancji – 24 miesiące

4.2.6.) Główny kod CPV: 37300000-1 - Instrumenty muzyczne i ich części

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37310000-4 - Instrumenty muzyczne

37314300-5 - Kornety i flety

37314320-1 - Flety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – trąbki
VINCENT BACH TRĄBKA W STROJU C C190SL229, posrebrzana, z futerałem – 2 szt.
Rozmiar L .462'' = 11,74 mm
Roztrąb jednoczęściowy, mosiężny, ręcznie kształtowany Ø 4 13/16" (122.24 mm)
Roztrąb 229 ze szwem lutowniczym, 25M rurka ustnikowa
Monelowe wentyle, odlewany 2 częściowy korpus wentyli z mosiądzu/nowego srebra
Szerokie, profilowane wsporniki
Uchwyt dla palca 1-go tłoku, regulowany ogranicznik dla 3-go suwaka
2 zestawy prowadnic tłoków (plastik / mosiądz)
Oryginalny ustnik VINCENT BACH Symphonic1½C-BB24-TH24
Prostokątny drewniany kufer Deluxe
Instrument posrebrzany
Możliwość wyboru dwóch instrumentów z minimum 3 egzemplarzy
Minimalny wymagany okres gwarancji - 24 miesiące

VINCENT BACH TRĄBKA W STROJU C C180SL229PC PHILADELPHIA STRADIVARIUS – 2 szt.
Rozmiar L .462'' = 11,74 mm
Czara ręcznie kształtowana o ścianach normalnej grubości z płaską krawędzią czary Ø 4 13/16” (122.24 mm)
229 forma roztrąbu, 25CC rurka ustnika
Wentyle monelowe, podpórka na kciuk, stały pierścień na krągliku 3-go wentyla
Ogranicznik wysuwania krąglika 3-go wentyla gwintowany
Oryginalny ustnik VINCENT BACH 7C
Prostokątny drewniany kufer Deluxe
Mosiądz posrebrzany
Możliwość wyboru dwóch instrumentów z minimum 3 egzemplarzy
Minimalny wymagany okres gwarancji - 24 miesiące

4.2.6.) Główny kod CPV: 37300000-1 - Instrumenty muzyczne i ich części

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37310000-4 - Instrumenty muzyczne

37312100-9 - Trąbki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 - puzon
YAMAHA Puzon altowy Es YSL-872 Custom, lakierowany, z futerałem – 1 szt.
Instrument klasy profesjonalnej, produkowany ręcznie dla zapewnienia optymalnego brzmienia
Strój: Eb/D
Wyposażony w wentyl trylowy i krąglik do stroju D
Menzura: 11.95 - 12.45 mm
Czara: Żółty mosiądz 181.8 mm
Suwak zewnętrzny: Yellow brass
Suwak wewnętrzny: Nickel silver
Lakierowany
Z futerałem i ustnikiem SL-48AS
Minimalny wymagany okres gwarancji – 24 miesiące

4.2.6.) Główny kod CPV: 37300000-1 - Instrumenty muzyczne i ich części

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37310000-4 - Instrumenty muzyczne

37312200-0 - Puzony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 - instrumenty perkusyjne
Dzwony rurowe – 1 szt.
Bergerault JC18 Concert Chimes A=442Hz
Seria Koncertowa
Zakres: 1 1/2 oktawy C5-F6
A = 442 Hz
Średnica rurki: 38 mm
Wymiary (Dł. X Sz. X Wys.): 910 x 570 x 1820 mm
Kolor: Złoty
W komplecie z etui ochronnym
Minimalny wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy

Bęben symfoniczny (Gran Cassa) – 1 szt.
Adams BDV 36/18 Concert Bass Drum

36" x 18" Mahoniowy korpus
Regulowany statyw
4 kółka z hamulcami
Obrót o 360°
Naciąg REMO Fiberskyn 3
Uchwyt do talerzy
Minimalny wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy

Werbel symfoniczny – 1 szt.
Ludwig LW6514SL 14"x6,5" Supralite
Rozmiar: 14"x6,5"
Materiał korpusu: stal
Chromowane mosiężne lugi
Potrójnie zawinięte obręcze (triple-flanged hoops) - 2.3 mm
Mosiężne sprężyny rezonujące
Mechanizm zwalniający P 88
Minimalny wymagany okres gwarancji – 24 miesiące

4.2.6.) Główny kod CPV: 37300000-1 - Instrumenty muzyczne i ich części

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37310000-4 - Instrumenty muzyczne

