eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Szkolenie Instruktor Aqua fitnessOgłoszenie z dnia 2023-06-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Szkolenie Instruktor Aqua fitness

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001471

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 640 19 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.wachnikowska@uph.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uph.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://uph-edu.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenie Instruktor Aqua fitness

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf389f38-faef-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00265600

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Dotyczy Projektu: „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy o dofinansowanie projektu POWR.03.05.00-00-Z107/17-00 zad. 3 poz. 65.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233655

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.290.40.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 157200 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenia szkolenia instruktora rekreacji fizycznej o specjalności aqua fitness dla 30 osób.
2. Zakres szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne:
1) Zasady planowania zajęć w wodzie,
2) Specyfika środowiska wodnego,
3) Oddziaływanie treningu w wodzie na organizm ludzki,
4) Bezpieczeństwo podczas zajęć,
5) Ćwiczenia podstawowe na wodzie płytkiej i głębokiej,
6) Modyfikacja i łączenie ćwiczeń,
7) Postawa instruktora przed, podczas i po zajęciach,
8) Rodzaje treningu aqua fitness,
9) Muzyka na zajęciach aqua fitness,
10) Podstawowe zagadnienia związane z anatomią człowieka,
11) Podstawowe informacje w zakresie fizjologii wysiłku.
3. Szkolenie zostanie zrealizowane w dniach 30.06-05.07.2023 roku. Szkolenie instruktora aqua fitness będzie prowadzone na teranie Polski. Szkolenie odbywać się będzie na krytym basenie, który w godzinach szkoleń będzie do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego (9,00-18,00). Wykonawca zapewni wszelki sprzęt pomocniczy wykorzystywany do szkolenia instruktora aqua fitness. Odległość basenu od miejsca zakwaterowania i spożywania posiłków nie może być dalsza niż 500 metrów.
4. Zajęcia prowadzić będą cztery osoby (1 na 1 grupę), każdy w wymiarze 50 godzin. Łącznie 200 godziny dla czterech grup szkoleniowych, czyli 50 godzin na grupę. Zajęcia będą prowadzone jednocześnie w czterech grupach (2 grupy x 7 osób i 2 grupy x 8 osób).
5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktora aqua fitness, zabezpieczy transport na trasie Siedlce – miejsce docelowe dla 30 osób, zabezpieczy miejsce zakwaterowania dla 30 osób o standardzie pensjonatu lub hotelu trzy gwiazdkowego, zabezpieczy wyżywienie dla 30 osób od obiadu w dniu przyjazdu do kolacji ostatniego dnia szkolenia, dokona ubezpieczenia uczestników od NW w ustalonych dniach wykonywania szkolenia dla 30 osób.
6. Szkolenia odbędzie się w dniach 30.06-05.07.2023 roku trwać będzie 6 dni, czyli 6 dni żywieniowych i 5 noclegów.
Łączny wymiar szkolenia wynosi 200 godzin szkoleniowych (po 50 godzin na 1 grupę). Za 1 godzinę szkoleniową uważa się 45 minut.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia warunków bezpiecznego prowadzenia zajęć praktycznych, w szczególności poprzez:
a) zapewnienie obecności podczas szkolenia praktycznego co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia ratownika WOPR,
b) zapewnienie osoby która posiada ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy
c) zapewnienie obecności instruktora pływania
7. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zadania szkoleniowe instruktora rekreacji ruchowej o specjalności aqua fitness z wykorzystaniem materiałów praktycznych w postaci skryptu lub książek (możliwość nośnika informatycznego).
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia szkolenia,
9. Zamawiający wymaga aby jako osoby prowadzące zajęcia – uczestniczyły 4 osoby (1 trener na 1 grupę), spełniające następujące wymagania:
a) wszystkie osoby posiadają uprawnienia instruktora aquafitness;
b) wszystkie osoby posiadają wykształcenie wyższe;
c) wszystkie osoby posiadaja doświadczenie polegające na prowadzeniu kursów instruktora aquafitness.
d) co najmniej jedna osoba posiadać będzie ukończone studia podyplomowe lub kurs „menadżera sportu”.
10. Szkolenie musi mieć przede wszystkim wymiar praktyczny, powinno jednak dostarczać także wiedzy teoretycznej w niezbędnym zakresie.
11. Po złożeniu egzaminów końcowych absolwent szkolenia winien otrzymać instruktora aqua fitness.
12. Wykonawca zobowiązany jest do:
- zapewnienia materiałów szkoleniowych,
- wydania certyfikatów ukończenia kursu.
- przekazania Zamawiającemu programu szkoleń przed rozpoczęciem świadczenia usług;
- sporządzenia dokumentacji szkolenia (dziennik) w zakresie i w formie określonej w uzgodnieniu z Zamawiającym.
13. Wykonawca zabezpieczy usługi noclegowe. Obiekt, w którym świadczone będą usługi musi być zlokalizowany na trenie Polski w miejscu atrakcyjnym turystycznie. Obiekt w którym będą świadczone usługi noclegowe winien mieć kategorię pensjonatu lub hotelu z trzema gwiazdkami. Do dyspozycji wynajmującego będzie 15 pokoi dwu osobowych. Łącznie zakwaterowanych zostanie 30 osób uczestników. Obiekt hotelowy nie może być oddalony od miejsca szkolenia dalej niż 500 metrów.
14. Wykonawca zabezpieczy 5 dób hotelowych dla każdego uczestnika w wyznaczonym terminie. W pokojach powinny znajdować się: łazienka, dostęp do Internetu, odbiornik telewizyjny, dwa oddzielne łóżka.
15. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć Zamawiającemu 15 pokoi dwu osobowych ze śniadaniami (wędliny, sery, pieczywo białe i ciemne, masło, jaja jako przystawka przynajmniej w jednej postaci, dżemy, herbata, kawa, sok i woda).
16. Wykonawca zabezpieczy usługi gastronomiczne w postaci obiadów i kolekcji: od obiadu w pierwszym dniu pobytu do kolacji w ostatnim dniu pobytu dla 30 uczestników szkolenia.
17. Zamawiający określa następujący standard usług gastronomicznych:
- obiad, składający się z zupy, dania drugiego mięsnego bądź rybnego i kompotu lub wody
- kolacja jako stół szwedzki, który będzie się składał z jednego dania gorącego (mięso, ryba lub warzywa), wędlin, serów, pieczywa, kawy, herbaty, soków i wody.
18. W dniu ukończonej usługi Wykonawca jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru wykonania pełnej usługi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97995,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 97995,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97995,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Innowacyjne Centrum Szkoleniowe Karolina Bąbol,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7151937814;

7.3.3) Ulica: Tomasza Zana 11A

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-601

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97995 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca Innowacyjne Centrum Szkoleniowe Karolina Bąbol, ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin NIP 7151937814; REGON 363464178, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.