eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzyż Wielkopolski › Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2022Ogłoszenie z dnia 2022-07-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Krzyż

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570064429

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łokacz Mały, ul. Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Krzyż Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-761

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 672564009

1.5.8.) Numer faksu: +48 672564561

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krzyz@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyz.pila.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e7d5b50-0821-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00269052

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00177817/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Krzyż w 2022 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy eZAMAWIAJĄCY (https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ )oraz poczty elektronicznej (krzyz@pila.lasy.gov.pl ) z zastrzeżeniem, że składanie ofert odbywa się wyłącznie poprzez platformę przetargową eZAMAWIAJĄCY. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie eZamawiający. Wykonawca posiadający konto na ww. platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do
komunikacji. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu oraz sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej; Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane, pod rygorem nieważności na Platformie eZamawiający pod adresem internetowym: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ w zakładce „Oferty”. Korzystanie z Platformy eZamawiający jest bezpłatne. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eZamawiający, tj.: 1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2)komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4)włączona obsługa JavaScript;
5)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100 MB wtxt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png, svg, zip, tar, gz, gzip, 7z,
XAdES, CAdES, PAdES. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę eZamawiający stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy eZamawiający, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma eZamawiający - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, tel. +48 25 72 223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Szczegóły dotyczące korespondencji elektronicznej oraz wymagań technicznych i organizacyjnych
określone zostały przez Zamawiającego w Rozdziale 9 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L
119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Krzyż z siedzibą w Łokaczu Małym, przy ul. Adama Mickiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu
terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania
postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezależnie od postanowień pkt 19.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane
podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do
podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.225.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na „Utrzymaniu i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Krzyż w roku 2022”, zgodnie z przedmiarem robót w tym: 3.1 Równanie dróg gruntowych poprzez zerwanie wierzchniej warstwy, wyprofilowanie i ponowne jej zagęszczenie polega na wykonaniu robót naprawczych sprzętem specjalistycznym w drodze o nawierzchni gruntowej ziemnej lub gruntowej powierzchniowo utwardzonej. Zadanie to polega na zerwaniu na grubości 10 cm a miejscowo na grubości do 20 cm (jeśli wymaga tego stan nawierzchni) wraz z mechanicznym profilowaniem polegającym na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi wraz z nadaniem jezdni prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych w sposób umożliwiający skuteczne odprowadzanie wód opadowych oraz mechaniczne zagęszczenie wyprofilowanej i zagęszczonej nawierzchni drogi.
3.2. Równanie dróg gruntowych poprzez zerwanie wierzchniej warstwy, wyprofilowanie i ponowne jej mechaniczne zagęszczenie polega na wykonaniu robót naprawczych sprzętem specjalistycznym w drodze o nawierzchni gruntowej ziemnej lub gruntowej powierzchniowo utwardzonej. Zadanie to polega na zerwaniu na grubości 10 cm a miejscowo na grubości do 20 cm (jeśli wymaga tego stan nawierzchni) wraz z mechanicznym zagęszczeniem nawierzchni drogi pod warstwy konstrukcyjne z pospółki drogowej.
3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup materiału (pospółka drogowa) a następnie transport na wskazane miejsca dróg gruntowych z wyładunkiem, plantowaniem i równaniem nawierzchni tych dróg, celem poprawienia jakości dróg na terenie Nadleśnictwa Krzyż. Wyładunek polegał będzie na miejscowym ułożeniu warstwy materiału wbudowywanego (grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm) z równoczesnym plantowaniem i wyrównaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych odcinków dróg. W zakres prac wchodzi również nadanie odpowiedniego profilu drogom w sposób umożliwiający skuteczne odprowadzanie wód opadowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznego regulowania ilości dostawy - usługi z uwzględnieniem każdorazowo warunków dostawy. Naprawiane odcinki dróg muszą w sposób łagodny zostać włączone do dalszego odcinka drogi, bez wykonywania zbędnych uskoków w nawierzchni drogi.
3.4. W zakres zamówienia wchodzi również punktowe wykonanie odpływów ścieków drogowych umożliwiających powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg oraz ich poboczy z włączeniem do rowów przydrożnych lub wykonanych odstojników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Nagromadzony w wyniku tego naddatek gruntu należy rozplantować.
3.5. Przymocowanie tablic znaków drogowych (materiał Zamawiającego) do rur stalowych o śr. 60 mm (materiał Zamawiającego) wraz z zabetonowaniem słupków w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
3.6. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz dróg, na których ma być wykonana usługa oraz sposób wykonania usługi. Bez dyspozycji Zamawiającego wybrany w niniejszym przetargu Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnej usługi z wymienionych w tabeli powyżej.
3.7. Odbiór może odbywać się etapowo, po zrealizowaniu prac zleconych i zrealizowanych, w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę.
3.8. Odbiór końcowy zleconych prac nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę.
3.9. Określone w kosztorysie ofertowym ilości usług i dostaw są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości usług zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy usług będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb (lub innych) nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj. prac z zakresu budowy drogi. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych zgodnych z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których
mowa w pkt 5.1. będą prace z zakresu budowy, przebudowy dróg obejmujące czynności wskazane rodzajowo w rozdziale 3 SWZ, w załącznikach do SWZ i czynności wskazane powyżej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert zamówienia Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - 60 %,
2) Doświadczenie kierownika robót - 40 %,
Za najkorzystniejszą ofertę, uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
• zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 robotę budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu budowy, przebudowy dróg, remontu dróg, naprawy dróg, konserwacji dróg na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) co najmniej 1 szt. równiarki samojezdnej,
b) co najmniej 1 szt. walca wibracyjnego, samojezdnego 8 ton, stalowego, do zagęszczania,
c) co najmniej 1 szt. koparki kołowej lub koparko-ładowarki,
d) co najmniej 1 szt. samochodu samowyładowczego.
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
- co najmniej 1 osobą kierownikiem robót - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej drogowej, z aktualnymi uprawnieniami zawodowymi wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2020, poz. 1333) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 7 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.
b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
e) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia
Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 11 do SWZ),
f) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na lub zgodnie z zał. Nr 2 do SWZ. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 109 ust.1 pkt. 4 i 7 (wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 3 do SWZ). Szczegółowy opis w rozdziale 8 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa :
-wypełniony i podpisany formularz ofertowy
-wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną Niezałączenie lub załączenie niepodpisanego Kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną skutkować będzie również odrzuceniem oferty z postępowania.
-oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy PZP jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej,
-oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy PZP dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,
-oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy PZP dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
-zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 8.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
-pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej,
-pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej,
-dokumenty, o których mowa wyżej w tiret szóstym i siódmym powyżej SWZ dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP,
-wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej)
-oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.5. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.5. ppkt 4) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają dooferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2)oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia
oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. Oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu
stanowiącym zał. nr 2 do SWZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.1. oraz 8.2 lit. d – f obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; Zamawiający może w ramach odpowiedzialności
solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna; Mając na uwadze przepis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załączniki 7 do SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy eZamawiający - http://zamowienia.pila.lasy.gov.pl w zakładce "Oferty"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się również:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

W ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika robót” Zamawiający dokona oceny ofert w następujący sposób: Doświadczenie kierownika robót w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi tj. budową, przebudową, remontem, naprawą, konserwacją dróg, przy czym wartość 1 (jednej) nadzorowanej roboty nie może być niższa niż 100.000,00 zł brutto. Pisząc „1 (jedna) robota” Zamawiający ma na myśli 1 umowę w ramach której Kierownik robót nadzorował jedną robotę budowlaną. Jeśli Kierownik robót wykazuje aktualnie wykonywany nadzór nad robotami, to jako doświadczenie może wykazać tylko faktycznie zrealizowaną część zamówienia:
- 0 pkt - jeżeli Wykonawca wykaże że Kierownik robót nie nadzorował lub nie nadzoruje żadnej roboty budowlanej w zakresie dróg.
- 10 pkt - jeżeli Wykonawca wykaże że Kierownik robót nadzorował lub nadzoruje przynajmniej 1 robotę budowlaną w zakresie dróg.
- 20 pkt - jeżeli Wykonawca wykaże że Kierownik robót nadzorował lub nadzoruje przynajmniej 2 roboty budowlane w zakresie dróg.
- 30 pkt - jeżeli Wykonawca wykaże że Kierownik robót nadzorował lub nadzoruje przynajmniej 3 roboty budowlane w zakresie dróg.
- 40 pkt - jeżeli Wykonawca wykaże że Kierownik robót nadzorował lub nadzoruje przynajmniej 4 lub więcej robót budowlanych w zakresie dróg.
Oceny ofert w ramach w/w kryterium Zamawiający będzie dokonywał na podstawie informacji dotyczących doświadczenia wskazanych w formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Brak wskazania w formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ informacji umożliwiających Zamawiającemu przyznanie punktów w ramach w/w kryterium spowoduje, że Wykonawca nie uzyska punktów w tym kryterium.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.