eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Świadczenie usług w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.Ogłoszenie z dnia 2023-06-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Szpital Wojewódzki mi. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141944750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 26

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozp@szpital.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.siedlce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

szpital.siedlce.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35bb6864-0042-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00269951

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245745

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZP.2810.44.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
Przedmiot zamówienia obejmuje :
• Kursy z resuscytacji krążeniowo-oddechowej i innych elementów pierwszej pomocy, dedykowane kadrze medycznej, w tym kursy z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80560000-7 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do przedmiotowego postępowania wpłynęła tylko jedna oferta Wykonawcy Tomasza Góreckiego działającego pod firmą TOMASZ GÓRECKI RATOWNICTWO MEDYCZNE, KURSY, SZKOLENIA, która została odrzucona podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3, pkt 5, ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

Brak prawidłowej oferty w postępowaniu, skutkuje tym, iż postępowanie o udzielenie zamówienia nie może osiągnąć swego celu w postaci wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Wobec braku ofert, Zamawiający unieważnia postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.