eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w obszarze deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na rzecz mieszkańców Powiatu WielickiegoOgłoszenie z dnia 2023-06-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w obszarze deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na rzecz mieszkańców Powiatu Wielickiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

1.3.) Oddział zamawiającego: PCPR w Wieliczce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351623150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepołomska 26G

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.migas@pcpr-wieliczka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-wieliczka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fcb784ba-ee60-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w obszarze deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na rzecz mieszkańców Powiatu Wielickiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcb784ba-ee60-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00269957

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030052/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przeprowadzenie szkoleń w obszarze deinstytucjonalizacji usł.społecznych oraz z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na rzecz mieszkańców P. Wielickiego.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00209543

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MM-ZP.271-5-23/68/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 303740,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie 2 jednodniowych szkoleń dla łącznie 50 pracowników (2x po około 25 pracowników) DPS i gmin oraz ośrodków pomocy społecznej w obszarze deinstytucjonalizacji usług społecznych, istotnych z punktu widzenia procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych z terenu Powiatu Wielickiego

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 54200,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie 3 dwudniowych szkoleń kompetencyjno – wytchnieniowych (w tym pobyt i warsztaty szkoleniowe ze specjalistami z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania) dla łącznie 150 opiekunów (3x50 opiekunów) osób zależnych świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz mieszkańców Powiatu Wielickiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 249540,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1084,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1359,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1084,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6832089864

7.3.3) Ulica: Szczygłów 47

7.3.4) Miejscowość: Szczygłów 47

7.3.5) Kod pocztowy: 32-020

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1463,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1463,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1463,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6832089864

7.3.3) Ulica: Szczygłów 47

7.3.4) Miejscowość: Szczygłów 47

7.3.5) Kod pocztowy: 32-020

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 249540,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.