eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej realizowany w ramach projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA dot. budowy parkingu przy ul. Słonecznej przy ST Dębica"Ogłoszenie z dnia 2021-11-16

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej realizowany w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA dot. budowy parkingu przy ul. Słonecznej przy ST Dębica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Dębica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej realizowany w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA dot. budowy parkingu przy ul. Słonecznej przy ST Dębica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8d22751-38b5-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00270215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00034756/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej realizowany w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA dot. budowy parkingu przy ul. Słonecznej przy ST Dębica”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Nr POIS. 05.02.00-00-0026/17 Oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00253247/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W postępowaniu znak: IZP.271.18.2021.MK do dnia określonego w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu tj. 01.09.2021 r. do godziny 10:00 do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.24.2021.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1700 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności inspektora nadzoru nad wykonywanymi przez wykonawcę robót robotami branży elektrycznej realizowanymi zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
2. Miejsce nadzorowanej inwestycji: działka nr ewid. 742/72 obr. 1 m. Dębica ul. Słoneczna. Inspektor nadzoru jest zobowiązany przebywać min. 2 razy w tygodniu na terenie budowy.
3. Zakres robót drogowych objętych nadzorem m.in.:
1) budowa przyłącza elektrycznego do działki nr ewid. 742/72,
2) budowa instalacji elektrycznej zewnętrznej,
3) budowa oświetlenia parkingu.
Podstawowe parametry inwestycji:
- powierzchnia zabudowy: 4537,05 m2
- ilość lamp oświetleniowych (oprawa parkowa 1 szt., oprawy LED 110 W – 10 szt., słupy 7 szt.))

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do dnia 9 listopada 2021 roku do godziny 10:00 w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.