eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogoźno › Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Międzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i PruśceOgłoszenie z dnia 2023-06-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Międzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rogoźno

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Rogoźnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791425

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Rogoźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-610

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 785009402

1.5.8.) Numer faksu: (67)2618075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@rogozno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rogozno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Międzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d03b55a3-bf7d-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00263781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008599/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa dróg w miejscowoścach: Międzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131196

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INTZ.271.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Międzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) budowę drogi gminnej w miejscowości Międzylesie, gmina Rogoźno. Długość projektowanej drogi wnosi 910 m. Roboty budowlane prowadzone będą na działkach o numerze ewidencyjnym 119 i 250. Zamówienie obejmuje również wykonanie solarnego oświetlenia drogowego przy drodze gminnej, na dz. nr 250 oraz zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Poznań – Rogoźno.

2) budowę drogi gminnej w miejscowości Boguniewo, gmina Rogoźno. Długość projektowanej drogi wnosi 402,72 m. Roboty budowlane prowadzone będą na działkach o numerze ewidencyjnym 139/1 i 109.

3) budowę drogi gminnej w miejscowości Józefinowo, gmina Rogoźno. Długość projektowanej drogi wnosi 172,55 m. Roboty budowlane prowadzone będą na działkach o numerze ewidencyjnym 452/12, 449, 452/12. Istniejąca droga gminna posiada status drogi gminnej publicznej na odcinku 0+000 ÷ 0+053,93 oraz status drogi gminnej wewnętrznej na odcinku 0+053,93 ÷ 0+175,22. W ramach budowy drogi zostanie wykonany kanał technologiczny, które stanowi infrastrukturę techniczną związaną z funkcjonowaniem drogi. Zamówienie obejmuje również wykonanie solarnego oświetlenia drogowego na drodze gminnej dz. nr 454.

4) budowę drogi gminnej w miejscowości Jaracz – Etap 1, gmina Rogoźno. Długość projektowanej drogi w zakresie etapu 1 wynosi ca 122 m. Roboty budowlane prowadzone będą na działkach o numerze ewidencyjnym 33, 53/17 i 65/7. Działka nr 33 i 53/17 stanowi pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej, natomiast działka nr 65/7 stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 2037P.

5) budowę drogi gminnej (ulica Boczna) w miejscowości Garbatka, gmina Rogoźno. Zakres inwestycji obejmuje budowę nawierzchni drogowych na odcinku 660 m – zakres inwestycji obejmuje ETAP II od km 0+970 do km 1+630. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę drogi w zakresie: wykonania nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego i betonowej kostki brukowej, wykonanie poboczy z kruszywa. Ponadto w ramach inwestycji zostaną oczyszczone i odtworzone istniejące rowy drogowe.

6) przebudowę drogi gminnej Pasieka – Pruśce (droga wewnętrzna) zlokalizowanej na działce nr ewid. 121 oraz drogi gminnej (droga wewnętrzna) zlokalizowanej na działce nr ewid. 156. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni oraz przebudowę zjazdów i wykonanie poboczy z kruszywa. Zakres przebudowy drogi obejmuje:
- ETAP II ODCINEK A – od długości 50 m (od km 0+300,00 do km 0+350,00) – droga gminna Pasieka – Pruśce (droga wewnętrzna),
- ETAP II ODCINEK B – od długości 200 m (od km 0+010,00 do km 0+210,00) – droga gminna (droga wewnętrzna).
Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych drógi, z podaniem ich lokalizacji określają:
- Opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
- Załączniki: Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót dla poszczególnych dróg,
- Załączniki: Projekty wykonawcze i STWiOR-y dla poszczególnych dróg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4723769,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5566936,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4723769,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Szymon Włodarczyk Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7661898591

7.3.3) Ulica: Cieśle, ul. Potulicka 10/5

7.3.4) Miejscowość: Rogoźno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-610

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4723769,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.