eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 latOgłoszenie z dnia 2022-07-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Grudziądzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Małomłyńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 45 14 400

1.5.8.) Numer faksu: 56 45 14 401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatgrudziadzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiatgrudziadzki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz https://www.bip.powiatgrudziadzki.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wykonywanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2880aa0c-e893-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00273073

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021149/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00204327/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZ.272.1.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 312000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat, tj. od 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r., jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. organu administracji rządowej wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), wykaz jednostek zawiera załącznik nr 7 do swz.
Zamówienie obejmuje:
1) Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Grudziądzkiego i jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (otwarcie i obsługa podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych).
2) Prowadzenie punktu obsługi kasowej Starostwa Powiatowego dla którego Zamawiający wyznacza pomieszczenie o powierzchni 14,25 m2 usytuowane na parterze w budynku stanowiącym siedzibę Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1.
Bank wybrany przez Zamawiającego do wykonywania bankowej obsługi budżetu wykona na własny koszt niezbędne prace związane z dostosowaniem ww. pomieszczenia do wymogów związanych z prowadzeniem punktu obsługi kasowej oraz wyposaży je w niezbędny sprzęt.
Miesięczna stawka czynszu za wynajem pomieszczenia wyznaczonego do prowadzenia obsługi kasowej wynosić będzie 10 zł/m2 + podatek VAT. Stawka czynszu może ulec zmianie nie częściej niż raz w roku, w przypadku zmiany uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego ustalającej stawki czynszu najmu.
Ponadto wynajmujący ponosić będzie:
a) koszty związane z eksploatacją pomieszczenia, tj. koszty energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywozu nieczystości według zużycia w przeliczeniu na ilość m2, wody i odprowadzania ścieków w przeliczeniu na ilość osób na podstawie faktur dostawców oraz opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej w przeliczeniu na ilość m2. Wysokość stawek za opłaty eksploatacyjne mogą ulec zmianie stosownie do zmian wprowadzanych przez dostawców i obowiązywać będą z chwilą ich wprowadzenia,
b) opłaty lokalne i podatki wynikające z innych przepisów, w szczególności podatek od nieruchomości.
3) Bank prowadzący punkt obsługi kasowej będzie mógł realizować w tym punkcie inne czynności bankowe wynikające ze świadczonych przez ten bank usług.
4) Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej.
5) Zainstalowanie usługi bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym oraz
w jednostkach organizacyjnych powiatu grudziądzkiego (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrznie Nr 1, Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Wydrznie Nr 2, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie Nr 3, Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych) oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego tj. organie administracji rządowej wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej, czyli łącznie na dziewięciu stanowiskach komputerowych.
6) Zapewnienie realizacji przelewów/dyspozycji złożonych w tym samym dniu.
7) Na wniosek Zamawiającego - uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy (limit zadłużenia w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym do kwoty 1.000.000,00 zł) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej.
Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
a) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
b) od uruchamianego kredytu nie będą pobierane żadne prowizje i opłaty,
c) wykonawca nie będzie pobierał prowizji i odsetek od niewykorzystanej części kredytu,
d) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu pięciu dni od daty złożenia wniosku o kredyt w rachunku bieżącym,
e) zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
f) kredyt oprocentowany będzie wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, która będzie stała w okresie obowiązywania zamówienia,
g) odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
h) zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego.
8) Lokowanie wolnych środków na rachunku Powiatu na lokacie typu „Overnight”. Środki pieniężne na rachunku Powiatu typu „Overnight” podlegają oprocentowaniu, które oparte będzie na sumie zmiennej stopy procentowej WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca
i marży niezmiennej przez cały okres obowiązywania umowy. Lokata powinna być tworzona wg stanu (salda) środków, nie wcześniej jak po terminie ostatniej sesji przychodzącej, obowiązującej w banku. Likwidacja lokaty nastąpi w dniu następnym z jednoczesną kapitalizacją odsetek na rachunku lokaty i przeksięgowaniem środków na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
9) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
10) Oprocentowanie środków na rachunkach budżetu Powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w stosunku rocznym będzie oparte na zmiennej stawce WIBID 1M minus marża niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym. Zmiana wysokości oprocentowania będzie dokonywana w okresach miesięcznych w pierwszym dniu rozpoczynającym okres obrachunkowy
w oparciu o stawkę WIBID 1M według notowań z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący za który naliczane są odsetki. Okresem obrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy. Marża banku pozostanie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy.
11) Możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych dla Powiatu Grudziądzkiego i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
12) Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
13) Dokonywanie wypłat gotówkowych.
14) Obsługa kasowa musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zasadami wykonywania budżetu i klasyfikacji budżetowej.
15) Szacunkowa wartość wpłat gotówkowych przez punkt kasowy z tytułu należności przypadających Zamawiającemu (np. opłaty komunikacyjne, opłaty za czynności geodezyjne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, najem lokali mieszkalnych i inne) w formie gotówkowej wynosi 1.300.000,00 zł w ciągu jednego roku, tj. 3.900.000,00 zł w ciągu trzech lat trwania umowy, a szacunkowa liczba operacji kasowych (wpłat gotówkowych) wyniesie 7.222 w ciągu roku, tj. 21.666 w ciągu trzech lat.
16) Punkt obsługi kasowej musi być czynny poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7:45 do 14:45, we wtorki w godzinach 7:45 do 16.00 oraz w piątki 7:45 – 13:45.
17) Z tytułu obsługi bankowej i prowadzenia punktu kasowego (Cena C1) Zamawiający będzie płacił ryczałt. Płatność dokonywana będzie w miesięcznych równych kwotach w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
18) Bank z tytułu obsługi bankowej i prowadzenia punktu kasowego nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji.
19) Przechowywanie depozytu w postaci dysków zawierających dane gromadzone przez Zamawiającego (między innymi kopie danych geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz finansowych), składowane poza budynkiem Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przez Wykonawcę. Depozyt dostarczany do punktu kasowego będzie znajdował się w zamkniętej i opieczętowanej bezpiecznej kopercie. Wymiana depozytu, tj. odbiór depozytu znajdującego się w banku i złożenie następnego będzie odbywało się w każdy piątek w godzinach 11:00 – 13:45.
20) System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).
Rozwiązania równoważne - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66112000-8 - Usługi depozytowe

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 296950,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 296950,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 296950,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy w Łasinie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000494841

7.3.3) Ulica: Ul. Odrodzenia Polski 5

7.3.4) Miejscowość: Łasin

7.3.5) Kod pocztowy: 86-320

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 296950,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-10-01 do 2025-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.