37316500-1 - Bębny (instrument)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie oświadczenie Wykonawcy złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ,
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie oświadczenie Wykonawcy złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie oświadczenie Wykonawcy złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 116 ust. 1 uPzp, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 (jedną) dostawę profesjonalnych instrumentów muzycznych o wartości minimum 38 200 zł brutto (w przypadku Wykonawców składających ofertę łącznie na zadania 1 - 4) lub:
2.1. w przypadku Wykonawców składających ofertę w zadaniu 1 – co najmniej 1 (jedną) dostawę profesjonalnych instrumentów muzycznych o wartości minimum 14 400 zł brutto;
2.2. w przypadku Wykonawców składających ofertę w zadaniu 2 – co najmniej 1 (jedną) dostawę profesjonalnych instrumentów muzycznych o wartości minimum 14 400 zł brutto;
2.3. w przypadku Wykonawców składających ofertę w zadaniu 3 – co najmniej 1 (jedną) dostawę profesjonalnych instrumentów muzycznych o wartości minimum 2 400 zł brutto;
2.4. w przypadku Wykonawców składających ofertę w zadaniu 4 – co najmniej 1 (jedną) dostawę profesjonalnych instrumentów muzycznych o wartości minimum 7 000 zł brutto.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
7.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
7.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
7.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
12. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki określone w punktach od 1.1. do 1.4., Wykonawcy muszą spełnić łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (wzór oświadczenia w załączniku nr 2c do SWZ).
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu w załączniku nr 2d do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oficjalnych opisów (katalogów) producentów oferowanych instrumentów muzycznych, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Pod pojęciem oficjalne karty katalogowe Zamawiający rozumie opisy / karty katalogowe wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę instrumentów muzycznych lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta potwierdzające spełnianie przez oferowane przez Wykonawcę instrumenty muzyczne wymaganych przez Zamawiającego parametrów. W przypadku braku danych potwierdzających postawione przez Zamawiającego wymagania na oficjalnych opisach / kartach katalogowych, Zamawiający dopuszcza jako przedmiotowy środek dowodowy opis / oświadczenie złożone i podpisane przez Wykonawcę.
2. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów wskazanych w pkt 4 w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria wskazane w Załączniku nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Po otwarciu ofert w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty w Zadaniu 2 – trąbki i w Zadaniu 3 - puzon do prezentacji oferowanych instrumentów, które będą musiały zostać dostarczone przez Wykonawców na koszt własny do siedziby Zamawiającego nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wezwania. Podczas prezentacji zostanie przeprowadzona ocena jakości instrumentów według kryteriów określonych w Rozdziale 14 SWZ. Będzie to ocena ekspercka dokonana przez muzyków orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi, którzy będą użytkownikami ocenianych instrumentów. W ramach prezentacji w przypadku każdej z ofert zostaną sprawdzone (te same) wszystkie parametry dotyczące jakości technicznej i brzmieniowej instrumentów. Prezentacja – w ramach danego Zadania - odbędzie się dla wszystkich Wykonawców w tym samym terminie. Z prezentacji każdego Wykonawcy oraz dokonanej eksperckiej oceny jakości zostanie sporządzony pisemny protokół, który będzie stanowił załącznik do protokołu postępowania.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
2. 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SWZ, ewentualnie inny zawierający
wszystkie elementy, o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ. Oferta winna być zgodna z zakresem przedstawionym w
opisie przedmiotu zamówienia;
2. 2. Oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale 6 pkt 1 SWZ;
2.3. Oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale 2 pkt 4 SWZ;
2.4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno
zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 675,00 (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych w przypadku Wykonawców składających ofertę łącznie na zadania od 1 do 4, lub:
1.1. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 1 (flet) – 1 000,00 zł (jeden tysiąc zł 00/100);
1.2. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 2 (trąbki) – 975,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt pięć zł 00/100);
1.3. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 3 (puzon) – 200,00 zł (dwieście zł 00/100);
1.4. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 4 (instrumenty perkusyjne) – 500,00 zł (pięćset zł 00/100).
W przypadku składania oferty na kilka zadań, wadium należy wnieść w kwocie równej sumie kwot właściwych dla poszczególnych części zamówienia.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 uPzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w Rozdziale 1, pkt 6 ppkt. 6.4. SWZ z zaznaczeniem „wadium – DP/TP/02/2022”,
3.2. gwarancjach bankowych,
