eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, warzyw i owoców, mrożonek, nabiału, mięsa, wędlin, drobiu oraz produktów garmażeryjnych do Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie.Ogłoszenie z dnia 2022-07-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, warzyw i owoców, mrożonek, nabiału, mięsa, wędlin, drobiu oraz produktów garmażeryjnych do Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ORŁA BIAŁEGO W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000716419

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żytnia 71

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-822

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 895271565

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp18olsztyn@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp18.olsztyn.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, warzyw i owoców, mrożonek, nabiału, mięsa, wędlin, drobiu oraz produktów garmażeryjnych do Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dec870de-0805-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00267852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00134762/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 dostawa art. spożywczych do stołówki szkolnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie partnerstwa innowacyjnego na podstawie: art. 297 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
Przetargowej Gminy Olsztyn, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.olsztyn.eu
oraz poczty elektronicznej: w zakresie formalnym kierownik@sp18.olsztyn.pl, w zakresie
merytorycznym intendent@sp18.olsztyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w SWZ postępowania (Rozdział XVII
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Postanowienia dot. RODO zawarto w SWZ (Rozdział II
Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Postanowienia dot. RODO zawarto w SWZ (Rozdział II
Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP18.260.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.4.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

nie dotyczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15112000-6 - Drób

15112300-9 - Wątróbki drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji domówienia złożonego w dniu dostawy (od 30 do 180 min)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.9 ) Minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom:

Wymagania i kryteria oceny ofert zawarto w SWZ postępowania

Część 2

4.2.4.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

nie dotyczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji domówienia złożonego w dniu dostawy (od 30 do 180 min)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.9 ) Minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom:

Wymagania i kryteria oceny ofert zawarto w SWZ postępowania

Część 3

4.2.4.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

nie dotyczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji domówienia złożonego w dniu dostawy (od 30 do 180 min)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.9 ) Minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom:

Wymagania i kryteria oceny ofert zawarto w SWZ postępowania

Część 4

4.2.4.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

nie dotyczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji domówienia złożonego w dniu dostawy (od 30 do 180 min)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.9 ) Minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom:

Wymagania i kryteria oceny ofert zawarto w SWZ postępowania

Część 5

4.2.4.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

nie dotyczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji domówienia złożonego w dniu dostawy (od 30 do 180 min)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.9 ) Minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom:

Wymagania i kryteria oceny ofert zawarto w SWZ postępowania

Część 6

4.2.4.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

nie dotyczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331100-8 - Warzywa świeże lub mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji domówienia złożonego w dniu dostawy (od 30 do 180 min)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.9 ) Minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom:

Wymagania i kryteria oceny ofert zawarto w SWZ postępowania

Część 7

4.2.4.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

nie dotyczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 15130000-8 - Produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji domówienia złożonego w dniu dostawy (od 30 do 180 min)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.9 ) Minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom:

Wymagania i kryteria oceny ofert zawarto w SWZ postępowania

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty (formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ), w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
- Wypełniony formularz cenowy.
- Pełnomocnictwo. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z
oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie.
- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. Pisemne
zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).
2. Forma dokumentów:
- Oferta oraz oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
- Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
- Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
- Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym
dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy dopuszczalna jest na podstawie art. 455 ustawy Pzp, w następujących przypadkach:
1) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
3) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
4) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
5) wystąpienia, po zawarciu umowy zmian przepisów mających bezpośredni wpływ na sposób realizacji umowy.
W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.9.) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2022-08-02 11:00

8.10.) Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: za pośrednictwem Platformy zakupowej Gminy Olsztyn dostępnej pod adresem internetowym: https://zamowienia.olsztyn.eu

8.11.) Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2022-08-02 12:00

8.12. Zamawiający zamierza ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert wstępnych: Nie

8.18.) Zamawiający przewiduje podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.