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie innej niż jedna z wyżej wymienionych.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3.2.–3.4., Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego skutecznym wniesieniu decydować będzie chwila uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 98 uPzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku:
2.1. zmiany organizacyjnej po stronie Wykonawcy polegającej na zmianie adresu siedziby Wykonawcy, siedziby serwisu bądź zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela Wykonawcy,
2.2. wydłużenia przez Wykonawcę okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,
2.3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2.4. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od obu Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (w tym w szczególności: klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, okoliczności związane z szerzeniem się wirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19), z zastrzeżeniem § 9 umowy.
3. Wykonawca będzie uprawniony w szczególnie uzasadnionych okolicznościach (m.in. działanie siły wyższej, wystąpienie obiektywnych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności okoliczności związane z szerzeniem się – w stopniu większym niż dającym się rozsądnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy - wirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 wpływających bezpośrednio na realizację umowy) do ubiegania się o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Wniosek o przedłużenie terminu winien być złożony na piśmie do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed końcem umownego terminu zakończenia wykonania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry TWŁ z podziałem na 4 zadania. Oferowane instrumenty muszą być profesjonalne, nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 4 do SWZ.
2. Oferta może obejmować całość zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Zadania. W ramach Zadania Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej (tj. na 100% pozycji w Zadaniu):
2.1. Zadanie 1 – flet;
2.2. Zadanie 2 – trąbki;
2.3. Zadanie 3 – puzon;
2.4. Zadanie 4 – instrumenty perkusyjne.
3. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego we wzorze umowy, który stanowi Zał. nr 3 do SWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy rozumieć, że określeniom tym towarzyszą słowa „lub równoważny”, zgodnie z art. 99 ust. 5 uPzp.
4. Termin wykonania przedmiotu umowy dla wszystkich Zadań - do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
5.1. w Zadaniach: 1 i 4 - Cena ( C ) - 60 %, Okres gwarancji ( G ) – 40 %;
5.2. w Zadaniach: 2 i 3 - Cena ( C ) – 60 %, Jakość (J) – 40 %.
6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów w kryteriach.
7. Maksymalna ilość punktów, jaką łącznie może otrzymać oferta to 100.
8. Ocena ofert w kryterium Cena ( C ) dla Zadań 1, 2, 3 i 4.
Zamawiający przyporządkuje najniższej cenie, maksymalną liczbę punktów, tj. 60. Każdej następnej ofercie, Zamawiający przyporządkuje liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą.
9. Ocena ofert w kryterium Okres gwarancji ( G ) – dotyczy Zadania 1 i 4 - Zamawiający przyzna poszczególnym ofertom punktację na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty Okresu gwarancji, wg punktacji:
9.1. okres gwarancji 3 miesiące powyżej wymaganego w SWZ min, licząc od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń - 10 pkt.
9.2. okres gwarancji 6 miesięcy powyżej wymaganego w SWZ min, licząc od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń - 20 pkt.
9.3. okres gwarancji 9 miesięcy powyżej wymaganego w SWZ min, licząc od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń - 30 pkt.
9.4. okres gwarancji 12 miesięcy powyżej wymaganego w SWZ min, licząc od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń - 40 pkt.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny oferty Wykonawcy wskazany w SWZ min okres gwarancji i przyzna 0 pkt w tym kryterium.
W przypadku Zadania 4 ocenie będzie podlegać wyłącznie oferowany okres gwarancji dla dzwonów rurowych i bębna symfonicznego.
10. Ocena ofert w kryterium Jakość (J) – dotyczy Zadania 2 i 3
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium Jakość (J) to 40 pkt. Ocena będzie dokonywana w pełnych punktach. W zakresie kryterium jakości (J) Zamawiający będzie przyznawał poszczególnym ofertom punktację na podstawie instrumentów muzycznych przedstawionych przez Wykonawców do oceny.
W ramach kryterium Jakość oceniane będą następujące elementy:
10.1. Barwa dźwięku w zakresie (maksymalnie pełna i wyrównana) ilości tonów składowych dla każdego rejestru dźwiękowego: 0-10 punktów, minimalna – 0 pkt, maksymalna – 10 pkt,
10.2. Wyrównana intonacja w pełnym zakresie brzmienia instrumentu w dźwiękach basowych, średnicy i dyszkancie: 0-10 punktów, minimalnie wyrównana intonacja – 0 pkt, maksymalnie wyrównana intonacja -10 pkt,
10.3. Wyrównany dźwięk (w pełnym zakresie instrumentu): 0-10 punktów, niewyrównany dźwięk – 0 pkt, maksymalnie wyrównany –10 pkt,
10.4. Precyzyjna technika (właściwa twardość i precyzja mechaniki charakterystyczna dla danego rodzaju instrumentu): 0-10 punktów, brak właściwej twardości i precyzyjności mechaniki – 0 pkt, maksymalnie właściwa twardość i precyzyjność mechaniki – 10 pkt.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.